Zarządzanie zasobami ludzkimi

Cel studiów

Głównym celem studiów „Zarządzanie zasobami ludzkimi” jest przekazanie Słuchaczom kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat znaczenia zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji oraz umiejętności dające możliwość wykorzystania kompetencji specjalistów ds. personalnych.
Podczas studiów zaprezentowane zostaną m.in. aktualne informacje dotyczące: nowoczesnych systemów ocen pracowniczych, informatyzacji procesów zarządzania w organizacjach, strategicznego pozyskiwania pracowników o właściwych kompetencjach, sposobów inwestowania w kapitał ludzki jak również motywowania i wynagradzania.

Wiedza

Umiejętności

 • Tradycyjne i nowoczesne metody selekcyjne.
 • Zachowania ludzkie i zjawiska społeczne w organizacji.
 • Przepisy prawne regulujące zasady nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.
 • Podstawowe techniki i narzędzia coachingowe,
 • Psychologiczne problemy zarządzania zasobami ludzkimi
 • Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowniczych.
 • Słuchacz przygotowany jest do pełnienia funkcji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
 • Efektywna komunikacja.
 • Tworzenie zintegrowanych zespołów pracowników.
 • Sposoby inwestowania w kapitał ludzki i mierzenia zwrotu z tych inwestycji.
 • Autoprezentacja, prezentacja i wystąpienia publiczne.
 • Zastosowanie podstawowych technik i  narzędzi coachingowych oraz mentoringowych
 • Interpretacja przepisów prawnych – w zakresie zagadnień dot. prawa pracy.
 • Zastosowanie nowoczesnych trendów informatyzacji procesów zarządzania kapitałem ludzkim.

Adresaci, kryteria kwalifikacji

Kierownicy różnych szczebli zarządzania, liderzy zespołów oraz kadra przygotowywana do objęcia funkcji kierowniczych. Absolwenci szkół wyższych. Osoby pragnące podjąć pracę na stanowiskach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Doradcy zawodowi i personalni, pracownicy biur karier. Konsultanci, trenerzy, coache. Pracownicy służb socjalnych. Pracownicy zajmujący się zarządzaniem kadrami - personalnych, szkoleniowców, doradców, dyrektorów ds. kadrowych, dyrektorów ds. rozwoju personelu itp. Wszyscy zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji związanych z nowoczesnymi metodami zarządzania kapitałem ludzkim we wszystkich typach organizacji.

Ramowy plan studiów

 • Moduł 1. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Moduł 2. Zarządzanie kompetencjami
 • Moduł 3. Rozwój pracowników. Zarządzanie talentami i wiedzą
 • Moduł 4. Motywowanie do pracy
 • Moduł 5. Doskonalenie „miękkich” kompetencji związanych z kierowaniem
 • Moduł 6. Informatyczne wsparcie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Moduł 7. Pozyskiwanie funduszy na realizację projektów ZZL
 • Moduł 8. Prawo pracy – wybrane zagadnienia
 • Moduł 9. Administrowanie kadrami, organizacja pracy działu personalnego
 • Moduł 10. Wycena kapitału intelektualnego. Balance Scorecard
 • Seminarium dyplomowe – jego celem jest przygotowanie pracy projektowej na zakończenie studium

Dodatkowe informacje

 • Przy zapisie należy dostarczyć:
  • kwestionariusz zgłoszeniowy
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis)
  • kserokopia dowodu osobistego
 • Absolwenci otrzymują:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Czas trwania:
  • 2 semestry, 180 godz. zajęć dydaktycznych
 • Cena:
  • 2 700 zł (semestr I: 1 350 zł, semestr II: 1 350 zł)
  • 2 500 zł (semestr I: 1 250 zł, semestr II: 1 250 zł) dla absolwentów Politechniki Rzeszowskiej
 • Uwagi:
  • zajęcia odbywają się średnio 2 razy w miesiącu (soboty i  niedziele)

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów (w formach interaktywnych), z wykorzystaniem technik multimedialnych, a także w formie prezentacji działań praktycznych.

Dołącz do nas!

Zapisz się na studia.

Kadra dydaktyczna

Grono wykładowców reprezentuje zarówno teorię, jak i praktykę. Pozwala to na przekazanie wiedzy oraz doświadczeń łączących obie te sfery. Umożliwia również pogłębienie współpracy, z jednej strony, oraz wypracowanie wniosków przydatnych w praktyce, z drugiej strony.
Zajęcia w ramach każdego z bloków tematycznych prowadzone są przez ekspertów z danej dziedziny.

stecko_justyna.png

dr Justyna Stecko
Koordynator kierunku

Adiunkt, Katedra Nauk Humanistycznych, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na którym obroniła dysertację doktorską z zakresu nauk humanistycznych, specjalność: etyka. Ponadto absolwentka studiów „Psychologia Zmian Postaw i Zachowań" prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski. Jest również coachem – certyfikat Szkoły Coachów „The Art & Science of Coaching” (Uniwersytet Jagielloński Wszechnica).

Więcej

Zajęcia prowadzi w formie warsztatów, konwersatoriów jak również wykładów na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych. Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody nauczania. Promotorka licznych prac licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji zarówno w polskich jak i zagranicznych periodykach. Dorobek naukowy mieści się w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Sekretarz czasopisma naukowego „Humanities and Social Sciences” oraz członek redakcji: „Modern Management Review”. Prywatnie mama Kaliny i Mikołaja.


Elżbieta Gruca-Bielenda

mgr Elżbieta Gruca-Bielenda

Psycholog, doradca zawodowy. Absolwentka  Uniwersytetu Śląskiego - Wydziału Psychologii i Pedagogiki oraz  Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – studia podyplomowe z doradztwa zawodowego. W ramach pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, terapią indywidualną dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, profilaktyką zachowań ryzykownych oraz doradztwem zawodowym wobec młodzieży.

Więcej

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej PCPR powiatu rzeszowskiego prowadzi terapię wobec osób doświadczających przemocy i pozostających w sytuacjach kryzysu życiowego. Specjalista arteterapii oraz terapii systemowej rodzin. Prowadzi zajęcia w formie ćwiczeń, wykładów i konwersatoriów na studiach licencjackich i podyplomowych z zakresu psychologii ogólnej, komunikacji interpersonalnej, rozwijania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych z wykorzystaniem technik negocjacji. W ramach doradztwa i poradnictwa zawodowego realizuje zajęcia rozwijające kompetencje osobiste i społeczne, umożliwiające skuteczną autoprezentację.
Trener i doradca personalny kadry menadżerskiej w zakresie: rozwoju kompetencji interpersonalnych, umiejętności zarządzania ludźmi, komunikacji interpersonalnej i negocjacji, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, radzenia sobie ze stresem, twórczego rozwiązywania sytuacji problemowych.
W wolnych chwilach systematycznie uprawia różne, dostępne dyscypliny sportowe. Interesuje się sportem i wspinaczką górską. Lubi prowadzić samochód i podróżować. Nie interesuje się polityką.


lukaszuk_anna.png

dr Anna Łukaszuk

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego studiów magisterskich na kierunku prawo. W marcu 2017 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Temat rozprawy doktorskiej to „System zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego – aspekt prawny”.

Więcej

Od 2009 roku pracownik działu kadr, specjalista w zakresie prac związanych z administracją w szkolnictwie wyższym. Dążenia do rozwoju naukowego pozwoliły jej jednocześnie wykonywać pracę nauczyciela akademickiego. Zainteresowania naukowe znalazły praktyczny wyraz w opracowaniu artykułów naukowych, jak również w uczestnictwie w licznych konferencjach i szkoleniach zarówno z zakresu funkcjonowania działu personalnego jak i zarządzania ryzkiem.
Prowadziła zajęcia w formie ćwiczeń i wykładów na studiach licencjackich, magisterskich z zakresu propedeutyki prawa, ochrony własności intelektualnej oraz na studiach podyplomowych z zakresu organizacja pracy działu personalnego, wdrożenia strategii personalnej.
Praktykę w obszarze kadrowym, dydaktycznym oraz zarządczym zdobywała w sektorze publiczny oraz prywatnym min. w PZU, PWSZ w Sanoku.
W wolnych chwilach aktywnie zgłębia najnowsze kierunki rozwoju osobistego w tym coachingu, podróżuje, jeździ konno, uprawia turystykę górską, pasjonuje się literaturą hiszpańskojęzyczną.


podsiedlik_janusz_2.png

mgr Janusz Podsiedlik

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – mgr prawa. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa gospodarczego, cywilnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe i sądowe w/w dziedzinach prawa. Starszy wykładowca - Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie.

Więcej

Prowadzi zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń na Wydziale Zarządzania (Studia Podyplomowe) z różnych dziedzin prawa funkcjonującego w Polsce i Unii Europejskiej, a zwłaszcza prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego, na kierunkach Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Studia Menadżerskie.
W czasie zajęć wykorzystuje różnorodne formy i metody nauczania a w szczególności: dyskusje związane z właściwą interpretacyjną przepisów prawa i orzecznictwa sądowego (w tym europejskiego), analizy studium przypadku, projekty. Promotor licznych prac pody-plomowych. W przeszłości wieloletni wykładowca na różnych uczelniach a zwłaszcza: Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie.
Oprócz pracy dydaktycznej, jest pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy oraz czynnym radcą prawnym, zajmując się praktycznymi aspektami funkcjonowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa gospodarczego i cywilnego.
Duże doświadczenie w stosowaniu prawa (posiada uprawnienia prokuratorskie, adwokackie, radcy prawnego, syndyka i likwidatora oraz inspektora pracy).
Uczestnik licznych sympozjów - w tym międzynarodowych, w szczególności z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego i administracyjnego.
Wieloletnia działalność w obszarze praktycznego stosowania prawa, poprzez m. in. czynny udział w organizacjach zawodowych i stowarzyszeniach.
Kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu pracownikami ( kierowanie m.in. jednostkami Państwowej Inspekcji Handlowej w Krośnie oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie).
Zainteresowania: literatura, sport, turystyka.


predencki_krzysztof.png

dr Krzysztof Prendecki

Adiunkt, Katedra Nauk Humanistycznych, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.. Doktorat obroniony na  Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Więcej

Prowadzi zajęcia w formie ćwiczeń, wykładów i konwersatoriów na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich z następujących obszarów wiedzy: socjologia zarządzania zasobami ludzkimi, socjologia organizacji, zarządzanie w kryzysie, zarządzanie kadrami, adaptacja zawodowa i selekcja pracowników, psychologia i fizjologia pracy, ergonomia, public relations, media relations, zarządzanie wiedzą, społeczna odpowiedzialność biznesu, negocjacje w handlu, konflikty w zespole, reklama, komunikacja społeczna. Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody nauczania: dyskusje, analizy studium przypadku i projekty. Promotor licznych prac licencjackich i magisterskich.
Prowadził warsztaty i szkolenia dla takich firm i instytucji, jak. m.in Comarch SA, Alior Bank SA, Oriflame Holding AG.


Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję