Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych

Co zyskasz studiując na kierunku Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych?

 • Zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa i ochrony zasobów informacyjnych.
 • Poznasz praktyków z branży.
 • Poznasz najnowsze rozwiązania wykorzystywane w praktyce.
 • Wykształcisz niezbędne umiejętności.

cyber_001.jpg

Cyberbezpieczenstwo jest kluczowym zagadnieniem we współczesnym cyfrowym świecie. Rozwój technologii mobilnych, stosowanie polityki BYOD, zwiększenie znaczenia systemów e-commerce powoduje intensywny wzrost zagrożeń, które wymagają nowego podejścia do ochrony informacji. Brak zapewnienia odpowiednich działań może poważnie zagrozić dalszemu rozwojowi i bezpieczeństwu organizacji. Zaistniała sytuacja wymusza odpowiednio przygotowanej kadry odpowiedzialnej za politykę bezpieczeństwa w instytucji, która na bieżąco będzie analizować aspekty bezpieczeństwa informatycznego i dostosowywać rozwiązania adekwatne do nowych wymagań. Przyszli administratorzy powinni być zaznajomieni z zagrożeniami systemów informatycznych w kontekście poufności, integralności i dostępności informacji oraz z możliwościami konfiguracyjnymi infrastruktury sprzętowo-programowej mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa instytucji.

Wiedza

Umiejętności

 • Podstawy prawne cyberbezpieczeństwa.
 • Współczesne koncepcje bezpieczeństwa.
 • Ochrona informacji niejawnych.
 • Metody, techniki i narzędzia bezpieczeństwa informacji.
 • Zagrożenia bezpieczeństwa informacji i ich źródła.
 • Informacja, dezinformacja, manipulacja.
 • Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej.
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Administracja systemów operacyjnych.
 • Systemy i sieci teleinformatyczne.
 • Testy penetracyjne sieci, serwerów i aplikacji.
 • Eksploatacja i bezpieczeństwo systemów bazodanowych.
 • Zdolność identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa informacji.
 • Umiejętność wskazywania najlepszych rozwiązań w zakresie ochrony bezpieczeństwa informacji.
 • Zdolność do pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania informacji zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami.
 • Zdolność identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa systemów informacyjnych.
 • Projektowanie i wdrażanie systemów ochrony informacji.
 • Zdolność zarządzania ryzykiem.
 • Zdolność zarządzania projektami.

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej cyberbezpieczeństwa, a także doskonalenie umiejętności związanych z prowadzeniem polityki informacji oraz dezinformacji w środowisku elektronicznym.

Słuchacze zaznajomią się z zagrożeniami systemów informatycznych w kontekście poufności, integralności i dostępności informacji oraz z możliwościami konfiguracyjnymi infrastruktury sprzętowo-programowej mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa instytucji.

Absolwent po ukończeniu studiów będzie w stanie sprawnie identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa systemów informacyjnych,  wskazać najlepsze rozwiązania w zakresie ochrony bezpieczeństwa informacji, a także projektować i wdrażać systemy bezpieczeństwa informacji. Zdobędzie umiejętności pozwalające na analizę przyczyn i przebiegu procesów, a także zjawisk społecznych, które umożliwią formułowanie własnych opinii. Wykorzysta również wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przyczyn i przebiegu procesów związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.

Ramowy plan studiów

 • Współczesne koncepcje bezpieczeństwa
 • Zarządzanie projektami
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Podstawy prawne cyberprzestrzeni w UE oraz Polsce
 • Ataki cybernetyczne - studia przypadków
 • Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej - projekcja zagrożeń
 • Internet - informacja, dezinformacja, manipulacja
 • Seminarium dyplomowe

Program studiów przewiduje możliwość wyboru przez słuchaczy spośród dwóch specjalności: dla początkujących  lub zaawansowanych:

Blok nr 1  - dla początkujących

 • Bezpieczeństwo i administracja systemów operacyjnych
 • Systemy i sieci teleinformatyczne
 • Techniki monitoringu i zarządzania sieciami komputerowymi
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Bezpieczeństwo informatycznych systemów infrastruktury krytycznej
 • Eksploatacja i bezpieczeństwo systemów bazodanowych
 • Testy penetracyjne sieci, serwerów i aplikacji
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w cyberprzestrzeni

Blok nr 2  - dla zaawansowanych

 • Bezpieczeństwo systemów operacyjnych
 • Bezpieczeństwo w systemach teleinformatycznych
 • Systemy informatycznej infrastruktury krytycznej
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Bezpieczeństwo systemów bazodanowych
 • Nowoczesne metody monitoringu sieci pod kątem włamań
 • Testy penetracyjne sieci, serwerów i aplikacji

Dodatkowe informacje

 • Przy zapisie należy dostarczyć:
  • kwestionariusz zgłoszeniowy
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis)
  • kserokopia dowodu osobistego
 • Absolwenci otrzymują:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  • Słuchacze będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu (dyplomu) potwierdzającego ukończenia szkolenia tj. Palo Alto Network Firewall: Install, Configure and Manage oraz Firewall: Configure Extended Features (dokument wewnętrzny wystawiony przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki PRz).
 • Czas trwania:
  • 2 semestry, 208 godz. zajęć dydaktycznych
 • Koszt studiów:
  • 3 500 zł (płatne w dwóch ratach)
  • 3 300 zł (płatne w dwóch ratach) - dla absolwentów Politechniki Rzeszowskiej
 • Uwagi:
  • zajęcia odbywają się średnio 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele (wykłady, ćwiczenia, laboratoria)

Dołącz do naszych studentów!

Zapisz się na studia.

Kadra

Grono wykładowców reprezentuje zarówno teorię, jak i praktykę. Pozwala to na przekazanie wiedzy oraz doświadczeń łączących obie te sfery. Umożliwia również pogłębienie współpracy, z jednej strony, oraz wypracowanie wniosków przydatnych w praktyce, z drugiej strony.
Zajęcia w ramach każdego z bloków tematycznych prowadzone są przez ekspertów z danej dziedziny.

dr Mariusz Ruszel

dr Mariusz Ruszel
Koordynator kierunku

Adiunkt, Katedra Ekonomii, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył Akademię Młodych Dyplomatów.

Więcej

Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, Fundacji Pułaskiego oraz Instytutu Kościuszki. Uczestnik Laboratorium Idei - Prezydenckiego Programu Eksperckiego Kancelarii Prezydenta RP (2012-2013). Pracował w łódzkim biurze Jana Kułakowskiego - Posła do Parlamentu Europejskiego (2006-2009). Prowadzi zajęcia w formie ćwiczeń, wykładów i konwersatoriów na studiach licencjackich oraz magisterskich w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Prowadził wykłady w ramach Erasmusa na Universite Libre de Bruxelles (Belgia), Universite de Provence/Aix-Marseille I (Francja), KATHO Kortrijk (Belgia), Vives-Hantal (Belgia), Banku Augstskola School of Business and Finance (Łotwa). Prowadził badania naukowe we Włoszech (2014) jako Research Guest Department of Management Ca'Foscari University of Venice, badania własne w Szwajcarii (2014) na University of Geneva. Otrzymał stypendium naukowe DAAD, w ramach którego był na Postdoctoral Research - Deutsches Institute Wirtschaftsforschung (DIW) w Niemczech (2015), a także prowadził badania własne w Niemczech (2016) na Freie Universität Berlin oraz Humboldt Universität w Berlinie. Jest laureatem stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2017-2019). Uczestniczył w projektach badawczych. Jest autorem 2 monografii, współautorem 2 monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Współpracuje w charakterze recenzenta z zagranicznymi oraz polskimi czasopismami naukowymi. Pomysłodawca oraz przewodniczący komitetu organizacyjnego cyklicznej konferencji naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju".


Kamil Basaj

Kamil Basaj

Kierownik projektu badań i monitoringu polskojęzycznego środowiska informacyjnego w cyberprzestrzeni INFO OPS Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Założyciel i redaktor projektu propagującego wiedzę o zjawisku obcego oddziaływania informacyjnego, dezinformacji i propagandy Disinfo Digest.

Więcej

Konsultant projektów badawczych i naukowych nad zjawiskami oddziaływania informacyjnego i psychologicznego. Pełnił funkcję Doradcy Ministra Obrony Narodowej. Współtwórca organizacji CYBERON rozwijającej zdolności obronne środowiska informacyjnego w cyberprzestrzeni. Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu operacji informacyjnych i psychologicznych na uczelniach wyższych oraz w administracji państwowej. Prowadzi szkolenia z zakresu walki informacyjnej dla zespołów posiadających zdolności prowadzenia działań niekinetycznych. Jest prelegentem na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych bezpieczeństwu środowiska informacyjnego i poznawczego.


dr inż. Marek Bolanowski

dr inż. Marek Bolanowski

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Informatyka. W 2009 roku na Politechnice Łódzkiej obronił pracę doktorską i otrzymał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, specjalność: system i sieci komputerowe. Wieloletni pracownik naukowy Zakładu Systemów Rozproszonych i Zakładu Systemów Złożonych Politechniki Rzeszowskiej. Jeden z członków-założycieli Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) i jego pierwszy prezes. Jest również Rzeczoznawcą PTI, i członkiem Zarządu Głównego PTI.

Więcej

Jego główne zainteresowania w obszarze informatyki związane są z projektowaniem i eksploatacją systemów i sieci komputerowych oraz detekcją anomalii i zagrożeń w systemach informatycznych. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu tematycznego. Należy również zaznaczyć, iż posiada on doświadczenie w zakresie transferu technologii z nauki do przemysłu.
Był organizatorem, członkiem komitetów organizacyjnych i programowych wielu informatycznych konferencji naukowych i branżowych. Jest również prelegentem występującym na konferencjach naukowych i specjalistycznych, poświęconych zagadnieniom projektowania i eksploatacji systemów rozproszonych. Uczestniczył w wielu projektach związanych z projektowaniem i budową rozproszonych systemów informatycznych, współdziałając przy tym z wiodącymi producentami sprzętu oraz integratorami rozwiązań informatycznych.
Współpracuje również z przemysłem w zakresie wspólnych badań i wdrażania nowych rozwiązać w środowiskach produkcyjnych (zarówno jako kierownik, jak i członek zespołu badawczego). Jest instruktorem i współzałożycielem akademii i laboratoriów szkoleniowych (m.in. Cisco, Alcatel-Lucent, Extreme Networks). Jego wiedzę z obszarów praktycznych zagadnień poświadczają również zdobyte zaświadczenia i certyfikaty branżowe.


dr inż. Paweł Dymora

dr inż. Paweł Dymora

Adiunkt, Zakład Systemów Złożonych, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska. Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki w Częstochowie, w 2009 roku obronił pracę doktorską na temat zwiększania niezawodności sieci połączeniowych.

Więcej

Prowadzi zajęcia w formie wykładów i laboratoriów na studiach inżynierskich, magisterskich i podyplomowych z różnych obszarów informatyki, w szczególności z zakresu baz danych i aplikacji bazodanowych oraz administracji i bezpieczeństwa sieciowych systemów operacyjnych. Promotor licznych prac inżynierskich i magisterskich. Oprócz pracy dydaktycznej aktywnie działa w obszarze badawczym. Jest autorem i współautorem wielu artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz recenzentem opracowań w czasopiśmie IEEE Access. W obszarze działalności organizacyjnej od wielu lat pełniący funkcję Pełnomocnika Dziekana WEiI ds. promocji i kontaktów ze szkołami ponadgimnazjalnymi (w latach 2012-obecnie), Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej (w latach 2008-2017), Koordynator programu „Kariera Inżyniera” , Organizator i koordynator „Regionalnej Akademii Oracle”, Organizator i Członek Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej WEiI (w latach 2012-2018), współorganizator konferencji naukowej „Something About IT Security” (w latach 2015-2018). Ponadto jest kierownikiem grantu NCBiR „Politechnika Młodych Odkrywców 2018-20” dotyczącego rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji oraz koordynatorem wydziałowym projektu „Od teorii do praktyki – staże na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki 2018-2019”, który jest realizowany w ramach konkursu PO Wiedza Edukacja Rozwój. W wolnych chwilach oddaje się swojej pasji jaką jest gra w squasha.


dr Dorota Kamuda

Adiunkt, Katedra Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filii w Rzeszowie, w 2008 roku na Uniwersytecie Łódzkim obroniła pracę doktorską na temat materialnoprawnych aspektów odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.

Więcej

Prowadzi zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych z różnych obszarów prawnych, w szczególności prawa karnego, cywilnego i gospodarczego. Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody nauczania: dyskusje, analizy przepisów prawnych, rozwiązywanie kazusów, prezentacje i projekty. Promotorka licznych prac licencjackich i magisterskich.
Oprócz pracy dydaktycznej aktywnie działa w obszarze badawczym. Realizatorka projektów badawczych z obszaru funkcjonowania instytucji prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy cyberprzestępczości. Autorka monografii oraz licznych artykułów w czasopismach naukowych.


koscielniak_cezary.png

dr Cezary Kościelniak

Ukończył studia filozoficzne (magisterskie i doktoranckie) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładał w Instytucie Nauk Religijnych w Kijowie, Universita Cattolica w Mediolanie, Universita degli Studi di Firenze, University of Malta.

Więcej

Jest autorem książek „Nowe krytyki Kościoła" (Aureus-Collegium Civitas Press, 2010), „Uniwersytet - rozwój - kultura" (Wyd. UAM 2015), współredaktorem „Ist die Identität Europas möglich?" (2002), „Freedom, Equality, University" (2012). Brał udział w międzynarodowych programach badawczych związanych z polityką energetyczną i zrównoważonym rozwojem, m. in. we współpracy z Leuphana University w Niemczech. Był ekspertem watykańskiej kongregacji Iustitia et Pax, gdzie uczestniczył w projektach dotyczących zrównoważonego rozwoju. Staż podoktorski w University of Florida Gainesville, staże naukowe na Uniwersytecie w Lozannie i Uniwersytecie w Oxfordzie, a także l'Universitaire Cergy-Pontoise.


dr inż. Mirosław Mazurek

dr inż. Mirosław Mazurek

Adiunkt, Zakład Systemów Złożonych, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska. Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. W 2009 roku na Politechnice Częstochowskiej obronił pracę doktorską na temat „Metod  poprawy jakości komunikacji w systemach rozproszonych i wysokoprzepustowych sieciach komputerowych”.

Więcej

Prowadzi zajęcia w formie laboratoriów, projektów i wykładów na studiach inżynierskich, magisterskich z różnych obszarów bezpieczeństwa w szczególności systemów i sieci komputerowych, systemów infrastruktury krytycznej oraz systemów operacyjnych. Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody nauczania: dyskusje, prezentacje, pokazy i projekty. Promotor licznych prac licencjackich i magisterskich. W ramach programi Erazmus+ prowadzi zajęcia z modułów: Security of teleinformatic systems; Security of computer systems and networks. Oprócz pracy dydaktycznej aktywnie działa w obszarze badawczym. Dorobek naukowy związany jest obszarami badawczymi obejmującymi zagadnienia cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa i poprawy jakości komunikacji w systemach i sieciach teleinformatycznych, w tym poprawy bezpieczeństwa medycznych systemów informatycznych. Autor ponad 55 artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Odbył 3 miesięczne staże w PGS Software oraz Secure Pro. W ramach działań organizacyjnych jest organizatorem olimpiady z zakresu systemów operacyjnych i baz danych pod patronatem Dziekana Wydziału EiI i firmy Oracle, członkiem komitetu organizacyjnego programu „Kariera Inżyniera na Wydziale EiI”, członkiem komitetu organizacyjnego i rady naukowej konferencji studenckiej „Something About IT Security”. Ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. W ramach zajęć dodatkowych obecnie jest Kierownikiem projektu POWR: Od teorii do praktyki – staże na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej”, a wcześniej kierował projektami POKL: Zainwestuj w siebie, Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach informatyka oraz matematyka.


dr inż. Mariusz Nycz

dr inż. Mariusz Nycz

Adiunkt, Zakład Systemów Złożonych, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na kierunku informatyka oraz budowa maszyn.

Więcej

W roku 2013 uzyskał stopień naukowy doktora w dyscyplinie Informatyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe jako informatyk. Specjalizuje się w analizie oraz detekcji faktycznych oraz potencjalnych zagrożeń i błędów w konfiguracji urządzeń informatycznych, portalach i aplikacjach webowych. Realizuje oceny poziomu bezpieczeństwa firmowych systemów i danych w oparciu o testy penetracyjne, poprzez identyfikację zagrożeń oraz ich rzeczywistym wpływie na bezpieczeństwo zasobów IT organizacji, testowanie podatności pracowników na ataki socjotechniczne, ocena skuteczności stosowanych narzędzi i polityk w zakresie ochrony sieci, danych i aplikacji. Autor lub współautor ponad 40-stu wydanych publikacji krajowych i zagranicznych. Pełni rolę Wydziałowego Inspektora Ochrony Danych. Certyfikowany instruktor Juniper i PaloAlto. W wolnych chwilach uprawia bieganie, jazdę na rowerze, pływanie oraz zdobywanie górskich szczytów.


dr Tadeusz Olejarz

dr Tadeusz Olejarz

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich, Szkoły Głównej Handlowej oraz trzech studiów podyplomowych i licznych kursów. Zatrudniony w Politechnice Rzeszowskiej na stanowisku adiunkta, prodziekan ds. rozwoju Wydziału Zarządzania. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii.

Więcej

W latach 1990-2006 służył w Wojsku Polskim na stanowiskach związanych z logistyką, uzyskując stopień majora. Trzykrotnie brał udział w misjach pokojowych (Izrael, Kosowo, Irak). Specjalizuje się w historii wojska przede wszystkim logistyki wojskowej w ujęciu historycznym i współczesnym, a także zagadnieniach logistyki cywilnej oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Prowadzi zajęcia w formie ćwiczeń i wykładów na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich z zakresu logistyki (podstawy logistyki, logistyka zaopatrzenia produkcji i dystrybucji) oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Autor trzech monografii i licznych artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, w tym dotyczących ochrony informacji niejawnych. Promotor prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Posiada uprawnienia pełnomocnika ochrony informacji niejawnych wydane przez ABW oraz poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli tajne wydane przez SKW.


dr inż. Andrzej Paszkiewicz

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Informatyka. W 2009 roku na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej obronił pracę doktorską i otrzymał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, specjalność: systemy i sieci komputerowe. Od 2002 roku zatrudniony jako pracownik naukowy w Zakładzie Systemów Rozproszonych Politechniki Rzeszowskiej, który później przekształcił się w Zakład Systemów Złożonych. Jeden z członków założycieli Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W tym momencie pełni funkcję wiceprezesa tego Oddziału, a także jest rzeczoznawcą PTI.

Więcej

Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z funkcjonowaniem oraz projektowaniem wysokowydajnych, konwergentnych systemów i sieci komputerowych, a także badaniem zjawisk w nich zachodzących oraz mechanizmów sterowania i kontroli ruchu sieciowego. Wyniki swoich prac opublikował w kilkudziesięciu publikacjach naukowych, a także zaprezentował na licznych konferencjach i seminariach naukowych. Od początku swojej kariery zawodowej stara się łączyć wiedzę naukową z doświadczeniem specjalistycznym w zakresie systemów i sieci komputerowych. W tym celu ukończył wiele specjalistycznych kursów i szkoleń, a także współpracuje z wieloma wiodącymi firmami z branży IT o zasięgu krajowymi i międzynarodowym w zakresie transferu wiedzy i technologii z obszaru nauki do przemysłu. Był odpowiedzialny również za organizację konferencji naukowych, branżowych, a także skierowanych do sektora administracji publicznej. W celu upowszechniania wiedzy był jednym z inicjatorów, a następnie współzałożycieli akademii i specjalistycznych laboratoriów szkoleniowych, które powstały we współpracy z takimi firmami jak np. Cisco, Alcatel-Lucent, Extreme-Networks. Obecnie bierze aktywny współudział w kierowaniu nimi, a także pełni w nich rolę instruktora.


dr Jacek Strojny

dr Jacek Strojny

Adiunkt, Katedra Ekonomi, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, w 2006 roku obronił pracę doktorską na temat zarządzania w małej i średniej firmie.

Więcej

Posiada wieloletnie doświadczenie wdrożeniowe w zakresie reorganizacji przedsiębiorstw (organizacja produkcji, systemy motywacyjne, systemy zarządzania projektami, lean management). Od 2002 r. prowadzi kursy w zakresie: przedsiębiorczości, zarządzania zespołami projektowymi, zarządzania projektowego oraz obsługi oprogramowania MS Project.
Współpracował z wieloma przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie szkoleń komercyjnych oraz współfinansowanych ze środków UE. Prowadził także zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania projektami, zarządzania – współpraca z uznanymi uczelniami m.in. w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie. Autor i współautor ponad 100 publikacji z zakresu zarządzania, marketingu i przedsiębiorczości, w tym 20 monografii.


Paweł Turowski

Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w BBN pracuje od 2007 r. w Departamencie Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego.

Więcej


Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję