Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Cel studiów

Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi zasadami organizacji pracy, prawem pracy oraz kształtowaniem jej warunków. Studia przygotowują kadrę dla różnych szczebli zarządzania oraz kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy, a także w zakładach pracy i ośrodkach szkoleniowych przygotowujących do zarządzania bezpieczeństwem pracy. Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje starszego inspektora bhp (Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 246, poz. 2468).

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Ramowy plan studiów

 • Prawo pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej
 • Analiza i ocena ryzyka zawodowego
 • Organizacja bezpiecznej pracy
 • Audyty bezpieczeństwa pracy
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 • Narzędzia komputerowe w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy
 • Zarządzanie jakością
 • Dydaktyka ogólna oraz nowoczesne metody kształcenia osób dorosłych
 • Psychologia pracy
 • Metodyka pracy służb BHP
 • Metodyka szkoleń kursowych
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy
 • Normalizacja i certyfikacja systemów i wyrobów
 • Projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania BHP
 • Seminarium
 • Praktyka

Dodatkowe informacje

 • Przy zapisie należy dostarczyć:
  • kwestionariusz zgłoszeniowy
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis)
  • kserokopia dowodu osobistego
 • Absolwenci otrzymują:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
  • zaświadczenie ukończenia kursu pn. Metodyka prowadzenia szkoleń BHP,
  • certyfikat Audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001:2004 (obowiązuje dodatkowy egzamin),
  • zaświadczenie ukończenia kursu Pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach.
 • Czas trwania:
  • 2 semestry, 316 godz. (w tym: 36 godz. praktyk)
 • Cena:
  • 2 700 zł (semestr I: 1 200 zł, semestr II: 1 500 zł)
  • 2 500 zł (semestr I: 1 100 zł, semestr II: 1 400 zł)  dla absolwentów Politechniki Rzeszowskiej
 • Uwagi:
  • zajęcia odbywają się średnio 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele (wykłady, ćwiczenia, laboratoria)

Dołącz do nas!

Zapisz się na studia.

Kadra dydaktyczna

Grono wykładowców reprezentuje zarówno teorię, jak i praktykę. Pozwala to na przekazanie wiedzy oraz doświadczeń łączących obie te sfery. Umożliwia również pogłębienie współpracy, z jednej strony, oraz wypracowanie wniosków przydatnych w praktyce, z drugiej strony.
Zajęcia w ramach każdego z bloków tematycznych prowadzone są przez ekspertów z danej dziedziny.

Tadeusz Olejarz

dr Tadeusz Olejarz
Koordynator kierunku

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich, Szkoły Głównej Handlowej oraz trzech studiów podyplomowych i licznych kursów. Zatrudniony w Politechnice Rzeszowskiej na stanowisku adiunkta, prodziekan ds. rozwoju Wydziału Zarządzania. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii.

Więcej

W latach 1990-2006 służył w Wojsku Polskim na stanowiskach związanych z logistyką, uzyskując stopień majora. Trzykrotnie brał udział w misjach pokojowych (Izrael, Kosowo, Irak). Specjalizuje się w historii wojska przede wszystkim logistyki wojskowej w ujęciu historycznym i współczesnym, a także zagadnieniach logistyki cywilnej oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Prowadzi zajęcia w formie ćwiczeń i wykładów na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich z zakresu logistyki (podstawy logistyki, logistyka zaopatrzenia produkcji i dystrybucji) oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Autor trzech monografii i licznych artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, w tym dotyczących ochrony informacji niejawnych. Promotor prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Posiada uprawnienia pełnomocnika ochrony informacji niejawnych wydane przez ABW oraz poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli tajne wydane przez SKW.


Katarzyna Antosz

dr inż. Katarzyna Antosz

Adiunkt, Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska.  Absolwentka Politechnika Rzeszowskiej, w 2007 roku obroniła pracę doktorską na temat polepszania efektywności funkcjonowania maszyn  z wykorzystaniem metody wartościowania procesowego.

Więcej

Prowadzi zajęcia w formie ćwiczeń, wykładów i laboratoriów na studiach inżynierskich magisterskich i podyplomowych z zakresu zarządzania produkcją z wykorzystaniem filozofii Lean Manufacturing, doskonalenia jakości produkcji wyrobów oraz normalizacji i certyfikacji wyrobów, systemów i personelu. Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody nauczania: dyskusje, analizy studium przypadku i projekty. Promotorka licznych prac inżynierskich i magisterskich.
Jest specjalistą z zakresu doskonalenia oraz podnoszenia efektywności organizacji produkcji z wykorzystaniem metod i narzędzi Lean Manufacturing oraz Six Sigma, niezawodności i eksploatacji maszyn oraz prac służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach, co jest również obszarem jej prac naukowych.
Posiadając wieloletnie doświadczenie, prowadzi konsultacje i szkolenia dla przedsiębiorstw. Jest również członkiem zespołu Lean Learning Academy Polska oraz Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
Autorka 3 książek i ponad 80 artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.


Mariusz Błachuta

mgr Mariusz Błahuta

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS Lublin i seminariów doktoranckich UKSW i WSPiA w Rzeszowie (w trakcie doktoratu). Ukończone studia podyplomowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Zajmuje się strategią bezpieczeństwa wewnętrznego oraz przestrzeni publicznej, w tym bezpieczeństwa i higieny na stanowisku pracy.

Więcej

Współorganizator i aktywny uczestnik wielu konferencji i seminariów naukowych i zagranicznych w zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i bezpieczeństwa wewnętrznego, autor kilku publikacji z tego zakresu. Pełnomocnik ZG OSPS BHP z analogicznymi organizacjami Zagranicznymi (Węgry, Słowacja, Czechy, Austria, Hiszpania, Dania, Rosja, Niemcy, Chorwacja) i ENSHPO.
Koordynator - specjalista bhp budowy kompleksu handlowo usługowego Korczowa Dolina. Specjalista bhp w firmie Lis Poland”.
Prowadzący ćwiczenia i wykłady z zakresu bezpieczeństwa publicznego w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Przemyślu oraz w Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Wykładowca tematyki bhp w szkołach podyplomowych Arcus Sinus, Casus i Oświata w Rzeszowie.
Specjalista ds. bhp realizujący obsługę firm Plusk Polska, Kaps Podkarpacie z Rzeszowa i kilku innych.


dr Adam Laska

Adiunkt, Zakład Nauki o Bezpieczeństwie, Wydział Zarządzania, Politechniki Rzeszowskiej. Absolwent Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, w 2003 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. W 2006 r. ukończenie Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Dodatkowe kwalifikacje: audytor wewnętrzny Systemów Zarządzania Jakością zgodnych z ISO 9001 i audytor wewnętrzny systemu zarządzania bhp wg PN-N-18001.

Więcej

Prowadzi zajęcia w formie ćwiczeń, wykładów i konwersatoriów na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych z różnych obszarów nauk o bezpieczeństwie: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy, BHP i Ergonomia, Analiza ryzyka zawodowego, Bezpieczeństwo państwa. Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody nauczania: dyskusje, analizy studium przypadku i projekty. Promotor licznych prac magisterskich, licencjackich i dyplomowych. Autor 8 książek i licznych artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.
Działalność praktyczna: szkolenia z obszaru BHP – uczestnictwo w projektach unijnych z obszaru rozwoju kapitału ludzkiego w okresie 2007-2013, szkolenia bhp dla Społecznych Inspektorów Pracy, szkolenia dla firm, szkolenia studentów. Doradztwo w obszarze zarządzania BHP w szeregu małych i średnich firm woj. podkarpackiego.
W wolnych chwilach uprawia majsterkowanie, programowanie robotów lego mindstorms EV3, literatura science fiction, muzyka: jazz, blues.


nobody_m.png

mgr Marek Misa

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie, studia ukończył w 1987 r. W roku 2000 ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Oświatą na Politechnice Rzeszowskiej. Natomiast w 2007 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy również na Politechnice Rzeszowskiej. Ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu BHP, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

Więcej

Prowadzi zajęcia w formie ćwiczeń, wykładów jak i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na studiach podyplomowych jak i kursach szkoleniowych z zakresu BHP i PPOŻ. Podczas prowadzonych zajęć wykorzystuje różne metody nauczania takie jak: dyskusje, analizy studium przypadku, projekty. Dzieli się również swoim doświadczeniem zawodowym i wyjaśnia zagadnienia na przykładach i posiadanej wiedzy zawodowej.
Swoją pracę zawodową rozpoczął w 1987 r. Pełnił swoje obowiązki zawodowe jako dyrektor, wicedyrektor jak również kierownik. Na podstawie zebranego doświadczenia zawodowego od wielu lat zajmuje się przygotowywaniem kadry oświatowej do wykonywania trudnej ale bardzo potrzebnej i odpowiedzialnej pracy nauczyciela. Dlatego też od 2014 r. rozpoczął i prowadzi Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Centrum Usług Dydaktycznych do chwili obecnej i pełni w niej stanowisko dyrektora placówki. Organizuje i prowadzi w palcówce wiele Konferencji na aktualne tematy dotyczące oświaty.
W wolnych chwilach jeździ na rowerze, gra w piłkę nożną amatorsko oraz w miarę możliwości podróżuje i przebywa na łonie natury.


Andrzej Pacana

dr hab. inż. Andrzej Pacana, prof. PRz

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej. Aktualnie pracuje w Katedrze Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji, Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. W pracy zawodowej na uczelni pełnił funkcję Pełnomocnika Rektora Politechniki Rzeszowskiej ds. zapewnienia jakości kształcenia, a także dwie kadencje funkcję Pełnomocnika Dziekana WBMiL ds. jakości kształcenia. Sprawował również funkcję kierownika Zakładu Finansów, Bankowości i Rachunkowości Wydziału Zarządzania PRz.

Więcej

Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia dotyczące: systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zarządzania środowiskowego, a także obejmują kwestie logistyki, Lean Manufacturing i inżynierii produkcji. Jest auditorem i był Pełnomocnikiem wymienionych systemów zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania, prowadzenia, doskonalenia i auditowania tych systemów zarządzania, a wdrożył ich ok. 100. Był kierownikiem lub współwykonawcą kilkudziesięciu prac B+R na rzecz przemysłu. Był również autorem kilkudziesięciu opinii o innowacyjności głównie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu sformalizowanych systemów zarządzania oraz szkolenia adresowane do auditorów, pełnomocników i kadry kierowniczej. Jest promotorem licznych prac dyplomowych (inżynierskich, licencjackich i magisterskich) na rzecz przemysłu. Jest wieloletnim kierownikiem i wykładowcą studiów podyplomowych realizowanych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, w tym realizowanych na zlecenie Stowarzyszenia „Dolina Lotnicza”. Jest autorem lub współautorem ponad 380 publikacji naukowych, a w tym 50 książkowych. Publikace zarówno w postaci artykułów jak również ksiażek często dotyczą systemowego zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Organizuje i uczestniczy w konferencjach naukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych, z zakresu swoich zainteresowań naukowych. Jest posiadaczem licznych nagród Rektora za wyróżniającą się działalność naukową, organizacyjną i dydaktyczną. Jest ekspertem w zakresie świadczenia usług doradczych w obszarze systemów zarządzania - występuje w roli recenzenta, trenera, wykładowcy i prelegenta na licznych seminariach, szkoleniach otwartych i zamkniętych.


Renata Piętowska-Laska

dr inż. Renata Piętowska-Laska

Adiunkt, Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki, Wydział Zarządzania, Politechniki Rzeszowskiej. Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, w 2005 roku uzyskała na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu tytuł doktora nauk ekonomicznych. W 2006 r. ukończenie Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Audytor wewnętrzny Systemów Zarządzania Jakością zgodnych z ISO 9001. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z tematyki ergonomii, produktywności pracy i logistyki. Posiada Kwalifikacje i tytuł Certyfikowanego Eksperta ds. Logistyki.

Więcej

Prowadzi zajęcia w formie projektów, ćwiczeń, wykładów i konwersatoriów na studiach inżynierskich, magisterskich i podyplomowych z różnych obszarów nauk o zarządzaniu: ergonomia w kształtowaniu warunków pracy, bezpieczeństwo pracy i ergonomia, zarządzanie produkcją, zarządzanie procesami, projektowanie systemów logistycznych. Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody nauczania: dyskusje, analizy studium przypadku i projekty. Promotor licznych prac inżynierskich, magisterskich i podyplomowych. Autorka 2 książek i licznych artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Działalność praktyczna: szkolenia z obszaru BHP – uczestnictwo w projektach unijnych z obszaru rozwoju kapitału ludzkiego w okresie 2007-2013, szkolenia bhp dla firm, szkolenia studentów. Doradztwo w obszarze zarządzania BHP w szeregu małych i średnich firm woj. podkarpackiego.
Hobby: turystyka górska, dobra literatura, muzyka.


Janusz Podsiedlik

mgr Janusz Podsiedlik

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – mgr prawa. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa gospodarczego, cywilnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe i sądowe w/w dziedzinach prawa. Starszy wykładowca - Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie.

Więcej

Prowadzi zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń na Wydziale Zarządzania (Studia Podyplomowe) z różnych dziedzin prawa funkcjonującego w Polsce i Unii Europejskiej, a zwłaszcza prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego, na kierunkach Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Studia Menadżerskie. W czasie zajęć wykorzystuje różnorodne formy i metody nauczania a w szczególności: dyskusje związane z właściwą interpretacyjną przepisów prawa i orzecznictwa sądowego (w tym europejskiego), analizy studium przypadku, projekty. Promotor licznych prac pody-plomowych. W przeszłości wieloletni wykładowca na różnych uczelniach a zwłaszcza: Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie.
Oprócz pracy dydaktycznej, jest pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy oraz czynnym radcą prawnym, zajmując się praktycznymi aspektami funkcjonowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa gospodarczego i cywilnego.
Duże doświadczenie w stosowaniu prawa (posiada uprawnienia prokuratorskie, adwokackie, radcy prawnego, syndyka i likwidatora oraz inspektora pracy).
Uczestnik licznych sympozjów - w tym międzynarodowych, w szczególności z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego i administracyjnego.
Wieloletnia działalność w obszarze praktycznego stosowania prawa, poprzez m. in. czynny udział w organizacjach zawodowych i stowarzyszeniach.
Kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu pracownikami ( kierowanie m.in. jednostkami Państwowej Inspekcji Handlowej w Krośnie oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie).
Zainteresowania: literatura, sport, turystyka.


mgr Grażyna Preizner-Rzucidło

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS Filia w Rzeszowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim i z zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w WSIiZ w Rzeszowie. Posiada kwalifikacje pedagogiczne. Praktyk, od 2004 roku zawodowo zajmuje się zagadnieniami prawa pracy oraz bhp i ochroną przeciwpożarową.

Więcej

Prowadzi zajęcia w formie ćwiczeń i wykładów na studiach podyplomowych z zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie organizacji bezpiecznej pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
W ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony ppoż. współpracuje z firmami z branży hutniczej, informatycznej oraz oświatowej, jak również z firmami szkoleniowymi, opracowując programy autorskie oraz prowadząc szkolenia z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
Szczególnie zainteresowana jest problematyką wypadków przy pracy i realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
W wolnych chwilach planuje podróże, lubi literaturę faktu oraz teatr.


Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję