Strona: Zarządzanie zasobami ludzkimi | Studia podyplomowe | Rzeszów / Centrum Studiów Podyplomowych Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Korzyści płynące z podjęcia studiów

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi uzyskują teoretyczne i praktyczne przygotowanie do tworzenia i wdrażania w organizacjach optymalnej polityki personalnej. Studia umożliwiają pozyskanie nowoczesnej i jednocześnie kluczowej wiedzy na temat metod doboru pracowników, szkoleń, zarządzania motywacją, psychologicznych aspektów funkcjonowania ludzi w organizacjach oraz prawnych uwarunkowań zarządzania ludźmi. Studia zwracają również uwagę na kluczowe zagadnienia we współczesnych organizacjach takie jak płaszczyzna aksjonormatywna i odpowiedzialność społeczna.  Słuchacze wzmacniają również swoje kompetencje interpersonalne w obszarze budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów i negocjacji. Absolwenci przygotowani zostają do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych wszystkich rodzajów organizacji.

Cel studiów

Głównym założeniem studiów jest przekazanie Słuchaczom aktualnej wiedzy oraz rozwijanie umiejętności, które są  niezbędne w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Studia obejmują zajęcia umożliwiające Słuchaczom doskonalenie kompetencji miękkich oraz zaznajomienie się z szerszym kontekstem zarządzania zasobami ludzkimi obejmującym jego wymiar strategiczny, organizacyjny, technologiczny oraz psychologiczny.

Adresaci, kryteria kwalifikacji

Osoby zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem ludźmi we wszystkich typach organizacji. Studia te kierowane są do osób chcących poprawić komunikację, wzajemne zrozumienie i zaangażowanie w zespole. Zapraszamy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych (wszystkich szczebli) lub pretendujących do takich stanowisk, aktualnych i potencjalnych liderów zespołów, pracowników działów personalnych lub osób pośrednio stykających się w swojej działalności z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, np. doradców zawodowych i personalnych, pracowników służb socjalnych, konsultantów, szkoleniowców, trenerów. Studia te dedykowane są wszystkim, którzy pragną zwiększyć swoje kompetencje i uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Ramowy plan studiów

 • Assessment Center i Development Center
 • Aspekty personalne w zarządzaniu bezpieczeństwem
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • CSR a CSV
 • Efektywne zarządzanie czasem
 • Empatia w zarządzaniu – wyzwanie dla menadżera i selekcja pracowników
 • Informatyczne wsparcie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Instrumenty motywowania, modele, zasoby
 • Kierowanie zespołami pracowniczymi.
 • Konflikty, negocjacje, feedback – umiejętne prowadzenie trudnych rozmów
 • Organizacja pracy działu personalnego
 • Prawo pracy
 • Przygotowanie i wdrożenie strategii personalnej
 • Psychologiczne podstawy zarządzania ludźmi
 • Rekrutacja, adaptacja
 • Rola służb personalnych
 • Ryzyko zawodowe
 • Social media w strategiach marketingowych firm
 • Socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
 • Systemy oceny pracowników
 • Trening asertywności
 • Trening facylitacji
 • Trening komunikacji
 • Trening umiejętności kierowniczych
 • Zarzadzanie kompetencjami
 • Zarządzanie wiedzą i kreowanie kapitału intelektualnego
 • Zastosowanie coachingu w pracy menedżera
 • Zwinne zarządzanie

Dodatkowe informacje

 • Przy zapisie należy dostarczyć:
 • Absolwenci otrzymują:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 • Czas trwania:
  • 2 semestry, 180 godz. zajęć dydaktycznych.
 • Cena:
  • 3 100 zł (semestr I: 1 550 zł, semestr II: 1 550 zł),
  • 2 900 zł (semestr I: 1 450 zł, semestr II: 1 450 zł) -  dla absolwentów Politechniki Rzeszowskiej.
 • Uwagi:
  • zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu (soboty i  niedziele)

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów (w formach interaktywnych), z wykorzystaniem technik multimedialnych, a także w formie prezentacji działań praktycznych.

Dołącz do nas!

Zapisz się na studia.

Kadra dydaktyczna

dr Justyna Stecko

dr Justyna Stecko
Kierownik kierunku

Prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Zarzadzania Politechniki Rzeszowskiej, zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego „Humanities and Social Sciences” oraz członek Senatu Politechniki Rzeszowskiej.

Więcej

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na którym obroniła dysertację doktorską z zakresu nauk humanistycznych (specjalność: etyka). Ponadto absolwentka studiów „Psychologia Zmian Postaw i Zachowań" prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski. Jest również coachem (certyfikat kanadyjskiej szkoły „The Art & Science of Coaching” prowadzonej przez Erickson Coaching International we współpracy z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz psychoterapeutą w nurcie psychodynamicznym (4 – letnie kształcenie w formie studiów podyplomowych, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Uczestniczka wielu kursów i treningów m.in. Zarządzanie stresem i emocjami - Inteligencja emocjonalna, Mindfulness – trening uważności, Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, Interwencja kryzysowa, jest również „Trenerem rozwoju i biznesu” oraz „Trenerem TUS” I i II stopień.

Autorka kilkudziesięciu publikacji zarówno w polskich jak i zagranicznych periodykach. Dorobek naukowy mieści się w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Zajęcia prowadzi w formie warsztatów, konwersatoriów jak również wykładów na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody nauczania. Jej praca ma charakter eklektyczny, ponieważ łączy inspiracje i narzędzia z różnych koncepcji psychologicznych, coachingowych i etycznych. Promotorka licznych prac licencjackich, magisterskich i podyplomowych. W swojej pracy kieruje się standardami etycznymi i wartościami, które są dla niej ważne.

Prywatnie żona, mama, pasjonatka zwierząt oraz wegetarianka.


mgr Joanna Araszkiewicz

mgr Joanna Araszkiewicz

Dyrektor Personalny, psycholog, trener i konsultant w zakresie zarządzania rozwojem pracowników w organizacji, liderka projektów synergii pomiędzy spółkami i międzynarodowych projektów rozwojowych. Pasjonatka HR z ponad 15-letnim doświadczeniem w biznesie.

Więcej

Pracowała dla japońskiego koncernu Hitachi, amerykańskiej korporacji AVON oraz polskich spółek (m. in. agencji marketingowej Opinia czy firmy szkoleniowej Stimulus). Prowadziła z sukcesem własną firmę. Była odpowiedzialna za rozwój umiejętności przywódczych i zarządzanie talentami w organizacji WSK PZL-Rzeszów S.A. i później Pratt & Whitney (część United Technologies Corporation). W ciągu ostatnich pięciu lat była Dyrektorem Personalnym dla trzech spółek MB Aerospace w Polsce, tworząc je i restrukturyzując. Aktualnie jako Dyrektor Personalny / HR Biznes Partner wspiera zakłady produkcyjne Carrier FSP Operations dla regionu EMEA.

Certyfikowany trener biznesu (Grupa Trop i Polskie Towarzystwo Psychologiczne), wykładowca akademicki (m.in. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Collegium Civitas w Warszawie, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie). Posiada certyfikaty asesora kompetencji interpersonalnych, IPMA -D i Agile PM.

Jest pasjonatką rozwoju ludzi i całych organizacji poprzez tworzenie kultury organizacyjnej, która łączy ludzi i umożliwia realizację ambitnych planów. Jako psycholog po specjalizacji z Psychologii Pracy i Stresu towarzyszy ludziom w procesie zmian, radzenia sobie ze stresem i budowaniu swojej wartości. Propagatorka myślenia LEAN i procesowego podejścia.

Prywatnie szczęśliwa żona i dumna mama dwójki dzieci.


dr inż. Małgorzata Baran

dr inż. Małgorzata Baran

Doktor nauk ekonomicznych, naukowiec i przedsiębiorca. Jej obszar badawczy obejmuje wykorzystanie modeli matematycznych w praktyce zarządzania.

Więcej

Tytuł doktora nauk ekonomicznych zdobyła w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Kolegium Zarządzania i Finansów. W latach 2007-2015 pracownik dydaktyczno – naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu.

Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Współpracowała z wieloma firmami na terenie Podkarpacia w sferze zarządzania i opracowań technicznych.

Stypendystka „Podkarpackiego funduszu stypendialnego dla doktorantów” z ramienia Marszałka Województwa Podkarpackiego w latach 2012 – 2013.

Na co dzień jest mamą dwóch dorosłych synów; jej pasją jest ogrodnictwo.


dr hab. Krystyna Khorrami, prof. PRz

dr hab. Krystyna Khorrami, prof. PRz

dr hab. Krystyna Kmiotek, prof. PRz – kierownik Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem, przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza, kierownik studiów podyplomowych Biznes w gospodarce cyfrowej. Naukowo związana z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie zdobyła zarówno stopień doktora, jak i doktora habilitowanego. Współpracuje z biznesem jako szkoleniowiec i konsultant.

Więcej

Zainteresowania naukowe rozwija w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, realizując badania naukowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (np. projekt finansowany przez NCN nt. Budowanie zaangażowania pokolenia Y poprzez motywowanie – perspektywa pracodawcy i pracownika), czego dotychczasowym efektem jest ok. 90 publikacji naukowych. Szczegółowa tematyka jej badań obejmie takie zagadnienia jak: motywowanie i zaangażowanie pracowników, digitalizacja HRM, kompetencje pracowników i managerów, przedsiębiorczość, a w ostatnim okresie knowledge hiding oraz error management culture. Doświadczenie naukowe i dydaktyczne zbiera również na uczelniach zagranicznych, korzystając z możliwości stwarzanych przez program Erasmus oraz podczas dłuższych pobytów stażowych (Jubail University Collage, Jubail, Arabia Saudyjska; Yaşar University, Izmir, Turcja).

Od wielu już lat, jako wykładowca, prowadzi zajęcia ze studentami studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych z przedmiotów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (zarówno podstawowe, jak i specjalistyczne), czy też doskonalenia kompetencji managerskich. Promotor kilku powstających właśnie prac doktorskich oraz recenzent takich prac na innych uczelniach. Wiedzę zdobytą w pracy naukowej wykorzystuje we współpracy z praktyką biznesu jako szkoleniowiec i konsultant. Dotychczasowe projekty zrealizowane dla biznesu dotyczyły opracowania i przeprowadzenia szkoleń z tzw. kompetencji miękkich skierowanych zarówno dla szeregowych pracowników, jak i specjalistów oraz managerów (współpraca zespołowa, doskonalenie kompetencji managerskich, zarządzanie wiekiem, polityka personalna, zarzadzanie czasem), przygotowanie i przeprowadzenie sesji assesment center, przygotowanie i przeprowadzenie badań satysfakcji pracowników i opracowanie raportów dla firm oraz doradztwo dla firm sektora MSP w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na etapie wdrażania innowacji.


dr Anna Łukaszuk

dr Anna Łukaszuk

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa. Pracownik badawczo-naukowy w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz członek stowarzyszenia SEAP.

Więcej

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie praktyczne jako pracownik HR oraz specjalista w zakresie prac związanych z administracją. Praktykę w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, dydaktycznym oraz zarządczym zdobywała w sektorze publicznym oraz prywatnym, co łączyła z wykonywaniem pracy jako nauczyciel akademicki. Doświadczenie naukowe i dydaktyczne zdobywa również w ramach zagranicznych wyjazdów w ramach programu Erasmus (Instituto Superior Miguel Torga Coimbra Portugalia,Ventspils Uniwersity College Łotwa, Universitatea din Oradea Rumunia).

Jest autorką publikacji naukowych; aktywnie uczestniczy także w konferencjach i szkoleniach zarówno z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi jak i zarządzania ryzkiem. Prowadzi zajęcia w formie ćwiczeń, konwersatoriów i wykładów na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych.

W wolnych chwilach aktywnie zgłębia najnowsze kierunki rozwoju osobistego (w tym coachingu), podróżuje, maluje i jeździ konno, miłośniczka gór.


mgr Janusz Podsiedlik

Magister prawa, wieloletni prokurator Prokuratur Wojewódzkich (Okręgowych) w Kielcach i Krośnie, długoletni pracownik Państwowej Inspekcji Handlowej i Państwowej Inspekcji Pracy oraz wykładowca.

Więcej

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa oraz uprawnienia prokuratorskie, adwokackie, radcy prawnego, syndyka i inspektora pracy. Ma także doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych i szkoleń, w szczególności w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa unijnego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, Stowarzyszenia Ochrony Pracy w Warszawie oraz Komisji Prawnej przy Głównym Inspektorze Pracy w Warszawie.

Obecnie prowadzi działalność dydaktyczną na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie; prowadzi także szkolenia i kursy zawodowe, m.in. w Ośrodku Szkoleniowym PIP we Wrocławiu. W przeszłości wykładał na różnych uczelniach, w tym na Uniwersytecie Rzeszowskim, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz w uczelniach zawodowych w Krośnie i Sanoku.

Autor i współautor artykułów, opinii, stanowisk i wykładni w zakresie prawa pracy (w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego). Uczestnik licznych sympozjów i szkoleń, także międzynarodowych. Promotor licznych prac dyplomowych, zwłaszcza na studiach podyplomowych i szkoleniach zawodowych.


mgr Artur Polakiewicz

mgr Artur Polakiewicz

Asystent w Katedrze Nauk Humanistycznych i Społecznych. Pełnomocnik Rektora ds. Rankingów i Członek Zespołu ds. Strategii Politechniki Rzeszowskiej.

Więcej

Wieloletni pracownik badawczo-dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej. Sprawował obowiązki managera i kierownika, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Autor licznych projektów o charakterze społecznym i innowacyjnym, uczestnik międzynarodowych i krajowych staży oraz wizyt studyjnych. Jako ekspert i doradca łączy wiedzę teoretyczną z praktyką, doświadczeniem zawodowym i implementuje ją na działalność społeczną. Komentator regionalnego życia społecznego i gospodarczego. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, zrównoważonym rozwoju, problemach społecznych oraz bezpieczeństwie wewnętrznym. Pomysłodawca utworzenia Podyplomowych studiów menedżerskich.


dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz

dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz

Politolog, profesor Politechniki Rzeszowskiej w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Ekonomii Wydziału Zarządzania. Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza.

Więcej

Specjalizuje się w bezpieczeństwie energetycznym oraz polityce energetycznej państwa. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Energy Policy Studies". Pomysłodawca i przewodniczący komitetu organizacyjnego cyklicznej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju".

Laureat stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnego młodego naukowca (2017 r.). Członek Niezależnej Grupy ds. Oceny Naukowej (Independent Scientific Evaluation Group, ISEG) programu „Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa" NATO (2022 - 2024). Recenzent wielu międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych.


mgr Monika Sankowska

mgr Monika Sankowska

Specjalista psychologii klinicznej - neuropsycholog, certyfikowany terapeuta I i II stopnia EEG Biofeedback, certyfikowany trener I i II stopnia treningów umiejętności społecznych TUS.

Więcej

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii neuropsychologicznej na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie oraz studia podyplomowe z psychologii sądowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie pracuje jako neuropsycholog w Klinice Neurologii w Sandomierzu oraz Poradni Leczenia Nerwic, Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Centrum Psychoterapii Promedic w Staszowie.


mgr Iwona Wojciechowska

dr Iwona Wojciechowska

Certyfikowany trener, doradca biznesowy, coach (Practitioner Coach Diploma, akredytacja Noble Manhattan Coaching oraz International Institut of Coaching & Mentoring), pracownik badawczo-dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej, aktywny członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Więcej

Członek Komitetu Eksperckiego Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, specjalista w bazie HR Polska. Na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej pełni funkcję koordynatora Zespołu ds. komunikacji z otoczeniem.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: komunikacji w social media, kompetencji menedżerskich, profesjonalnej obsługi klienta, kompetencji osobistych i społecznych, komunikacji kryzysowej, kreowania wizerunku, wystąpień publicznych, kompetencji trenerskich oraz w szkoleniach antymobbingowych. Wielokrotnie brała udział w opracowywaniu oraz wdrażaniu wewnętrznych procedur antymobbingowych. Pełniła także rolę doradcy w sprawach związanych z zarządzaniem ludźmi i rozwiązywaniem problemów w organizacjach. Prowadzi indywidualne sesje coachingowe oraz coachingi grupowe.

Współpracowała jako ekspert merytoryczny przy opracowywaniu strategii przeciwdziałania bezrobociu w woj. podkarpackim oraz przy projektach wykorzystujących innowacyjne narzędzia dydaktyczne (kursy e-learningowe, gry symulacyjne).

Absolwentka studiów doktoranckich w Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie, Zarządzania i Marketingu (Politechnika Rzeszowska), Akademii Trenerów Biznesu (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Europeistyki (Uniwersytet Rzeszowski i IUT De Saint-Denis Universite Paris Nord) oraz Kwalifikacyjnego Studium Pedagogicznego (Politechnika Rzeszowska). Ukończyła również kurs koordynatora i trenera Instytutu Przedsiębiorczości CISCO.

Łączy świat nauki i biznesu, jest wielką pasjonatką wykorzystania naukowej, empirycznie zweryfikowanej wiedzy (evidence based) w praktyce.


dr inż. Dariusz Wyrwa

dr inż. Dariusz Wyrwa

Adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Więcej

Jest doświadczonym konsultantem biznesowym i trenerem prowadzącym szkolenia z zakresu zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy, planowania dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej. Był konsultantem Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ukończył kurs facylitatorów prowadzony przez Fundację Partners Polska.

Realizował liczne projekty, także te finansowane ze środków krajowych, funduszy Unii Europejskiej oraz fundacji krajowych i zagranicznych. Współpracował m.in. z Podkarpackim Klubem Biznesu, INNpuls Sp. z o.o., BD Center Sp. z o. o., Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Pełnił funkcję prezesa zarządu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Rzeszowie, wiceprezesa Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w Sielcu. Był także członkiem rady nadzorczej Dreams Come True Sp. z o.o.

Autor kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych dotyczących problematyki zarządzania oraz raportów i dokumentów strategicznych i operacyjnych związanych głównie z rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacyjności województwa podkarpackiego.


dr hab. Beata Zatwarnicka-Madura, prof. PRz

dr hab. Beata Zatwarnicka-Madura, prof. PRz

Kierownik Zakładu Marketingu, Dziekan Wydziału Zarządzania na Politechnice Rzeszowskiej. Doktor habilitowany w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości (stopień naukowy uzyskany na Uniwersytecie Warszawskim). Trener biznesu, facylitator, NLP Practitioner.

Więcej

Autorka ponad 100 prac naukowych z zakresu marketingu i wybranych aspektów zarządzania, w tym 3 książek dotyczących technik sprzedaży, perswazji i komunikacji marketingowej. Przez wiele lat prowadziła szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw z różnych branż, głównie w zakresie aktywizacji sprzedaży, obsługi klienta, wywierania wpływu, negocjacji, prezentacji handlowych. Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody nauczania: warsztat, dyskusja, konwersacja, demonstracja, odgrywanie ról, symulacja.

Doświadczenie zawodowe zdobywała również za granicą podczas staży, konferencji naukowych, wyjazdów studyjnych, programów przeznaczonych dla nauczycieli akademickich (Portugalia, Hiszpania, Islandia, Chiny, Kanada, Japonia). Największą satysfakcję przynosi jej rozwój, zadowoleni współpracownicy, studenci, klienci.

Prywatnie pasjonatka dalekich podróży, miłośniczka kotów, kontemplatorka niezwykłych widoków, entuzjastka jogi.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję