Strona: Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych | Studia podyplomowe | Rzeszów / Centrum Studiów Podyplomowych Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej

Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych

Korzyści płynące z podjęcia studiów

Co zyskasz studiując na kierunku Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych?

 • zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa i ochrony zasobów informacyjnych,
 • poznasz praktyków z branży,
 • poznasz najnowsze rozwiązania wykorzystywane w praktyce,
 • wykształcisz niezbędne umiejętności.

cyber_001.jpg

Cyberbezpieczeństwo jest kluczowym zagadnieniem we współczesnym cyfrowym świecie. Rozwój technologii mobilnych, stosowanie polityki BYOD, zwiększenie znaczenia systemów e-commerce powoduje intensywny wzrost zagrożeń, które wymagają nowego podejścia do ochrony informacji. Brak zapewnienia odpowiednich działań może poważnie zagrozić dalszemu rozwojowi i bezpieczeństwu organizacji. Zaistniała sytuacja wymusza funkcjonowanie odpowiednio przygotowanej kadry odpowiedzialnej za politykę bezpieczeństwa w instytucji, która na bieżąco będzie analizować aspekty bezpieczeństwa informatycznego i dostosowywać rozwiązania adekwatne do nowych wymagań. Przyszli administratorzy powinni być zaznajomieni z zagrożeniami systemów informatycznych w kontekście poufności, integralności i dostępności informacji oraz z możliwościami konfiguracyjnymi infrastruktury sprzętowo-programowej mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa instytucji.

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej cyberbezpieczeństwa, a także doskonalenie umiejętności związanych z prowadzeniem polityki informacji oraz dezinformacji w środowisku elektronicznym.

Słuchacze zaznajomią się z zagrożeniami systemów informatycznych w kontekście poufności, integralności i dostępności informacji oraz z możliwościami konfiguracyjnymi infrastruktury sprzętowo-programowej mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa instytucji.

Absolwent po ukończeniu studiów będzie w stanie sprawnie identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa systemów informacyjnych,  wskazać najlepsze rozwiązania w zakresie ochrony bezpieczeństwa informacji, a także projektować i wdrażać systemy bezpieczeństwa informacji. Zdobędzie umiejętności pozwalające na analizę przyczyn i przebiegu procesów, a także zjawisk społecznych, które umożliwią formułowanie własnych opinii. Wykorzysta również wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przyczyn i przebiegu procesów związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.

Adresaci, kryteria kwalifikacji

Studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą nabyć lub rozwinąć swoje kompetencje i umiejętności.

Ramowy plan studiów

 • Audyt informatyczny
 • Ataki cybernetyczne - studia przypadków
 • Bezpieczeństwo informatycznych systemów infrastruktury krytycznej
 • Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej - projekcja zagrożeń
 • Eksploatacja i bezpieczeństwo systemów bazodanowych
 • Internet - informacja, dezinformacja, manipulacja
 • Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych
 • Nowoczesne metody monitoringu włamań w systemach teleinformatycznych
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Ochrona sieci komputerowych
 • Podstawy prawne cyberprzestrzeni w UE oraz Polsce
 • Strategia ochrony cyberprzestrzeni Polski
 • Testy penetracyjne aplikacji webowych, systemów i sieci
 • Współczesne koncepcje bezpieczeństwa
 • Zarządzanie incydentami - SOC oraz CERT
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie

Dodatkowe informacje

 • Przy zapisie należy dostarczyć:
 • Absolwenci otrzymują:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  • certyfikat kompetencji Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001" - po przystąpieniu do płatnego egzaminu i spełnieniu wymagań - więcej informacji.

   Dzięki uczestnictwu w studiach podyplomowym organizowanych na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza otrzymacie Państwo możliwość przystąpienia do egzaminu na: Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001. Pozytywny wynik egzaminu oraz spełnienie wymagań związanych z doświadczeniem zawodowym tj. min. 1 rok zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin czasu pracy (patrz: wytyczne dot. certyfikacji), uprawniają do otrzymania akredytowanego certyfikatu kompetencji Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001" wydanego przez Jednostkę Certyfikującą Osoby TUV NORD Polska.
   Powyższy certyfikat spełnia wymagania: Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu. Certyfikat wydany przez akredytowaną w tym zakresie jednostkę certyfikującą osoby, uprawnia do przeprowadzania audytów w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Certyfikat ten wyróżnia na rynku logo Polskiego Centrum Akredytacji. PCA jako organizacja rządowa potwierdziło kompetencje TUV NORD Polska do przeprowadzania egzaminów oraz certyfikacji zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17024.
   Komercyjny koszt przystąpienia do szkolenia na Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO 27001 oraz do certyfikacji personelu w tym obszarze wynosi 3 900 zł netto.
   Studenci studiów podyplomowych dzięki uczestnictwu w zajęciach nie będą musieli uczestniczyć w szkoleniu, a w dodatku mogą liczyć na specjalną cenę przy przystąpieniu do akredytowanego przez PCA egzaminu . Specjalna cena dla studentów podyplomowych Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza wynosi 650,00 PLN netto/os. plus 23 % VAT (799,50 zł brutto/os.).

 • Czas trwania:
  • 2 semestry, 230 godz. zajęć dydaktycznych
 • Koszt studiów:
  • 3 900 zł (semestr I: 1 950 zł, semestr II: 1 950 zł),
  • 3 700 zł (semestr I: 1 850 zł, semestr II: 1 850 zł) - dla absolwentów Politechniki Rzeszowskiej.

Uwagi:

 • Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w trybie hybrydowym w systemie niestacjonarnym (soboty i niedziele) w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

Dołącz do naszych studentów!

Zapisz się na studia.

Kadra dydaktyczna

dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz

dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz
Kierownik kierunku

Politolog, profesor Politechniki Rzeszowskiej w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Ekonomii Wydziału Zarządzania. Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza.

Więcej

Specjalizuje się w bezpieczeństwie energetycznym oraz polityce energetycznej państwa. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Energy Policy Studies". Pomysłodawca i przewodniczący komitetu organizacyjnego cyklicznej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju".

Laureat stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnego młodego naukowca (2017 r.). Członek Niezależnej Grupy ds. Oceny Naukowej (Independent Scientific Evaluation Group, ISEG) programu „Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa" NATO (2022 - 2024). Recenzent wielu międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych.


dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz

dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz

Profesor Politechniki Rzeszowskiej w Zakładzie Prawa i Administracji. Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz Kierownik Zakładu Nauki o Bezpieczeństwie w latach 2019-2020. Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Mediator.

Więcej

Przewodniczący Rady dyscypliny nauki o bezpieczeństwie Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza. Ekspert I Zespołu Nauk Społecznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy dyscyplinach naukowych: nauki o bezpieczeństwie i nauki prawne.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji (kierunek prawo, 2007) oraz Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych (kierunek politologia, 2009) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Autor i współautor publikacji dotyczących państwa, prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego (w szczególności bezpieczeństwa zgromadzeń, bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska), ale również problematyki dotyczącej środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz wybranych zagadnień z zakresu prawa karnego i administracyjnego. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajduje się także instytucja mediacji jako jedna z polubownych metod rozwiązywania sporów.


dr Dorota Kamuda

Adiunkt w Zakładzie Prawa i Administracji Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Realizatorka projektów badawczych z obszaru funkcjonowania instytucji prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy cyberprzestępczości.

Więcej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Filia w Rzeszowie). W 2008 roku na Uniwersytecie Łódzkim obroniła pracę doktorską na temat materialnoprawnych aspektów odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.

Prowadzi zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych z różnych obszarów prawnych, w szczególności prawa karnego, cywilnego, handlowego i gospodarczego. Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody nauczania: dyskusje, analizy przepisów prawnych, rozwiązywanie kazusów, prezentacje i projekty. Promotorka licznych prac licencjackich i magisterskich.

Oprócz pracy dydaktycznej aktywnie działa w obszarze badawczym – jest autorką monografii oraz licznych artykułów w czasopismach naukowych.


dr hab. Tadeusz Olejarz, prof. PRz

dr hab. Tadeusz Olejarz, prof. PRz

Kierownik Zakładu Systemów Zarządzania i Logistyki, Prodziekan ds. rozwoju na Wydziale Zarzadzania Politechniki Rzeszowskiej.

Więcej

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich, Szkoły Głównej Handlowej oraz trzech studiów podyplomowych i licznych kursów. Doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia i finanse. W latach 1990 - 2006 służył w Wojsku Polskim na stanowiskach związanych z logistyką, uzyskując stopień majora. Trzykrotnie brał udział w misjach pokojowych (w Izraelu, Kosowie i Iraku). Specjalizuje się w logistyce wojskowej w ujęciu historycznym i współczesnym, a także w zagadnieniach logistyki cywilnej oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Posiada uprawnienia pełnomocnika ochrony informacji niejawnych ABW oraz poświadczenie bezpieczeństwa.

Prowadzi zajęcia w formie ćwiczeń i wykładów na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich z zakresu logistyki oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Jest autorem trzech monografii i licznych artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, w tym dotyczących ochrony informacji niejawnych. Promotor wielu prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich.


dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz

dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz

Profesor Politechniki Rzeszowskiej w Zakładzie Prawa i Administracji. Wiceprezes Fundacji Prowadzenia Badań Naukowych. Ekspertka w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w projekcie analitycznym NUP 2X35 dotyczącym bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w obszarze oddziaływania informacji na społeczeństwo oraz politykę bezpieczeństwa państwa i jego prawo.

Więcej

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (filia w Rzeszowie). Od 2017 r. jest ekspertką Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej. Współpracuje także z Parlamentem Europejskim, Polskim Towarzystwem Oceny Technologii, Instytutem Oceny Technologii i Analizy Systemowej ITAS, Karlsruhe oraz Leibniz-Sozietät, Berlin- RFN.

Jako ekspertka brała udział w projekcie analitycznym dotyczącym bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w obszarze oddziaływania informacji na społeczeństwo oraz politykę bezpieczeństwa państwa i jego prawo, którego rezultatem jest obecnie obowiązująca Strategia Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2018 - 2020 realizowała projekt debat oksfordzkich w ramach umowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Regionalna debata oksfordzka w województwie podkarpackim”. Była kierownikiem projektu międzynarodowego Cybersecurity in Poland and Germany w ramach Mobilität 2018_2 No. MB-2018-2/3 by BAYHOST.

Razem z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych oraz Zakładem Prawa i Administracji PRz realizuje Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Zagrożenia i wyznania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar polityczno-prawny”, której jest pomysłodawczynią, oraz w której pełni funkcję przewodniczącej komitetu naukowego.

Prowadziła badania naukowe w Niemczech (OTH - Regensburgu), we Francji (Ciudad Real i Dunkierce), w Islandii (Uniwersytet w Akureyri) i Słowacji (Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratysławie). Była także członkiem zespołu opowiedzianego za opracowanie Strategii Rozwoju Dyscypliny Naukowej Nauki o bezpieczeństwie na lata 2020 - 2024 na Wydziale Zarządzania PRz.

Obecnie bierze udział w projekcie międzynarodowym Netzwerk für Sicherheits und Konfliktforschung in Bayern (NetKon) w latach 2022 – 2024 w obszarze dotyczącym cyfryzacji i bezpieczeństwa, której efektem będzie utworzenie nowej sieci badawczej.

Jest autorką ponad 140 publikacji naukowych, w tym 10 monografii. Współtworzyła ponad 12 konferencji naukowych. Jest również recenzentką tematyczną w różnych międzynarodowych i krajowych czasopism zwianych z bezpieczeństwem.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję