Podyplomowe studia menedżerskie

Korzyści płynące z podjęcia studiów

 • Zdobędziesz najnowszą wiedzę z zarządzania, finansów, marketingu i rachunkowości.
 • Nabędziesz umiejętności rozwiązywania problemów strategicznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach oraz innych organizacjach.
 • Wzbogacisz kompetencje z zakresu innowacyjnego i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Rozwiniesz umiejętności analizy strategicznej i projektowania strategii przedsiębiorstwa.

psm_slider.jpg

Cel kształcenia

Celem ogólnym studiów jest rozwinięcie umiejętności zarządzania strategicznego i operacyjnego w przedsiębiorstwach i organizacjach. Dzięki dużemu udziałowi zajęć o charakterze warsztatowym, prowadzonych w małych grupach, słuchacze otrzymują nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami.

Wiedza

Umiejętności

 • Zarządzanie strategiczne.
 • Nowoczesne metody zarządzania.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Koncepcja marketingowa (zarządzanie marką, social media, pozycjonowanie stron internetowych).
 • Planowanie i organizowanie różnego rodzaju projektów.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim (style i techniki kierowania, negocjacje).
 • Zarządzanie finansami.
 • Określenie celów strategicznych.
 • Analiza otoczenia konkurencyjnego.
 • Budowania planów strategicznych, marketingowych, kadrowych i finansowych.
 • Prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów.
 • Twórczego metody rozwiązywania problemów
 • Pracy zespołowej.
 • Prezentowania i wystąpień publicznych.

Adresaci, kryteria kwalifikacji

Studia kierowane są do menedżerów różnych szczebli i osób, które w przyszłości będą zajmować stanowiska menedżerskie.

Dobór przedmiotów do programu studiów i sposób ich prowadzenia powoduje, że nie jest wymagane wcześniejsze wykształcenie ekonomiczne. Wśród słuchaczy znajdą się absolwenci kierunków humanistycznych i technicznych, którzy z racji kariery zawodowej potrzebują kompleksowej, a jednocześnie przystępnej wiedzy menedżerskiej, menedżerów i właścicieli firm, którzy chcą skonfrontować stosowane przez siebie praktyczne rozwiązania z innymi podejściami, jak również absolwentów ekonomii i zarządzania, którzy kilka lat po ukończeniu studiów pragną uaktualnić i wzbogacić swoją wiedzę, poznać najnowsze trendy i poprawić swoją pozycję na rynku pracy.

Studia dedykowane dla pracowników konkretnej organizacji będą uruchamiane po ustaleniu zakresu współpracy (w tym terminu rozpoczęcia, uszczegółowienia programu, selekcji uczestników studiów) z zarządem konkretnej firmy lub organizacji sektora pozabiznesowego.

Ramowy program studiów

Zarządzanie strategiczne

 • Analiza strategiczna
 • Strategie rozwoju i konkurencji
 • Zarządzanie w kryzysie
 • Nowoczesne metody zarządzania
 • Zarządzanie zmianą

Zarządzanie marketingowe

 • Strategia marketingowa przedsiębiorstwa
 • Twórcze rozwiązywanie problemów
 • Zarządzanie marką
 • Wystąpienia publiczne
 • Social media marketing

Zarządzanie kapitałem ludzkim

 • Style i techniki kierowania
 • Negocjacje i zarządzanie konfliktem
 • Polityka personalna

Zarządzanie finansami

 • Zarządzanie finansami
 • Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa (w tym z funduszy UE)
 • Budżetowanie
 • Podstawy rachunkowości
 • Podstawy analizy finansowej

Zarządzanie projektami

 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie procesami biznesowymi

Dodatkowe informacje

 • Przy zapisie należy dostarczyć:
  • kwestionariusz zgłoszeniowy
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis)
  • kserokopia dowodu osobistego
 • Absolwenci otrzymują:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Czas trwania: 
  • 2 semestry,  192 godz. zajęć dydaktycznych
 • Cena:
  • 2 700 zł (semestr I: 1 200 zł, semestr II: 1 500 zł)
  • 2 500 zł (semestr I: 1 100 zł, semestr II: 1 400 zł) dla absolwentów Politechniki Rzeszowskiej
 • Uwagi:
  • zajęcia odbywają się średnio 2 razy w miesiącu (soboty i niedziele)

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów (w formach interaktywnych), z wykorzystaniem technik multimedialnych, a także w formie prezentacji działań praktycznych.

Dołącz do nas!

Zapisz się na studia.

Kadra dydaktyczna

Grono wykładowców reprezentuje zarówno teorię, jak i praktykę. Pozwala to na przekazanie wiedzy oraz doświadczeń łączących obie te sfery. Umożliwia również pogłębienie współpracy, z jednej strony, oraz wypracowanie wniosków przydatnych w praktyce, z drugiej strony.
Zajęcia w ramach każdego z bloków tematycznych prowadzone są przez ekspertów z danej dziedziny.

Beata Zatwarnicka-Madura

dr Beata Zatwarnicka-Madura
Koordynator kierunku

Adiunkt w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Pracę doktorską obroniła na temat Technik sprzedaży osobistej w marketingowym modelu komunikacji. Posiada między innymi certyfikat trenera biznesu  i NLP Practitioner.

Więcej

Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych z zakresu marketingu, szczególnie: autoprezentacja, psychologia obsługi klienta, techniki sprzedaży, perswazja w komunikacji, wystąpienia publiczne, przywództwo w zespole. Wykorzystuje aktywne metody nauczania: warsztat, dyskusja, konwersacja, prezentacja, demonstracja, odgrywanie ról, symulacja. Jest promotorem wielu prac licencjackich, magisterskich i podyplomowych.
Autorka 2 książek i współautorka kilku książek, autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Kierownik lub wykonawca kilkunastu projektów badawczych. Członek komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego: Modern Management Review i Humanities and Social Sciences.
Od 2009 do 2016 r. pełniła funkcję prodziekana ds. rozwoju na Wydziale Zarządzania PRz. Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw z różnych branż głównie w zakresie aktywizacji sprzedaży, obsługi klienta, negocjacji, prezentacji handlowych dla np. takich klientów, jak: PKO SA, PKO BP, RCMB (Majster SA), Giewont Sp. z o.o. Była ekspertem w kilku konkursach na najlepsze w Polsce firmy, produkty i usługi. Jest członkiem członek Rady Nadzorczej Spółki AERO – PRz Spółka z o.o.
Pasjonatka podróży, miłośniczka kotów, kontemplatorka niezwykłych widoków, entuzjastka jogi.


Beata Rapa

mgr Beata Rapa

Dyrektor Regionu Banku Gospodarstwa Krajowego, pracownik Politechniki Rzeszowskiej od trzech lat w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości. Wcześniej przez trzy lata pracowała jako Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Rzeszowie, wcześniej Dyrektor Regionu Południowo – Wschodniego Banku BGŻ S.A. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze bankowości, oraz ponad piętnastoletnie doświadczenie w obszarze zarządzania różnymi strukturami organizacyjnymi.

Więcej

Prowadzi zajęcia w formie ćwiczeń, wykładów na studiach licencjackich, z różnych obszarów z zakresu bankowości, rynków kapitałowych i marketingu. Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody nauczania: dyskusje, analizy studium przypadku i projekty. Preferuje zajęcia dające możliwość wykorzystania posiadanej wiedzy do realnych sytuacji rynkowych.
Absolwentka Wydziału Prawa na UMSC w Lublinie. Ukończyła Leadership Academy organizowaną przez Harvard Business School. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach z obszaru zarządzania organizowanych między innymi przez: BTC, Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów, Kontrakt OSH, Krool Mehr Licht, Achieve Global, Bank Centralny Grecji.
W wolnych chwilach lubi dobrą książkę i podróże.


Marcin Gębarowski

dr hab. Marcin Gębarowski

Adiunkt, Katedra Zarządzania Procesowego, Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej, w 2005 roku obronił pracę doktorską poświęconą znaczeniu targów w działalności promocyjnej przedsiębiorstw, a w 2018 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie oceny dorobku, na który składał się cykl publikacji poświęcony współczesnym wydarzeniom wystawienniczym.

Więcej

Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami w formie interaktywnych wykładów, ćwiczeń, oraz konwersatoriów na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Ponadto podczas szkoleń wykorzystuje interaktywne formy kształcenia – takie, jak: wykłady moderowane, dyskusje, ćwiczenia indywidualne oraz w grupach, analizy studiów przypadku, projekty. Tematyka zajęć obejmuje zróżnicowane obszary marketingu, w tym w szczególności: marketing targowy, merchandising, zarządzania marką, autoprezentację i wystąpienia publiczne, techniki sprzedaży, budowanie zespołu. Jest promotorem licznych prac licencjackich oraz magisterskich. Oprócz aktywności dydaktycznej aktywnie działa w obszarze badawczym. Jest autorem lub współautorem ponad dwustu opracowań naukowych i popularyzatorskich, w tym kilku książek.
Od kilkunastu lat prowadzi praktykę doradczą oraz szkoleniową z zakresu marketingu, w tym wprowadzania nowych produktów na rynek. W tym czasie współpracował z wieloma podmiotami – zarówno z sektora B2C, jak i obszaru B2B. Pasję pozaakademicką stanowią samodzielnie planowane, odległe podróże.


Agata Gierczak

dr Agata Gierczak

Adiunkt, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska. W roku 2004 obroniła pracę doktorską w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych. Od 2013 r. doktorantka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie.

Więcej

Prowadzi zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych z przedmiotów ekonomicznych oraz komunikacji interpersonalnej, międzykulturowej, marketingu, zarządzania marką i twórczego rozwiązywania problemów. Zajęcia mają charakter interaktywny, a słuchacze mają wpływ na realizowane programy. Realizuje badania w obszarze psychologii zarządzania. Problemy badawcze dotyczą rozbieżności samooceny jawnej i utajonej u menedżerów oraz kosztów psychologicznych i społecznych tej niespójności, a więc niefunkcjonalnych strategii stosowanych przez osoby na stanowiskach kierowniczych w celu podtrzymania wysokiej samooceny i pewności siebie, przejawiających się w efektach behawioralnych o tendencjach kompensacyjnych – duża potrzeba aprobaty społecznej, nadmierna dbałość o wygląd i prestiż, uzależnienia (pracoholizm, alkoholizm, uzależnienie od seksu, sportów ekstremalnych etc.) i inne zachowania destrukcyjne lub autodestrukcyjne. Od 2010 współpracuje z Centre Entrepreneuriat du Littoral (CEL) de l’Université du Littoral Côte d’Opale w Dunkierce we Francji, realizując wspólne badania i wymieniając doświadczenia.


Elżbieta Gruca-Bielenda

mgr Elżbieta Gruca-Bielenda

Psycholog, doradca zawodowy. Absolwentka  Uniwersytetu Śląskiego - Wydziału Psychologii i Pedagogiki oraz  Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – studia podyplomowe z doradztwa zawodowego. W ramach pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, terapią indywidualną dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, profilaktyką zachowań ryzykownych oraz doradztwem zawodowym wobec młodzieży.

Więcej

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej PCPR powiatu rzeszowskiego prowadzi terapię wobec osób doświadczających przemocy i pozostających w sytuacjach kryzysu życiowego. Specjalista arteterapii oraz terapii systemowej rodzin. Prowadzi zajęcia w formie ćwiczeń, wykładów i konwersatoriów na studiach licencjackich i podyplomowych z zakresu psychologii ogólnej, komunikacji interpersonalnej, rozwijania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych z wykorzystaniem technik negocjacji. W ramach doradztwa i poradnictwa zawodowego realizuje zajęcia rozwijające kompetencje osobiste i społeczne, umożliwiające skuteczną autoprezentację.
Trener i doradca personalny kadry menadżerskiej w zakresie: rozwoju kompetencji interpersonalnych, umiejętności zarządzania ludźmi, komunikacji interpersonalnej i negocjacji, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, radzenia sobie ze stresem, twórczego rozwiązywania sytuacji problemowych.
W wolnych chwilach systematycznie uprawia różne, dostępne dyscypliny sportowe. Interesuje się sportem i wspinaczką górską. Lubi prowadzić samochód i podróżować. Nie interesuje się polityką.


Grzegorz Lew

dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz

Profesor Politechniki Rzeszowskiej, Kierownik Zakładu Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska.

Więcej

Prowadzi zajęcia w formie wykładów, konwersatoriów, projektów i ćwiczeń, na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, controllingu, rachunku kosztów, rewizji sprawozdań finansowych i informatycznych programów finansowych. Promotor wielu prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i podyplomowych.
Autor lub współautor 3 książek, redaktor lub współredaktor naukowy 12 kolejnych książek oraz autor ponad 100 artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Odbywał staże naukowe za granicą w Rosji, Ukrainie i Kanadzie. Kierownik lub wykonawca w 14 projektach badawczych lub badawczo-wdrożeniowych. Recenzent wielu monografii i artykułów naukowych. Członek komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego: Modern Management Review.
Od wielu lat konsultant i doradca biznesowy z zakresu rachunkowości, controllingu i rachunku kosztów. Od 2006 roku prezes Podkarpackiego Centrum Gospodarczego. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z biznesem. Prowadził szkolenia lub współpracował m.in. z: PZL Mielec S.A., BAĆ-POL S.A., Zelmer S.A., Laps Sp. z o.o., PoliMarky Sp. z o.o., Tarczyński S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, Inwemer Sp. z o.o., Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o., Rafineria Nafty Jedlicze S.A., Podkarpacki Klub Biznesu. Członek rad nadzorczych w spółkach kapitałowych m.in.: Zakład Energetyczny Białystok S.A.
Przez całe życie wierny swoim zainteresowaniom związanych z lotnictwem ogólnie, a z szybownictwem szczególnie.


Ewelina Nycz

mgr Ewelina Nycz, EMBA

Absolwentka studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie (2017-2018) oraz studium doktoranckiego z zakresu socjologii (2012-2015). Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, gdzie obroniła pracę magisterską na temat obrazu rodziny w reklamach prasowych. Ponadto, absolwentka Wydziału Zarządzania Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias w Lizbonie, oraz studiów z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Więcej

Prowadzi zajęcia z obszaru strategii zarządzania przedsiębiorstwem, w tym powiązania marketingu ze strategiami przedsiębiorstwa. Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody nauczania: dyskusje, analizy studium przypadku i projekty.
Działa aktywnie w obszarze rozwoju i promocji produktu regionalnego, tradycyjnego i ekologicznego (koordynacja działań klastra rolno-spożywczego, wprowadzanie na rynek nowych produktów spożywczych pod marką własną, współzarządzanie sklepem internetowym, współtworzenie produktów turystycznych z systemem certyfikacji ) w organizacji pozarządowej prowadzącej działalność gospodarczą, mającą status małego przedsiębiorstwa oraz instytucji otoczenia biznesu (od 2011 r.). Aktywnie promuje polską żywność w kraju i na arenie międzynarodowej (kraje UE, Ameryka Północna i Południowa oraz Azja). Ponadto prowadzi działalność szkoleniową i doradczą z zakresu budowania strategii rozwoju dla przedsięwzięć w zakresie rozwoju produktu regionalnego, tradycyjnego, ekologicznego, turystycznego, certyfikacji i promocji. Redaktor tekstów, artykułów oraz opracowań redakcyjnych.
Pełni dodatkowe funkcje m.in. jako Członek Podkarpackiej Rady Innowacyjności (2018), Członek Rady Zarządzającej Biocert Małopolska Sp. z o.o. (2017) oraz Przewodniczący ekspertów w Parlamentarnym Zespole ds. Polityki Klastrowej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej (2017).
Uwielbia podróżowanie, poznawanie nowych kultur, psychologię, rozwój osobisty, muzykę i taniec.


Janusz Podsiedlik

mgr Janusz Podsiedlik

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – mgr prawa. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa gospodarczego, cywilnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe i sądowe w/w dziedzinach prawa. Starszy wykładowca - Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie.

Więcej

Prowadzi zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń na Wydziale Zarządzania (Studia Podyplomowe) z różnych dziedzin prawa funkcjonującego w Polsce i Unii Europejskiej, a zwłaszcza prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego, na kierunkach Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Studia Menadżerskie.
W czasie zajęć wykorzystuje różnorodne formy i metody nauczania a w szczególności: dyskusje związane z właściwą interpretacyjną przepisów prawa i orzecznictwa sądowego (w tym europejskiego), analizy studium przypadku, projekty. Promotor licznych prac pody-plomowych. W przeszłości wieloletni wykładowca na różnych uczelniach a zwłaszcza: Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie.
Oprócz pracy dydaktycznej, jest pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy oraz czynnym radcą prawnym, zajmując się praktycznymi aspektami funkcjonowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa gospodarczego i cywilnego.
Duże doświadczenie w stosowaniu prawa (posiada uprawnienia prokuratorskie, adwokackie, radcy prawnego, syndyka i likwidatora oraz inspektora pracy).
Uczestnik licznych sympozjów - w tym międzynarodowych, w szczególności z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego i administracyjnego.
Wieloletnia działalność w obszarze praktycznego stosowania prawa, poprzez m. in. czynny udział w organizacjach zawodowych i stowarzyszeniach.
Kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu pracownikami ( kierowanie m.in. jednostkami Państwowej Inspekcji Handlowej w Krośnie oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie).
Zainteresowania: literatura, sport, turystyka.


Justyna Stecko

dr Justyna Stecko

Adiunkt, Katedra Nauk Humanistycznych, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na którym obroniła dysertację doktorską z zakresu nauk humanistycznych, specjalność: etyka. Ponadto absolwentka studiów „Psychologia Zmian Postaw i Zachowań" prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski. Jest również coachem – certyfikat Szkoły Coachów „The Art & Science of Coaching” (Uniwersytet Jagielloński Wszechnica).

Więcej

Zajęcia prowadzi w formie warsztatów, konwersatoriów jak również wykładów na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych. Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody nauczania. Promotorka licznych prac licencjackich, magisterskich i podyplomowych.
Autorka kilkudziesięciu publikacji zarówno w polskich jak i zagranicznych periodykach. Dorobek naukowy mieści się w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Sekretarz czasopisma naukowego „Humanities and Social Sciences” oraz członek redakcji: „Modern Management Review”.
Prywatnie mama Kaliny i Mikołaja.


Jacek Strojny

dr Jacek Strojny

Adiunkt, Katedra Ekonomi, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, w 2006 roku obronił pracę doktorską na temat zarządzania w małej i średniej firmie.

Więcej

Posiada wieloletnie doświadczenie wdrożeniowe w zakresie reorganizacji przedsiębiorstw (organizacja produkcji, systemy motywacyjne, systemy zarządzania projektami, lean management).
Od 2002 r. prowadzi kursy w zakresie: przedsiębiorczości, zarządzania zespołami projektowymi, zarządzania projektowego oraz obsługi oprogramowania MS Project.
Współpracował z wieloma przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie szkoleń komercyjnych oraz współfinansowanych ze środków UE. Prowadził także zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania projektami, zarządzania – współpraca z uznanymi uczelniami m.in. w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie.
Autor i współautor ponad 100 publikacji z zakresu zarządzania, marketingu i przedsiębiorczości, w tym 20 monografii.


dr Alfred Szydełko

Adiunkt, Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracę doktorską na temat roli rachunku kosztów planowanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem obronił w 2003 roku na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Więcej

Prowadzi zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych z różnych obszarów związanych z rachunkowością finansową, rachunkowością podatkową, rachunkowością zarządczą, rachunkiem kosztów i wyników, ewidencjami podatkowymi. Wykładowca na specjalistycznych kursach i szkoleniach organizowanych przez renomowane instytucje szkoleniowe w Polsce. Podczas zajęć wykorzystuje wieloletnie doświadczenia zawodowe (księgowe, podatkowe i menedżerskie) zdobyte również poza uczelnią Promotor licznych prac licencjackich i magisterskich.
Jest autorem ponad 120 prac naukowych, w tym wielu pozycji książkowych i rozdziałów w monografiach, opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach i wydawnictwach naukowych.
Aktywnie działa w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce jako członek Rady Naukowej SKwP, pełni różne funkcje w Prezydium Zarządu SKwP w Rzeszowie (skarbnik, wiceprezes), prowadzi między innymi zajęcia dla praktyków w ramach ścieżki certyfikacji zawodu księgowego. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako ekspert i projektant nowatorskich rozwiązań ewidencyjno-analitycznych, wspomagających zarządzanie kosztami i wynikami przedsiębiorstw.


Dariusz Wyrwa

dr inż. Dariusz Wyrwa

Adiunkt, Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska. Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, w 2005 roku obronił pracę doktorską na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Więcej

Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych z zakresu zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem problemów zarządzania strategicznego oraz zarządzania projektami. Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody nauczania: dyskusje, analizy studium przypadku i projekty. Promotor licznych prac licencjackich i magisterskich.
Oprócz pracy dydaktycznej aktywnie działa w obszarze badawczym. Uczestnik grantów finansowanych ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej, głównie skoncentrowanych na problematyce opracowania i realizacji strategii innowacji. Autor kilkudziesięciu artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz rozdziałów w monografiach.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami oraz zarządzania strategicznego wynikające z aktywności w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Rzeszowie, Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w Sielcu oraz współpracy z przedsiębiorstwami i jednostkami samorządu terytorialnego.
W wolnych chwilach jeździ na rowerze, czyta, spędza czas z rodziną.


Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję