Strona: Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych | Studia podyplomowe | Rzeszów / Centrum Studiów Podyplomowych Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej

Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych

Korzyści płynące z podjęcia studiów

Co zyskasz studiując na kierunku Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych?

 • zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa i ochrony zasobów informacyjnych,
 • poznasz praktyków z branży,
 • poznasz najnowsze rozwiązania wykorzystywane w praktyce,
 • wykształcisz niezbędne umiejętności.

cyber_001.jpg

Cyberbezpieczeństwo jest kluczowym zagadnieniem we współczesnym cyfrowym świecie. Rozwój technologii mobilnych, stosowanie polityki BYOD, zwiększenie znaczenia systemów e-commerce powoduje intensywny wzrost zagrożeń, które wymagają nowego podejścia do ochrony informacji. Brak zapewnienia odpowiednich działań może poważnie zagrozić dalszemu rozwojowi i bezpieczeństwu organizacji. Zaistniała sytuacja wymusza funkcjonowanie odpowiednio przygotowanej kadry odpowiedzialnej za politykę bezpieczeństwa w instytucji, która na bieżąco będzie analizować aspekty bezpieczeństwa informatycznego i dostosowywać rozwiązania adekwatne do nowych wymagań. Przyszli administratorzy powinni być zaznajomieni z zagrożeniami systemów informatycznych w kontekście poufności, integralności i dostępności informacji oraz z możliwościami konfiguracyjnymi infrastruktury sprzętowo-programowej mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa instytucji.

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej cyberbezpieczeństwa, a także doskonalenie umiejętności związanych z prowadzeniem polityki informacji oraz dezinformacji w środowisku elektronicznym.

Słuchacze zaznajomią się z zagrożeniami systemów informatycznych w kontekście poufności, integralności i dostępności informacji oraz z możliwościami konfiguracyjnymi infrastruktury sprzętowo-programowej mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa instytucji.

Absolwent po ukończeniu studiów będzie w stanie sprawnie identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa systemów informacyjnych,  wskazać najlepsze rozwiązania w zakresie ochrony bezpieczeństwa informacji, a także projektować i wdrażać systemy bezpieczeństwa informacji. Zdobędzie umiejętności pozwalające na analizę przyczyn i przebiegu procesów, a także zjawisk społecznych, które umożliwią formułowanie własnych opinii. Wykorzysta również wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przyczyn i przebiegu procesów związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.

Adresaci, kryteria kwalifikacji

Studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą nabyć lub rozwinąć swoje kompetencje i umiejętności.

Ramowy plan studiów

 • Audyt informatyczny
 • Ataki cybernetyczne - studia przypadków
 • Bezpieczeństwo informatycznych systemów infrastruktury krytycznej
 • Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej - projekcja zagrożeń
 • Eksploatacja i bezpieczeństwo systemów bazodanowych
 • Internet - informacja, dezinformacja, manipulacja
 • Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych
 • Nowoczesne metody monitoringu włamań w systemach teleinformatycznych
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Ochrona sieci komputerowych
 • Podstawy prawne cyberprzestrzeni w UE oraz Polsce
 • Strategia ochrony cyberprzestrzeni Polski
 • Testy penetracyjne aplikacji webowych, systemów i sieci
 • Współczesne koncepcje bezpieczeństwa
 • Zarządzanie incydentami - SOC oraz CERT
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie

Dodatkowe informacje

 • Przy zapisie należy dostarczyć:
 • Absolwenci otrzymują:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  • certyfikat kompetencji Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001" - po przystąpieniu do płatnego egzaminu i spełnieniu wymagań - więcej informacji.

   Dzięki uczestnictwu w studiach podyplomowym organizowanych na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza otrzymacie Państwo możliwość przystąpienia do egzaminu na: Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001. Pozytywny wynik egzaminu oraz spełnienie wymagań związanych z doświadczeniem zawodowym tj. min. 1 rok zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin czasu pracy (patrz: wytyczne dot. certyfikacji), uprawniają do otrzymania akredytowanego certyfikatu kompetencji Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001" wydanego przez Jednostkę Certyfikującą Osoby TUV NORD Polska.
   Powyższy certyfikat spełnia wymagania: Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu. Certyfikat wydany przez akredytowaną w tym zakresie jednostkę certyfikującą osoby, uprawnia do przeprowadzania audytów w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Certyfikat ten wyróżnia na rynku logo Polskiego Centrum Akredytacji. PCA jako organizacja rządowa potwierdziło kompetencje TUV NORD Polska do przeprowadzania egzaminów oraz certyfikacji zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17024.
   Komercyjny koszt przystąpienia do szkolenia na Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO 27001 oraz do certyfikacji personelu w tym obszarze wynosi 3 900 zł netto.
   Studenci studiów podyplomowych dzięki uczestnictwu w zajęciach nie będą musieli uczestniczyć w szkoleniu, a w dodatku mogą liczyć na specjalną cenę przy przystąpieniu do akredytowanego przez PCA egzaminu . Specjalna cena dla studentów podyplomowych Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza wynosi 650,00 PLN netto/os. plus 23 % VAT (799,50 zł brutto/os.).

 • Czas trwania:
  • 2 semestry, 230 godz. zajęć dydaktycznych
 • Koszt studiów:
  • 3 900 zł (semestr I: 1 950 zł, semestr II: 1 950 zł),
  • 3 700 zł (semestr I: 1 850 zł, semestr II: 1 850 zł) - dla absolwentów Politechniki Rzeszowskiej.

Uwagi:

 • Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w trybie hybrydowym w systemie niestacjonarnym (soboty i niedziele) w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

Dołącz do naszych studentów!

Zapisz się na studia.

Kadra dydaktyczna

dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz

dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz
Kierownik kierunku

Politolog, profesor Politechniki Rzeszowskiej w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Ekonomii Wydziału Zarządzania. Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza.

Więcej

Specjalizuje się w bezpieczeństwie energetycznym oraz polityce energetycznej państwa. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Energy Policy Studies". Pomysłodawca i przewodniczący komitetu organizacyjnego cyklicznej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju".

Laureat stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnego młodego naukowca (2017 r.). Członek Niezależnej Grupy ds. Oceny Naukowej (Independent Scientific Evaluation Group, ISEG) programu „Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa" NATO (2022 - 2024). Recenzent wielu międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych.


dr inż. Marek Bolanowski

dr inż. Marek Bolanowski

Pracownik naukowy Katedry Systemów Złożonych Politechniki Rzeszowskiej, członek Prezydium Zarządu Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Więcej

Jego główne zainteresowania w obszarze informatyki związane są z projektowaniem i eksploatacją systemów rozproszonych, wykrywaniem anomalii w systemach informatycznych, cyberbezpieczeństwem, automatyzacją procesu zarządzania systemami informacyjnymi, Przemysłem 4.0 i IoE, zarządzaniem projektami IT, procesem prototypowania i budowy systemów PoC oraz organizacją procesu kształcenia inżynierów w zakresie informatyki. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z tej dziedziny.

Jest instruktorem i współzałożycielem akademii i laboratoriów szkoleniowych, członkiem Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej a także ekspertem PTI. Brał udział w szeregu projektów związanych z projektowaniem i rozwojem rozproszonych systemów informatycznych współpracując z czołowymi producentami sprzętu i integratorami rozwiązań IT.

Współorganizator i członek komitetów organizacyjnych i programowych wielu konferencji naukowych i branżowych IT oraz prelegent na konferencjach naukowych i warsztatach specjalistycznych poświęconych zagadnieniom związanym z projektowaniem, działaniem i bezpieczeństwem systemów rozproszonych oraz edukacją inżynierską.

Recenzent oraz członek rad czasopism międzynarodowych, m.in. Journal of Sensor and Actuator Networks, Future Internet, Electronics, Sensors, Applied Sciences, Symmetry, Sustainability czy Measurement Automation Monitoring.


adw. Monika Domino-Wolańczyk

adw. Monika Domino-Wolańczyk

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie oraz wspólnik w kancelarii Apogado Prawo dla IT. Od 2009 r. audytor wewnętrzny i audytor wiodący normy ISO 27001. Od 2014 r. Administrator Bezpieczeństwa Informacji, a następnie od 2018 r. Inspektor Ochrony Danych.

Więcej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (2007 r.) oraz studiów podyplomowych prawa własności intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009 r.).

W latach 2016-2018 Ekspert Komisji do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej powołanej przy Generalnym Inspektorze Ochrony Danych Osobowych. Od 2018 r. członek Komitetu ds. ochrony danych osobowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Jest biegłym sądowym z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, ochrony danych osobowych, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz prawa autorskiego.


dr inż. Agnieszka Jędrusik

dr inż. Agnieszka Jędrusik

Doktor inżynier w zakresie Budowy i Eksploatacji Maszyn. Przewodnicząca Podkarpackiej Grupy Regionalnej. Kierownik projektu w branży motoryzacyjnej.

Więcej

Absolwentka Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Zawodowo związana na przemysłem motoryzacyjnym, gdzie od 6 lat pracuje jako kierownik projektu. Ponadto od 8 lat współpracuje z Politechniką Rzeszowską - obecnie jako adiunkt w Zakładzie Zarządzania Projektami. Ukończyła także studia EMBA oraz studia podyplomowe na kierunku „Menadżer innowacji i transferu wiedzy”. Uzyskała wiele certyfikacji, m.in. IPMA B, IPMA C, IPMA D R&D, PRINCE2 foundation, PRINCE2 Practitioner, GPM.


dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz

prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz

Profesor Politechniki Rzeszowskiej w Zakładzie Prawa i Administracji. Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz Kierownik Zakładu Nauki o Bezpieczeństwie w latach 2019-2020. Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Mediator.

Więcej

Przewodniczący Rady dyscypliny nauki o bezpieczeństwie Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza. Ekspert I Zespołu Nauk Społecznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy dyscyplinach naukowych: nauki o bezpieczeństwie i nauki prawne.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji (kierunek prawo, 2007) oraz Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych (kierunek politologia, 2009) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Autor i współautor publikacji dotyczących państwa, prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego (w szczególności bezpieczeństwa zgromadzeń, bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska), ale również problematyki dotyczącej środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz wybranych zagadnień z zakresu prawa karnego i administracyjnego. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajduje się także instytucja mediacji jako jedna z polubownych metod rozwiązywania sporów.


dr Dorota Kamuda

Adiunkt w Zakładzie Prawa i Administracji Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Realizatorka projektów badawczych z obszaru funkcjonowania instytucji prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy cyberprzestępczości.

Więcej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Filia w Rzeszowie). W 2008 roku na Uniwersytecie Łódzkim obroniła pracę doktorską na temat materialnoprawnych aspektów odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.

Prowadzi zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych z różnych obszarów prawnych, w szczególności prawa karnego, cywilnego, handlowego i gospodarczego. Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody nauczania: dyskusje, analizy przepisów prawnych, rozwiązywanie kazusów, prezentacje i projekty. Promotorka licznych prac licencjackich i magisterskich.

Oprócz pracy dydaktycznej aktywnie działa w obszarze badawczym – jest autorką monografii oraz licznych artykułów w czasopismach naukowych.


dr hab. Tadeusz Olejarz, prof. PRz

dr hab. Tadeusz Olejarz, prof. PRz

Kierownik Zakładu Systemów Zarządzania i Logistyki, Prodziekan ds. rozwoju na Wydziale Zarzadzania Politechniki Rzeszowskiej.

Więcej

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich, Szkoły Głównej Handlowej oraz trzech studiów podyplomowych i licznych kursów. Doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia i finanse. W latach 1990 - 2006 służył w Wojsku Polskim na stanowiskach związanych z logistyką, uzyskując stopień majora. Trzykrotnie brał udział w misjach pokojowych (w Izraelu, Kosowie i Iraku). Specjalizuje się w logistyce wojskowej w ujęciu historycznym i współczesnym, a także w zagadnieniach logistyki cywilnej oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Posiada uprawnienia pełnomocnika ochrony informacji niejawnych ABW oraz poświadczenie bezpieczeństwa.

Prowadzi zajęcia w formie ćwiczeń i wykładów na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich z zakresu logistyki oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Jest autorem trzech monografii i licznych artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, w tym dotyczących ochrony informacji niejawnych. Promotor wielu prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich.


dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz

dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz

Profesor Politechniki Rzeszowskiej w Zakładzie Prawa i Administracji. Wiceprezes Fundacji Prowadzenia Badań Naukowych. Ekspertka w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w projekcie analitycznym NUP 2X35 dotyczącym bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w obszarze oddziaływania informacji na społeczeństwo oraz politykę bezpieczeństwa państwa i jego prawo.

Więcej

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (filia w Rzeszowie). Od 2017 r. jest ekspertką Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej. Współpracuje także z Parlamentem Europejskim, Polskim Towarzystwem Oceny Technologii, Instytutem Oceny Technologii i Analizy Systemowej ITAS, Karlsruhe oraz Leibniz-Sozietät, Berlin- RFN.

Jako ekspertka brała udział w projekcie analitycznym dotyczącym bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w obszarze oddziaływania informacji na społeczeństwo oraz politykę bezpieczeństwa państwa i jego prawo, którego rezultatem jest obecnie obowiązująca Strategia Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2018 - 2020 realizowała projekt debat oksfordzkich w ramach umowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Regionalna debata oksfordzka w województwie podkarpackim”. Była kierownikiem projektu międzynarodowego Cybersecurity in Poland and Germany w ramach Mobilität 2018_2 No. MB-2018-2/3 by BAYHOST.

Razem z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych oraz Zakładem Prawa i Administracji PRz realizuje Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Zagrożenia i wyznania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar polityczno-prawny”, której jest pomysłodawczynią, oraz w której pełni funkcję przewodniczącej komitetu naukowego.

Prowadziła badania naukowe w Niemczech (OTH - Regensburgu), we Francji (Ciudad Real i Dunkierce), w Islandii (Uniwersytet w Akureyri) i Słowacji (Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratysławie). Była także członkiem zespołu opowiedzianego za opracowanie Strategii Rozwoju Dyscypliny Naukowej Nauki o bezpieczeństwie na lata 2020 - 2024 na Wydziale Zarządzania PRz.

Obecnie bierze udział w projekcie międzynarodowym Netzwerk für Sicherheits und Konfliktforschung in Bayern (NetKon) w latach 2022 – 2024 w obszarze dotyczącym cyfryzacji i bezpieczeństwa, której efektem będzie utworzenie nowej sieci badawczej.

Jest autorką ponad 140 publikacji naukowych, w tym 10 monografii. Współtworzyła ponad 12 konferencji naukowych. Jest również recenzentką tematyczną w różnych międzynarodowych i krajowych czasopism zwianych z bezpieczeństwem.


dr inż. Andrzej Paszkiewicz

dr inż. Andrzej Paszkiewicz

Pracownik naukowo-badawczy w Zakładzie Systemów Złożonych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Prezes Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Ekspert Izby Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Więcej

Od wielu lat łączy wiedzę naukową z doświadczeniem specjalistycznym w zakresie systemów i sieci komputerowych. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. zagadnienia związane z funkcjonowaniem oraz projektowaniem wysokowydajnych, konwergentnych systemów i sieci komputerowych, a także badaniem zjawisk w nich zachodzących oraz mechanizmów sterowania i kontroli ruchu sieciowego (w szczególności w ujęciu teorii systemów złożonych).

Od wielu lat jako ekspert w dziedzinie systemów i sieci informatycznych bierze udział w opiniowaniu rozwiązań w zakresie poziomu ich innowacyjności przeznaczonych do wdrożenia w przemyśle. Aktywnie współpracuje z wieloma wiodącymi firmami z branży IT o zasięgu krajowymi i międzynarodowym w zakresie transferu wiedzy i technologii z obszaru nauki do przemysłu. Kierował m.in. pracami badawczymi zleconymi z przemysłu w zakresie badania efektywności oraz funkcjonalności rozwiązań wspierających zarządzanie i monitorowanie zwirtualizowanych zasobów sieciowych. Uczestniczył też w opracowaniu struktury laboratoryjnej centrum B+R dla firm z sektora ICT. Efektem jego współpracy z przedsiębiorstwami jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań bazujących na technologiach informatyczno-komunikacyjnych, a także dostosowywanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy. Odbył także staże naukowe w ośrodkach B+R firm z branży IT.

Jest jednym z inicjatorów oraz głównych organizatorów obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego na Podkarpaciu, licznych maratonów programistycznych, konferencji naukowych, szkoleń, warsztatów oraz wydarzeń branżowych z obszaru informatyki, bezpieczeństwa oraz automatyki. Bierze aktywny udział w rozwoju technologii wirtualnej rzeczywistości dedykowanej do potrzeb przemysłu oraz nowoczesnych procesów dydaktycznych, a także uczestniczy w rozwoju technologii wychodzących na przeciw potrzebom urzeczywistniania idei Smart City oraz Industry 4.0.


dr inż. Bartosz Pawłowicz

dr inż. Bartosz Pawłowicz

Adiunkt w Zakładzie Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

Więcej

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza; w 2012 r. obronił pracę doktorską na AGH w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na systemach identyfikacji bezstykowej RFID a także ich współpracy i interoperacyjności w aplikacjach Smart City, Internetu Rzeczy (IoT) oraz zastosowaniach RFID w Tekstronice. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, aktywny członek IEEE i Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI). Posiadacz blisko 20 certyfikatów firmy Microsoft z zakresu serwerowych i klienckich systemów operacyjnych.

Prowadzi zajęcia na studiach inżynierskich, magisterskich i podyplomowych z szeroko pojętych zagadnień techniki IT takich, jak podstawy telekomunikacji, systemy i sieci telekomunikacyjne, teleinformatyka oraz zagadnienia związane z zastosowaniem chmur obliczeniowych w aplikacjach AI. Promotor licznych prac licencjackich i magisterskich. Od 2008 roku opiekun Koła Naukowego Elektroniki i Technologii Informacyjnych.


mgr inż. Mateusz Salach

mgr inż. Mateusz Salach

Asystent w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Systemów Złożonych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Więcej

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na kierunkach informatyka oraz automatyka i robotyka. Prowadzi zajęcia wykładowo-laboratoryjne z zakresu wirtualnej rzeczywistości oraz implementowania metod bezpieczeństwa w sieciach komputerowych i urządzeń Internet of Things (IoT). Obszarem jego zainteresowań są wirtualna rzeczywistość, RFID Smart City, Internet Rzeczy i robotyka. Prowadzi badania nad połączeniem robotyki z rzeczywistością mieszaną.

Organizator wielu wydarzeń związanych z robotyką w Rzeszowie, takich, jak Międzynarodowy Turniej Robotyki XChallenge.


mgr Przemysław Szczurek

mgr Przemysław Szczurek

Senior Manager ds. Bezpieczeństwa Informacji w TUV NORD Polska. Audytor, trener i wykładowca akademicki.

Więcej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Z branżą IT związany od ponad 15 lat. Obecnie pełni funkcję Senior Managera ds. Bezpieczeństwa Informacji w TUV NORD Polska, gdzie odpowiada za rozwój usług związanych z normami: ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301 oraz tematyką ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa i TISAX.

Jest egzaminatorem dla Audytorów Wiodących Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji akredytowanym przez PCA. Posiada certyfikaty: Audytora Wiodącego ISO 27001, ISO 20000, Audytora Wewnętrznego ISO 22301, Incident Response Managera i Inspektora Ochrony Danych.

Jako trener TUV NORD i wykładowca akademicki duży nacisk stawia na świadomość kadry.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję