Strona: Podyplomowe studia menedżerskie | Studia podyplomowe | Rzeszów / Centrum Studiów Podyplomowych Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej

Podyplomowe studia menedżerskie

Korzyści płynące z podjęcia studiów

Uczestnicy studiów uzyskują wszechstronną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania różnymi funkcjami organizacji. W czasie studiów zostaną rozwinięte kompetencje menedżerskie, które ułatwią podejmowanie trafnych decyzji oraz podniosą skuteczność i efektywność działań w różnych obszarach w organizacji. Uczestnicy w czasie studiów rozwijają także umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych. Dzięki wszechstronnemu przygotowaniu, absolwenci będą mogli rozwijać kariery zawodowe w różnych typach organizacji. Są oni przygotowani do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera różnych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwach, w instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Zajęcia prowadzone są przez wykładowców mających duże doświadczenie biznesowe i akademickie. Wykorzystanie w czasie zajęć case study, dyskusji, projektów indywidualnych i zespołowych wspomaga networking oraz wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami i przygotowuje ich do realizacji przyszłych zadań.

Slider: Podyplomowe studia menedżerskie

Cel kształcenia

Celem studiów jest rozwijanie kompetencji niezbędnej do prawidłowego realizowania zadań w obszarze zarządzania funkcjami organizacji. Uczestnicy zdobywają wiedzę i rozwijają umiejętności z zakresu zarządzania na różnych szczeblach. Zapoznają się z nowoczesnymi metodami, technikami i narzędziami z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania marketingowego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania finansami oraz zarządzania projektami i procesami.

Adresaci, kryteria kwalifikacji

Podyplomowe studia menedżerskie adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą nabyć lub rozwinąć swoje kompetencje w zarządzaniu organizacją na różnych poziomach. Kompleksowe podejście pozwala kształcić profesjonalnych liderów, przygotowanych do sprawnego realizowania funkcji kierowniczych na każdym szczeblu zarządzania w organizacjach różnych typów.

Ramowy program studiów

Zarządzanie strategiczne i operacyjne

 • Analiza strategiczna
 • Strategie rozwoju i konkurencji
 • Nowoczesne metody zarządzania
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
 • Style i techniki kierowania
 • Twórcze rozwiązywanie problemów
 • Zarządzanie w kryzysie

Zarządzanie marketingowe

 • Nowoczesne formy komunikacji
 • Marketing w Internecie
 • Strategia marketingowa przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie marką
 • Wystąpienia publiczne

Zarządzanie kapitałem ludzkim

 • Elementy prawa pracy
 • Polityka personalna
 • Negocjacje i zarządzanie konfliktem

Zarządzanie finansami

 • Podstawy analizy finansowej
 • Podstawy rachunkowości
 • Budżetowanie
 • Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie finansami

Zarządzanie projektami i procesami

 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie procesami biznesowymi

Dodatkowe informacje

 • Przy zapisie należy dostarczyć:
 • Absolwenci otrzymują:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 • Czas trwania: 
  • 2 semestry,  196 godzin zajęć dydaktycznych.
 • Koszt studiów:
  • 2 990 zł (semestr I: 1 495 zł, semestr II: 1 495 zł),
  • 2 790 zł (semestr I: 1 395 zł, semestr II: 1 395 zł) -  dla absolwentów Politechniki Rzeszowskiej.

 • Uwagi:
  • zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu (soboty i niedziele).

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów (w formach interaktywnych) i laboratoriów, z wykorzystaniem technik multimedialnych, a także w formie prezentacji działań praktycznych.

Dołącz do nas!

Zapisz się na studia.

Kadra dydaktyczna

dr inż. Dariusz Wyrwa

dr inż. Dariusz Wyrwa
Kierownik kierunku

Adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Więcej

Jest doświadczonym konsultantem biznesowym i trenerem prowadzącym szkolenia z zakresu zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy, planowania dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej. Był konsultantem Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ukończył kurs facylitatorów prowadzony przez Fundację Partners Polska.

Realizował liczne projekty, także te finansowane ze środków krajowych, funduszy Unii Europejskiej oraz fundacji krajowych i zagranicznych. Współpracował m.in. z Podkarpackim Klubem Biznesu, INNpuls Sp. z o.o., BD Center Sp. z o. o., Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Pełnił funkcję prezesa zarządu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Rzeszowie, wiceprezesa Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w Sielcu. Był także członkiem rady nadzorczej Dreams Come True Sp. z o.o.

Autor kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych dotyczących problematyki zarządzania oraz raportów i dokumentów strategicznych i operacyjnych związanych głównie z rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacyjności województwa podkarpackiego.


dr Maciej Chrzanowski

dr Maciej Chrzanowski

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, menedżer ds. rozwoju biznesu w Smart4Up Sp. z o.o.

Więcej

Jest teoretykiem i praktykiem biznesu, menedżerem ds. rozwoju biznesu w Smart4Up i kierownikiem projektu OnePower. Maciej to doświadczony szkoleniowiec i doradca przedsiębiorstw z sektora MMŚP i startupów, wielokrotnie nagradzany pomysłodawca. Jest certyfikowanym menedżerem projektów (PRINCE2, P3O), w tym projektów IT, autorem książek i publikacji w zakresie innowacji i przedsiębiorczości.


mgr Damian Gębarowski

mgr Damian Gębarowski

Dyrektor Centrum Komunikacji i Kultury Akademickiej Politechniki Rzeszowskiej, gdzie odpowiada m.in. za Biuro Promocji, Biuro Prasowe, Biuro Karier, Biuro ds. Relacji z Absolwentami i Pracownikami, Akademickie Radio i Telewizję "Centrum", Klub Studencki, Chór Akademicki i Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Połoniny".

Więcej

Absolwent studiów I i II stopnia kierunku zarządzanie na Politechnice Rzeszowskiej , a także studiów podyplomowych „Menedżer dla Nauki i Biznesu” w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W trakcie studiów laureat nagrody „Studencki Nobel” na poziomie Uczelni, 5 nagród Rektora Politechniki Rzeszowskiej oraz nagrody „Primus Inter Pares” dla najlepszego absolwenta Uczelni w 2009 roku przyznawanej przez Fundację Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, przewodniczący Samorządu Studenckiego Wydziału Zarządzania, członek Prezydium Forum Uczelni Technicznych, przewodniczący Komisji Socjalnej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej, członek Komisji ds. Kredytów i Pożyczek Studenckich przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prezes, a następnie opiekun Studenckiego Koła Naukowego Komunikacji Marketingowej „Brief”.

Pracował w Katedrze Marketingu Politechniki Rzeszowskiej. Od ponad dekady prowadzi zajęcia m.in. z zakresu marketingu, sprzedaży, zarządzania projektami, reklamy, własności intelektualnej, negocjacji. Ponadto prowadził m.in. szkolenia „Komercjalizacja badań, marketing usług badawczych” w ramach projektu „Sniffer dog - animator innowacji”, które organizowane były przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego. Autor i współautor publikacji naukowych dotyczących problematyki marketingu i komercjalizacji badań naukowych.

Do głównych zainteresowań zalicza architekturę, historię, politykę, motoryzację, nowe technologie, aktywny i bierny sport.


dr hab. Marcin Gębarowski, prof. UEK

dr hab. Marcin Gębarowski, prof. UEK

Profesor uczelniany w Katedrze Zarządzania Procesowego w Instytucie Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Więcej

Z wykształcenia (zdobytego na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej) i pasji marketingowiec, specjalizujący się w marketingu targowym, komunikacji marketingowej, zarządzaniu marką oraz badaniach rynkowych. Prowadził zajęcia dydaktyczne z wielu przedmiotów na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych. Od kilkunastu lat realizuje praktykę doradczą oraz szkoleniową z zakresu marketingu. W tym czasie współpracował z podmiotami – zarówno z sektora B2C, jak i obszaru B2B. Podczas zajęć dydaktycznych oraz szkoleń wykorzystuje interaktywne formy prowadzenia zajęć takie, jak: wykłady, moderowane dyskusje, ćwiczenia indywidualne oraz w grupach, analizy studiów przypadku, projekty. Jest promotorem licznych prac licencjackich oraz magisterskich. Doświadczenie dydaktyczne to ok. 10 tys. godzin zajęć, zaś szkoleniowe – ponad 2 tys. godz. warsztatów. Ponadto aktywnie działa w obszarze badawczym – jest autorem lub współautorem ponad dwustu opracowań naukowych i popularyzatorskich, w tym kilku książek. Pasję pozaakademicką stanowią samodzielnie planowane, odległe podróże.


dr inż. Radosław Gonet

dr inż. Radosław Gonet

Dyrektor ds. Rozwoju w EcoMS Consulting Sp. z o.o.

Więcej

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej. Ukończył ponadto między innymi studia podyplomowe w zakresie: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzone przez Uniwersytet Rzeszowski oraz podyplomowe studia menedżerskie w Politechnice Rzeszowskiej. Na podstawie rozprawy doktorskiej na temat „Inwersyjna metoda badania zdarzeń niebezpiecznych w wiertnictwie naftowym” uzyskał stopień doktora nauk technicznych nadany przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kilkanaście lat pracował w Państwowej Inspekcji Pracy. Był przedstawicielem Rzeczpospolitej Polskiej, jako ekspert w pracach Grupy Współpracy Administracyjnej (ADCO) przy Komisji Europejskiej w Brukseli, powołanej w celu zwiększenia efektywności europejskiego nadzoru rynku i kontroli w zakresie bezpieczeństwa pracy w aspekcie eksploatacji urządzeń technicznych objętych zakresem przedmiotowym Dyrektyw UE. Jest biegłym sądowym przy Sądach Okręgowych w Krośnie i Rzeszowie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 2017 roku pracuje w EcoMS Consulting Sp. z o.o. Koordynuje racjonalizatorskie projekty techniczne w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego. Jest też konsultantem w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn w projektach dotyczących bezpieczeństwa przemysłowego realizowanych na terenie Unii Europejskiej oraz w krajach trzecich (w tym m.in. Rosja, Brazylia, Chiny).

Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. na studiach w: Politechnice Rzeszowskiej, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prowadzi szkolenia z zakresu: prawo pracy oraz techniczne bezpieczeństwo i organizacja bezpiecznej pracy, a także kultura bezpieczeństwa pracy i zachowania ryzykowne. Jest autorem opracowań i publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uprawia czynnie sport, jest instruktorem sportu w specjalności karate.


dr inż. Marzena Jankowska-Mihułowicz

dr inż. Marzena Jankowska-Mihułowicz

Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Więcej

Marzena Jankowska-Mihułowicz specjalizuje się w naukach o zarządzaniu i jakości. Jest autorką ponad 70. publikacji naukowych. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zagadnień takich jak decyzje menedżerskie, zarządzanie strategiczne, przywództwo i zarządzanie zespołem.

Marzena Jankowska-Mihułowicz w 1999 roku uzyskała stopień magistra inżyniera w zakresie specjalności „organizacja i zarządzanie w przemyśle” na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej (Polska) oraz w 2007 roku – stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, nadany przez Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1999 roku była asystentką w Zakładzie Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej, od 2007 roku była adiunktem w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, a od 2020 roku do teraz jest adiunktem w Zakładzie Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie „trener umiejętności poznawczych” na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie 2013-2015 była członkiem zespołu grantowego w ramach projektu NCBR, Program Badań Stosowanych I (nr PBS1/A3/3/2012), a także, w okresie 2019-2021 – zastępcą koordynatora projektu oraz kierownikiem zespołów badawczych międzynarodowego i krajowego w projekcie ECOLABELLING (nr 21920002), finansowanym przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Uczestniczyła w stażach naukowych w Katedrze Etyki na Wydziale Filozofii, Uniwersytetu Moskiewskiego im. M.W. Łomonosowa w Moskwie (2009 r.) i na Wydziale Ekonomiki Biznesu z siedzibą w Koszycach Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie (2016 r.). Od 2016 roku prowadziła prace badawczo-rozwojowe dla przemysłu.


dr hab. Krystyna Khorrami, prof. PRz

dr hab. Krystyna Khorrami, prof. PRz

Profesor politechniki Rzeszowskiej, kierownik Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem, przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza, kierownik studiów podyplomowych Biznes w gospodarce cyfrowej.

Więcej

Naukowo związana z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie zdobyła zarówno stopień doktora, jak i doktora habilitowanego. Współpracuje z biznesem jako szkoleniowiec i konsultant.

Zainteresowania naukowe rozwija w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, realizując badania naukowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (np. projekt finansowany przez NCN nt. Budowanie zaangażowania pokolenia Y poprzez motywowanie – perspektywa pracodawcy i pracownika), czego dotychczasowym efektem jest ok. 90 publikacji naukowych. Szczegółowa tematyka jej badań obejmie takie zagadnienia jak: motywowanie i zaangażowanie pracowników, digitalizacja HRM, kompetencje pracowników i managerów, przedsiębiorczość, a w ostatnim okresie knowledge hiding oraz error management culture. Doświadczenie naukowe i dydaktyczne zbiera również na uczelniach zagranicznych, korzystając z możliwości stwarzanych przez program Erasmus oraz podczas dłuższych pobytów stażowych (Jubail University Collage, Jubail, Arabia Saudyjska; Yaşar University, Izmir, Turcja). Od wielu już lat, jako wykładowca, prowadzi zajęcia ze studentami studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych z przedmiotów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (zarówno podstawowe, jak i specjalistyczne), czy też doskonalenia kompetencji managerskich. Promotor kilku powstających właśnie prac doktorskich oraz recenzent takich prac na innych uczelniach. Wiedzę zdobytą w pracy naukowej wykorzystuje we współpracy z praktyką biznesu jako szkoleniowiec i konsultant. Dotychczasowe projekty zrealizowane dla biznesu dotyczyły opracowania i przeprowadzenia szkoleń z tzw. kompetencji miękkich skierowanych zarówno dla szeregowych pracowników, jak i specjalistów oraz managerów (współpraca zespołowa, doskonalenie kompetencji managerskich, zarządzanie wiekiem, polityka personalna, zarzadzanie czasem), przygotowanie i przeprowadzenie sesji assesment center, przygotowanie i przeprowadzenie badań satysfakcji pracowników i opracowanie raportów dla firm oraz doradztwo dla firm sektora MSP w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na etapie wdrażania innowacji.


dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz

dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz

Doktor habilitowany, profesor Politechniki Rzeszowskiej, kierownik Zakładu Finansów, Bankowości i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, prezes zarządu Podkarpackiego Centrum Gospodarczego.

Więcej

Członek rad nadzorczych w spółkach kapitałowych. Aplikant biegłego rewidenta. Wykładowca i trener wielu szkoleń z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, controllingu, rachunku kosztów, zarządzania finansami. Prowadził szkolenia m.in. dla: PZL Mielec S.A., BAĆ-POL S.A., Zelmer S.A., Laps Sp. z o.o., PoliMarky Sp. z o.o., Tarczyński S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, Inwemer Sp. z o.o., Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o., Rafineria Nafty Jedlicze S.A.

W praktyce specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych oraz wdrażaniu rozwiązań z zakresu dedykowanych planów kont, rachunków kosztów, systemów controllingowych ukierunkowanych na klienta. Autor, współautor, redaktor lub współredaktor ponad 140 publikacji naukowych (anglo- i polskojęzycznych) w tym 23 pozycji książkowych. Jest recenzentem artykułów i monografii naukowych, w tym również indeksowanych w bazach SCOPUS oraz Web of Science.

Prowadził lub prowadzi zajęcia dla studentów studiów wyższych, studiów doktoranckich oraz podyplomowych na Politechnice Rzeszowskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.


mgr Ewelina Nycz, MBA

mgr Ewelina Nycz, MBA

Asystent w Zakładzie Marketingu Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Dyrektor ds. rozwoju i promocji produktu w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia “Pro Carpathia”.

Więcej

Absolwentka studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie (2017-2018) oraz studium doktoranckiego z zakresu socjologii (2012-2015). Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, gdzie obroniła pracę magisterską na temat obrazu rodziny w reklamach prasowych. Ponadto, absolwentka Wydziału Zarządzania Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias w Lizbonie, oraz studiów z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Prowadzi zajęcia z obszaru strategii zarządzania przedsiębiorstwem, w tym powiązania marketingu ze strategiami przedsiębiorstwa. Ponadto, marketingu, zarządzania marką. Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody nauczania: dyskusje, analizy studium przypadku i projekty. Główne zainteresowania naukowe: komunikacja społeczna, marketing i wizerunek produktu, zarządzanie marką oraz przedsiębiorczość.

Działa aktywnie w obszarze rozwoju i promocji produktu regionalnego, tradycyjnego i ekologicznego (koordynacja działań klastra rolno-spożywczego, wprowadzanie na rynek nowych produktów spożywczych pod marką własną, współzarządzanie sklepem internetowym, współtworzenie produktów turystycznych z systemem certyfikacji) w organizacji pozarządowej prowadzącej działalność gospodarczą, mającą status przedsiębiorstwa oraz instytucji otoczenia biznesu (od 2011 r.). Aktywnie promuje polską żywność w kraju i na arenie międzynarodowej (kraje UE, Ameryka Północna i Południowa oraz Azja). Ponadto prowadzi działalność szkoleniową i doradczą z zakresu budowania strategii rozwoju dla przedsięwzięć w zakresie rozwoju produktu regionalnego, tradycyjnego, ekologicznego, turystycznego, certyfikacji i promocji. Redaktor tekstów, artykułów oraz opracowań redakcyjnych.

Pełni dodatkowe funkcje m.in. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (2021), Członek Rady Zarządzającej Biocert Małopolska Sp. z o.o. (2017). Uwielbia podróżowanie, poznawanie nowych kultur, rozwój osobisty, muzykę i taniec.


mgr Artur Polakiewicz

mgr Artur Polakiewicz

Asystent w Katedrze Nauk Humanistycznych i Społecznych. Pełnomocnik Rektora ds. Rankingów i Członek Zespołu ds. Strategii Politechniki Rzeszowskiej.

Więcej

Wieloletni pracownik badawczo-dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej. Sprawował obowiązki managera i kierownika, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Autor licznych projektów o charakterze społecznym i innowacyjnym, uczestnik międzynarodowych i krajowych staży oraz wizyt studyjnych. Jako ekspert i doradca łączy wiedzę teoretyczną z praktyką, doświadczeniem zawodowym i implementuje ją na działalność społeczną. Komentator regionalnego życia społecznego i gospodarczego. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, zrównoważonym rozwoju, problemach społecznych oraz bezpieczeństwie wewnętrznym. Pomysłodawca utworzenia Podyplomowych studiów menedżerskich.


dr Justyna Stecko

dr Justyna Stecko

Prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Zarzadzania Politechniki Rzeszowskiej, zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego „Humanities and Social Sciences” oraz członek Senatu Politechniki Rzeszowskiej.

Więcej

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na którym obroniła dysertację doktorską z zakresu nauk humanistycznych (specjalność: etyka). Ponadto absolwentka studiów „Psychologia Zmian Postaw i Zachowań" prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski. Jest również coachem (certyfikat kanadyjskiej szkoły „The Art & Science of Coaching” prowadzonej przez Erickson Coaching International we współpracy z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz psychoterapeutą w nurcie psychodynamicznym (4 – letnie kształcenie w formie studiów podyplomowych, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Uczestniczka wielu kursów i treningów m.in. Zarządzanie stresem i emocjami - Inteligencja emocjonalna, Mindfulness – trening uważności, Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, Interwencja kryzysowa, jest również „Trenerem rozwoju i biznesu” oraz „Trenerem TUS” I i II stopień.

Autorka kilkudziesięciu publikacji zarówno w polskich jak i zagranicznych periodykach. Dorobek naukowy mieści się w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Zajęcia prowadzi w formie warsztatów, konwersatoriów jak również wykładów na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody nauczania. Jej praca ma charakter eklektyczny, ponieważ łączy inspiracje i narzędzia z różnych koncepcji psychologicznych, coachingowych i etycznych. Promotorka licznych prac licencjackich, magisterskich i podyplomowych. W swojej pracy kieruje się standardami etycznymi i wartościami, które są dla niej ważne.

Prywatnie żona, mama, pasjonatka zwierząt oraz wegetarianka.


dr hab. Jacek Strojny, prof. PRz

dr hab. Jacek Strojny, prof. PRz

Profesor uczelni, kierownik Zakładu Zarządzania Projektami na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Więcej

Jest m.in. asesorem Polish Project Excellence Award, członkiem Rady Programowej International Project Management Association, konsultantem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie wdrażania metodyki zarządzania projektami w sektorze rządowym oraz ekspertem Związku Miast Polskich w zakresie wdrożenia systemu monitorowania usług publicznych.

Autor ponad 150 prac naukowych z zakresu zarządzania procesami i projektami, zarządzania publicznego, analiz wielokryterialnych oraz przedsiębiorczości i innowacji. Konsultant i trener współpracujący z instytucjami sektora publicznego, przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi. Zrealizował ponad 120 projektów naukowych, B+R, reorganizacyjnych, informatycznych oraz inwestycyjnych. Specjalizuje się we wdrażaniu systemowego podejścia procesowo-projektowego.


dr Alfred Szydełko, prof. PRz

dr Alfred Szydełko, prof. PRz

Profesor w Zakładzie Finansów, Bankowości i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Więcej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracę doktorską na temat roli rachunku kosztów planowanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem obronił w 2003 roku na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Prowadzi zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych (w tym MBA), na kilku uczelniach, z różnych obszarów związanych z rachunkowością finansową, rachunkowością podatkową, rachunkowością zarządczą, rachunkiem kosztów i wyników, ewidencjami podatkowymi. Wykładowca na specjalistycznych kursach i szkoleniach organizowanych przez renomowane uczelnie i instytucje szkoleniowe w Polsce. Podczas zajęć wykorzystuje wieloletnie doświadczenia zawodowe zdobyte również poza uczelnią: księgowo-podatkowe (kilka lat prac na stanowisku głównego księgowego) i menedżerskie (działalność gospodarcza, wspólnik w spółce osobowej, prezes zarządu w sp. z o.o.). Promotor licznych specjalistycznych prac licencjackich, magisterskich i podyplomowych.

Jest autorem ponad 120 prac naukowych, w tym wielu pozycji książkowych i rozdziałów w monografiach, opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych i wydawnictwach fachowych.

Aktywnie działa w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce (były członek Rady Naukowej SKwP), pełni różne funkcje w Prezydium Zarządu SKwP w Rzeszowie (skarbnik, wiceprezes). W SKwP w Rzeszowie i Radomiu prowadzi między innymi zajęcia dla praktyków w ramach ścieżki certyfikacji zawodu księgowego.

Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą przy opracowywaniu polityki rachunkowości i zakładowych planów kont dla konkretnych przedsiębiorstw oraz jako ekspert i projektant nowatorskich rozwiązań ewidencyjno-analitycznych, wspomagających zarządzanie kosztami i wynikami przedsiębiorstw.


dr Paweł Walawender

dr Paweł Walawender

Adiunkt na Uniwersytecie Pedagogicznym im KEN w Krakowie, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Więcej

Kierownik, ekspert i trener w międzynarodowych projektach badawczych i doradczych. Prezes zarządu spółki realizującej projekty badawcze i rozwojowe, trener i doradca biznesowy, badacz rynku pracy. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z tematów: work life balance, diversity management, industry 4.0.


dr Agnieszka Zielińska

dr Agnieszka Zielińska

Adiunkt w Zakładzie Marketingu Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Więcej

Jej główne zainteresowania to kreowanie wizerunku, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, marketing w organizacjach pozarządowych, postępowanie nabywców, profesjonalna obsługa klienta. Jest autorką artykułów naukowych z zakresu szeroko pojętego marketingu. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu autoprezentacji, etykiety biznesowej, Corporate Social Responsibility oraz merchandisingu. Jest również doświadczonym trenerem realizującym warsztaty z zakresu marketingu. Współpracowała m.in. z Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w Sielcu.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję