Strona: MBA (Master of Business Administration) - Studia podyplomowe - Rzeszów / Centrum Studiów Podyplomowych Wydziału Zarządzania PRz

Master of Business Administration (MBA)

Korzyści płynące z podjęcia studiów

XXI wiek przynosi wiele wyzwań organizacjom oraz ludziom. Zmieniające się warunki funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji wpływają na zmiany zarówno w strategiach biznesowych, jak i w strukturze i kulturze organizacyjnej. W turbulentnym otoczeniu skuteczność i efektywność mogą zapewnić zdolni liderzy, szybko dostosowujący się do współczesnego świata i potrafiący reagować na złożone potrzeby firm i organizacji.

Dzięki MBA zyskasz:

 • kwalifikacje pozwalające zajmować stanowiska kierownicze
 • strategiczne kompetencje przywództwa
 • kontakt ze znakomitymi prowadzącymi, ekspertami w swoich dziedzinach
 • uczestnictwo w wyjątkowym programie
 • wyszkolenie do podejmowania efektywnych i skutecznych działań w szybko zmieniających się warunkach rynkowych
 • dodatkowe korzyści dzięki wymianie wiedzy, doświadczeń i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania organizacjami pomiędzy uczestnikami studiów.

MBA (Master of Business Administration) - Studia podyplomowe w Rzeszowie

Cel kształcenia

Celem studiów MBA jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy zarządczej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do zarządzania organizacją przyszłości.

Absolwent studiów MBA zdobywa interdyscyplinarną wiedzę i nabywa zaawansowanych kompetencji menedżerskich. Po ukończeniu studiów jest przygotowany do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwami o różnym profilu. Potrafi tworzyć efektywne modele biznesowe, zarządzać projektami, budować zaangażowane zespoły, rozwiązywać problemy oraz współpracować w środowisku wielokulturowym.

Adresaci, kryteria kwalifikacji

Adresatami studiów Master of Business Administration są:

 • osoby zarządzające w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych lub innego typu organizacjach,
 • osoby planujące w przyszłości pracować na kierowniczych stanowiskach,
 • pracownicy administracji samorządowej i rządowej,
 • kandydaci na członków rad nadzorczych,
 • osoby otwarte na pozyskiwanie nowej wiedzy i umiejętności, które pragną w sposób ciągły rozwijać kompetencje menedżerskie.

Uczestnikiem studiów podyplomowych MBA może być osoba, która posiada tytuł zawodowy inżyniera, licencjata lub magistra i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe.

Ramowy program studiów

 • Sesja integracyjna. Komunikacja w biznesie
 • Budowanie zaangażowanych zespołów
 • Współczesne koncepcje zarządzania
 • Zarządzanie strategiczne
 • Systemowe zarządzanie projektami
 • Ekonomia menedżerska
 • Uwarunkowania prawne podejmowania decyzji menedżerskich
 • Analiza statystyczna
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim (rekrutacja, motywacja, systemy oceny ...)
 • Zarządzanie w środowisku wielokulturowym (zarządzanie różnorodnością)
 • Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
 • Strategiczne przywództwo
 • Warsztaty kreatywności
 • Employer branding
 • Zarządzanie wynikami i controlling
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i wywiad przemysłowy
 • Personal branding
 • Digital marketing
 • Zarządzanie zmianą i sytuacjami kryzysowymi
 • Sposoby i narzędzia lobbingu
 • Zarządzanie marką i budowanie relacji z klientami
 • Etyka biznesu i CSR
 • Coaching i mentoring
 • Wystąpienia publiczne
 • Facylitacja w pracy zespołowej
 • Projektowanie systemów i struktur organizacyjnych

Dodatkowe informacje

 • Przy zapisie należy dostarczyć:
  • kwestionariusz zgłoszeniowy (z Systemu Internetowej Rekrutacji),
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis),
  • potwierdzenie co najmniej 3 letniego doświadczenia zawodowego.
 • Absolwenci otrzymują:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA.
 • Czas trwania:
  • 2 semestry, 304 godz. zajęć dydaktycznych.
 • Koszt studiów:
  • 9 200 zł (semestr I: 4 600 zł, semestr II: 4 600 zł),
  • 9 000 zł (semestr I: 4 500 zł, semestr II: 4 500 zł) dla absolwentów Politechniki Rzeszowskiej.

Organizacja studiów:

Zajęcia odbywają się średnio 2-3 razy w miesiącu (soboty i niedziele). Będą prowadzone w formie warsztatów interaktywnych z wykorzystaniem technik multimedialnych, ćwiczeń, symulacji, odgrywania ról, wykładów, a także w formie prezentacji działań praktycznych.

Dołącz do nas!

Zapisz się na studia.

Kadra dydaktyczna

dr hab. Beata Zatwarnicka-Madura, prof. PRz

dr hab. Beata Zatwarnicka-Madura, prof. PRz
Kierownik kierunku

Kierownik Katedry Marketingu, Dziekan Wydziału Zarządzania na Politechnice Rzeszowskiej. Doktor habilitowany w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości (stopień naukowy uzyskany na Uniwersytecie Warszawskim). Trener biznesu, facylitator, NLP Practitioner.

Więcej

Autorka ponad 100 prac naukowych z zakresu marketingu i wybranych aspektów zarządzania, w tym 3 książek dotyczących technik sprzedaży, perswazji i komunikacji marketingowej. Przez wiele lat prowadziła szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw z różnych branż, głównie w zakresie aktywizacji sprzedaży, obsługi klienta, wywierania wpływu, negocjacji, prezentacji handlowych. Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody nauczania: warsztat, dyskusja, konwersacja, demonstracja, odgrywanie ról, symulacja.

Doświadczenie zawodowe zdobywała również za granicą podczas staży, konferencji naukowych, wyjazdów studyjnych, programów przeznaczonych dla nauczycieli akademickich (Portugalia, Hiszpania, Islandia, Chiny, Kanada, Japonia). Największą satysfakcję przynosi jej rozwój, zadowoleni współpracownicy, studenci, klienci.

Prywatnie pasjonatka dalekich podróży, miłośniczka kotów, kontemplatorka niezwykłych widoków, entuzjastka jogi.


mgr Joanna Araszkiewicz

mgr Joanna Araszkiewicz

Dyrektor Personalny, psycholog, trener i konsultant w zakresie zarządzania rozwojem pracowników w organizacji, liderka projektów synergii pomiędzy spółkami i międzynarodowych projektów rozwojowych. Pasjonatka HR z ponad 15-letnim doświadczeniem w biznesie.

Więcej

Pracowała dla japońskiego koncernu Hitachi, amerykańskiej korporacji AVON oraz polskich spółek (m. in. agencji marketingowej Opinia czy firmy szkoleniowej Stimulus). Prowadziła z sukcesem własną firmę. Była odpowiedzialna za rozwój umiejętności przywódczych i zarządzanie talentami w organizacji WSK PZL-Rzeszów S.A. i później Pratt & Whitney (część United Technologies Corporation). W ciągu ostatnich pięciu lat była Dyrektorem Personalnym dla trzech spółek MB Aerospace w Polsce, tworząc je i restrukturyzując. Aktualnie jako Dyrektor Personalny / HR Biznes Partner wspiera zakłady produkcyjne Carrier FSP Operations dla regionu EMEA.

Certyfikowany trener biznesu (Grupa Trop i Polskie Towarzystwo Psychologiczne), wykładowca akademicki (m.in. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Collegium Civitas w Warszawie, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie). Posiada certyfikaty asesora kompetencji interpersonalnych, IPMA -D i Agile PM.

Jest pasjonatką rozwoju ludzi i całych organizacji poprzez tworzenie kultury organizacyjnej, która łączy ludzi i umożliwia realizację ambitnych planów. Jako psycholog po specjalizacji z Psychologii Pracy i Stresu towarzyszy ludziom w procesie zmian, radzenia sobie ze stresem i budowaniu swojej wartości. Propagatorka myślenia LEAN i procesowego podejścia.

Prywatnie szczęśliwa żona i dumna mama dwójki dzieci.


dr hab. Bogusław Bembenek, prof. PRz

dr hab. Bogusław Bembenek, prof. PRz

Profesor Politechniki Rzeszowskiej, doktor habilitowany w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności.

Więcej

W 2008 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, zaś w 2020 roku - na tej samej uczelni - uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego, coacha, mentora i trenera kompetencji miękkich z obszaru sieciowania, heurystyki i metod kreatywnych. Swoje doświadczenie zawodowe rozwijał w trakcie licznych konferencji naukowych, seminariów, warsztatów i szkoleń organizowanych w kraju i za granicą. Był kilkukrotnym beneficjentem Programu Erasmus+ oraz Funduszy Norweskich, a także uczestnikiem zagranicznych staży naukowych m.in. we Francji, Hiszpanii, Norwegii i Włoszech.

Obecnie jego zainteresowania naukowe koncentrują się na psychologicznych i socjologicznych aspektach zarządzania klastrem w warunkach turbulentnego otoczenia. W życiu zawodowym i osobistym kieruje się wewnętrznym przekonaniem, że życie z pasją i dbałość o ciągły rozwój wiedzy są źródłem lepszego poznania siebie, młodości umysłu, samorealizacji i pozytywnej wolności.


dr Katarzyna Chudy-Laskowska

dr Katarzyna Chudy-Laskowska

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Adiunkt w Katedrze Metod Ilościowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Specjalizuje się m.in. w analizie statystycznej oraz prognozowaniu zjawisk gospodarczych.

Więcej

Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. W 2006 roku obroniła tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów. Od 1998 roku pracuje w Katedrze Metod Ilościowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, początkowo na stanowisku asystenta a od 2006 do chwili obecnej na stanowisku adiunkta.

Obszary zainteresowań to przede wszystkim: analiza statystyczna danych, prognozowanie zjawisk gospodarczych, modelowanie ekonometryczne, wykorzystanie metod taksonomicznych do analizy danych społeczno-gospodarczych oraz szeroko pojęty rozwój transportu oraz jego infrastruktury.

Jest autorką lub współautorką ponad 70 publikacji. Brała udział w konferencjach krajowych i zagranicznych. Była też wykonawcą w licznych projektach naukowo – badawczych. Jest statystycznym recenzentem w czasopismach zagranicznych.

Jej działalność dydaktyczna koncentruje się wokół statystyki opisowej, wnioskowania statystycznego oraz statystycznej analizy danych transportowych.


dr Wiktor Cwynar

dr Wiktor Cwynar

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Dyrektor Pionu Kontrolingu w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej KS PR „Azoty-Puławy” S.A. Od 2013 roku adiunkt Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Więcej

Specjalista w zakresie planowania biznesowego, umiejętności analitycznych, analizy danych, rozwoju biznesu i planowania strategicznego. Stopień naukowy doktora uzyskał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2002 roku.

W przeszłości adiunkt i rektor Wyższej Szkoły Biznesu - NLU w Nowym Sączu, a także rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. E. Wiszniewskiego (2009 – 2010).

Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi jako Członek Rady Nadzorczej w CIECH S.A. (2006 – 2008), Partner Polskiego Funduszu Inwestycji (2008 – 2011), Prezes zarządu, Polska Fundacja Inwestycji (Inventity Foundation; 2010 - 2011), Wicedyrektor w Instytucie Badań i Analiz Finansowych (2011 - 2013). W latach 2013 - 2017 był Prezesem Zarządu, Splentum Sp. z o.o. (Fintech, analityka danych finansowych), która to spółka zdobyła m.in. tytuł Innowator Roku 2016. Przewodniczący Rady Nadzorczej GA PKCh Sp. z o.o. od 2017 do 2021 roku. Od 2017 do lutego 2021 roku związany z Grupą Azoty S.A., najpierw jako Główny Specjalista ds. wartości spółki, następnie jako Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Kontrolingu. W tym samym okresie był także Sekretarzem i Członek Rady Nadzorczej GA Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.


dr hab. Krystyna Kmiotek, prof. PRz

dr hab. Krystyna Kmiotek, prof. PRz

Kierownik Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem, przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza, kierownik studiów podyplomowych Biznes w gospodarce cyfrowej. Naukowo związana także z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie zdobyła stopień doktora, a później doktora habilitowanego. Współpracuje z biznesem jako szkoleniowiec i konsultant.

Więcej


Zainteresowania naukowe rozwija w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, realizując badania naukowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (np. projekt finansowany przez NCN nt. Budowanie zaangażowania pokolenia Y poprzez motywowanie – perspektywa pracodawcy i pracownika), czego dotychczasowym efektem jest ok. 90 publikacji naukowych. Szczegółowa tematyka jej badań obejmie takie zagadnienia jak: motywowanie i zaangażowanie pracowników, digitalizacja HRM, kompetencje pracowników i managerów, przedsiębiorczość, a w ostatnim okresie knowledge hiding oraz error management culture.

Doświadczenie naukowe i dydaktyczne zdobywa na uczelniach zagranicznych korzystając z możliwości stwarzanych przez program Erasmus oraz podczas dłuższych pobytów stażowych (Jubail University Collage, Jubail, Arabia Saudyjska; Yaşar University, Izmir, Turcja). Od wielu lat prowadzi zajęcia ze studentami studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych z przedmiotów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i doskonalenia kompetencji managerskich. Promotor kilku powstających właśnie prac doktorskich oraz recenzent takich prac na innych uczelniach.

Wiedzę zdobytą w pracy naukowej wykorzystuje we współpracy ze środowiskiem biznesowym jako szkoleniowiec i konsultant. Dotychczasowe projekty zrealizowane dla biznesu dotyczyły opracowania i przeprowadzenia szkoleń z kompetencji miękkich, skierowanych zarówno dla szeregowych pracowników, jak i specjalistów oraz managerów (współpraca zespołowa, doskonalenie kompetencji managerskich, zarządzanie wiekiem, polityka personalna, zarzadzanie czasem), sesji assesment center, badań satysfakcji pracowników i opracowania raportów dla firm oraz doradztwa dla firm sektora MSP w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na etapie wdrażania innowacji.

dr Adam Kruk

dr Adam Kruk

Doktor nauk społecznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, współpracuje także z Uniwersytetem Wrocławskim. Ekspert twórczego zarządzania zespołem zadaniowym oraz kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa.

Więcej

Od 30 lat związany z rynkiem medialnym, głównie telewizją. Producent filmowy i telewizyjny. Twórca wielu nowych projektów i formatów telewizyjnych. Odpowiedzialny także za tworzenie nowoczesnych rozwiązań w obszarze strategii marketingowych zrealizowanych w dużych projektach lotniczych oraz sportowych. Doradca zarządów oraz członek zespołów specjalizujących się w zarządzaniu w środowisku wielokulturowym. Od 1998 roku członek rad nadzorczych - zarówno firm prywatnych jak i spółek Skarbu Państwa, m.in. Polskiej Grupy Energetycznej, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Polskiego Rejestru Statków.


mgr Tomasz Leśniowski

mgr Tomasz Leśniowski

Prezes Zarządu International Project Management Association Polska, Członek Zarządu pm2pm Sp. z o. o., Wiceprezes Zarządu GPM EMEA Sp. z o.o., Dyrektor Finansowy w Tomsystem Sp. z o.o., wykładowca akademicki.

Więcej

Posiada 19-letnie doświadczenie w zakresie tworzenia i zarządzania projektami organizacyjnymi, inwestycyjnymi, doradczymi i szkoleniowymi oraz w pozyskiwaniu funduszy na wsparcie i rozwój przedsiębiorstw. Współpracuje z firmami w obszarze zarządzania projektami i controllingu. Jego doświadczenie obejmuje także zarządzanie portfelem projektów, zarządzanie operacyjne i koordynację prac podległych zespołów projektowych. Współtwórca i realizator strategii dla wielu firm. W 2008 roku otrzymał tytuł Atlasa Project Management za szerzenie wiedzy i idei o zarządzaniu projektami w Polsce. Kierował projektem wyróżnionym nagrodą Polish Project Excellence Award (PPEA; 2011). Posiada także 16 lat doświadczenia jako trener biznesu.

Autor wielu programów rozwojowych z zakresu zarządzania projektami, programami i portfelami. Współautor międzynarodowego standardu dla trenerów, konsultantów i coachów IPMA, członek zespołu redakcyjnego edycji polskiej „Zrównoważone zarządzanie projektami. Podręcznik GPM”.

Członek Komitetu Sterującego IPMA CERT, Autoryzowany Trener Zarządzania Projektami IPMA Polska. Posiada Certyfikat Dyrektora Portfela Projektów IPMA level A, Certified Green Project Manager level B.


dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz

dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz

Profesor Politechniki Rzeszowskiej, kierownik Zakładu Finansów, Bankowości i Rachunkowości. Aplikant biegłego rewidenta. Prezes zarządu Podkarpackiego Centrum Gospodarczego. Członek rad nadzorczych w spółkach kapitałowych. Wykładowca i trener wielu szkoleń z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, controllingu, rachunku kosztów, zarządzania finansami.

Więcej

W praktyce specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych oraz wdrażaniu rozwiązań z zakresu dedykowanych planów kont, rachunków kosztów, systemów controllingowych ukierunkowanych na klienta. Prowadził szkolenia m.in. dla: PZL Mielec S.A., BAĆ-POL S.A., Zelmer S.A., Laps Sp. z o.o., PoliMarky Sp. z o.o., Tarczyński S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, Inwemer Sp. z o.o., Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o., Rafineria Nafty Jedlicze S.A.

Autor, współautor, redaktor lub współredaktor ponad 140 publikacji naukowych (anglo- i polskojęzycznych), w tym 23 pozycji książkowych. Jest recenzentem artykułów i monografii naukowych, w tym również indeksowanych w bazach SCOPUS oraz Web of Science.

Prowadził lub prowadzi zajęcia dla studentów studiów wyższych, studiów doktoranckich oraz podyplomowych na Politechnice Rzeszowskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.


dr Leszek Mellibruda

dr Leszek Mellibruda

Psycholog społeczny i biznesu, mentor, coach i trener umiejętności managerskich i biznesowych, wykładowca akademicki. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Postdoctoral – fellowship Johns Hopkins University (Baltimore, USA).

Więcej

Aktualnie wykładowca Politechniki Warszawskiej (visiting profesor Cenetr of Advance Science Warsaw University of Technology). Ekspert Klubu Integracji Europejskiej przy Europejskim Forum Przedsiębiorczości. Profesor Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Autor 89 publikacji naukowych i ponad 250 publikacji popularno-naukowych. Autor książki „A może nie ma się czego bać – jak zamieniać lęk w ciekawość”, (wydawnictwo Edipress, 2018).

Kierował Laboratorium Stresu i Psychofizjologii w Katedrze Chirurgii Gastroenterologicznej Collegium Medicum UJ. Do 2007 r. Radca Ministra w Urzędzie Służby Cywilnej i Kancelarii Premiera odpowiedzialny za wdrażanie najlepszych rozwiązań biznesowych w administracji rządowej i samorządowej. Były wykładowca i trener Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W latach 2012-2013 doradca Ministra Edukacji Narodowej. Współpracował jako doradca z Krajową Radą Radców Prawnych, Krajową Radą Komorniczą, Sędziami Sądu Okręgowego w Poznaniu i w Warszawie oraz Krajową Izbą Inżynierów Budownictwa. Ekspert UE (KSAP) w Projekcie Twinningowym na Ukrainie (2014).

Prowadził szkolenia dla kadry managerskiej wielu organizacji, m. in. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Pekao S.A., ING Banku Śląskiego, DZ Bank, Banku Gospodarstwa Krajowego, BSS - Business Support Solution, Bemo Motors, SARANTIS Poland, KELLER Polska, Bosch Polska, Lufthansa Systems Poland, Shell Poland, Volkswagen Bank, BIG InfoMonitor. Autor webinariów nt. oszczędzania i zarządzania finansami własnymi dla Getin Bank.

Współpracownik Polsat News, TVN24. Właściciel Active Business Mind, Psychologia biznesu – firmy szkoleniowo – konsultingowej współpracującej z managerami i ludźmi z biznesu i administracji.


prof. dr hab. Witold M. Orłowski

prof. dr hab. Witold M. Orłowski

Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, główny doradca ekonomiczny PwC Polska.

Więcej

W przeszłości szef zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, członek Rady Gospodarczej Rządu przy premierze Donaldzie Tusku, dwukrotnie członek Narodowej Rady Rozwoju Prezydenta RP, doradca Głównego Negocjatora członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Specjalny Doradca Komisji Europejskiej, przewodniczący Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie. Doradca wielu organizacji krajowych i międzynarodowych, członek rad nadzorczych, wykładowca licznych uczelni.

W działalności naukowej zajmuje się głównie makroekonomią, teorią wzrostu oraz integracją europejską. Autor 14 książek i 200 publikacji naukowych, popularny komentator ekonomiczny i felietonista czołowych polskich gazet.


prof. dr hab. Andrzej Rychard

prof. dr hab. Andrzej Rychard

Socjolog, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Przewodniczący Rady Fundacji im. Stefana Batorego, członek Interdyscyplinarnego Zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN.

Więcej

Członek Komitetu Socjologii PAN, wykładowca i profesor wizytujący na wielu uniwersytetach zagranicznych. Zajmuje się socjologią instytucji, socjologią polityki, gospodarki oraz socjologią postkomunistycznej transformacji. Komentator w mediach polskich i zagranicznych. Autor wielu publikacji polskich i zagranicznych. Wśród ostatnich publikacji wyróżnić można: Legacy of Polish Solidarity: Social Activism, Regime Collapse, and Building a New Society (współredakcja), Peter Lang, Frankfurt am Main, 2015, PiS: The End of The Beginning, w: Poland’s Memory Wars, J. Harper (ed.), CEU Press, 2018, Zrozumieć COVID-19, (współautorstwo), w: Academia nr 4/64/2020.


dr hab. inż. Dariusz Siemieniako

dr hab. inż. Dariusz Siemieniako, prof. PB

Pracuje w Politechnice Białostockiej i w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przez 6 lat był związany z Griffith University w Australii jako Adjunct Senior Lecturer oraz Adjunct Associate Professor.

Więcej

Specjalizuje się w zarządzaniu marketingiem relacyjnym w biznesie oraz w usprawnianiu procesów zarządzania w przedsiębiorstwie, m.in. zarządzania projektami B+R, kooperacyjnym rozwojem nowych produktów, zarządzania sprzedażą i relacjami z klientami czy też wybranymi instrumentami marketingowymi. Od początku ponad 25-letniej pracy zawodowej łączył praktykę biznesu, aktywność naukową oraz dydaktykę realizując transfer teorii do praktyki, jak i praktyki do teorii.

Publikuje w wiodących czasopismach naukowych, m.in.: Journal of Business Research, Industrial Marketing Management, Journal of Marketing Management. Autor książki wydanej przez Cambridge Scholars Publishing. Realizował międzynarodowe granty i stypendia naukowe, m.in. na University of Cambridge.

Praktyczne zaangażowanie realizował w zarządach spółek oraz na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w kilku przedsiębiorstwach, łącznie przez ponad 7 lat. Zarządzał także projektami biznesowymi. Doświadczenia menedżerskie zdobywał w środowisku międzynarodowym, przede wszystkim w sektorze produkcyjnym i deweloperskim. W ramach praktyki menedżerskiej i konsultingowej prowadził w przedsiębiorstwach dedykowane warsztaty dla pracowników Działów Sprzedaży, Marketingu oraz Badań i Rozwoju. Jako konsultant zrealizował ponad 50 ekspertyz w dziedzinie marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem.

Doświadczenie zawodowe zdobył pracując m.in. z ChM sp. z o.o., Biazet S.A., Park Handlowy Kwadrat S.A., Zakłady Przetwórstwa Spożywczego R. Rogowski sp. z o.o., Unibud S.A., T-Matic Grupa Computerplus sp. z o.o., Sokółka Okna i Drzwi S.A., Agnella S.A., MaM sp. z o.o., Massa Company S.A., ZM Bumar Łabędy S.A., ZETO S.A. oraz PMB Market sp. z o.o.


dr Justyna Stecko

dr Justyna Stecko

Pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych. Prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Zarzadzania Politechniki Rzeszowskiej, zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego „Humanities and Social Sciences” oraz członek Senatu Politechniki Rzeszowskiej.

Więcej

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na którym obroniła dysertację doktorską z zakresu nauk humanistycznych (specjalność: etyka). Ponadto absolwentka studiów „Psychologia Zmian Postaw i Zachowań" prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski. Jest również coachem (certyfikat kanadyjskiej szkoły „The Art & Science of Coaching” prowadzonej przez Erickson Coaching International we współpracy z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz psychoterapeutą w nurcie psychodynamicznym (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Autorka kilkudziesięciu publikacji zarówno w polskich jak i zagranicznych periodykach. Dorobek naukowy mieści się w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Główne zainteresowania naukowe to etyka, aksjologia, psychologia moralności oraz psychologia kłamstwa.

Zajęcia prowadzi w formie warsztatów, konwersatoriów jak również wykładów na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody nauczania. Jej praca ma charakter eklektyczny, ponieważ łączy inspiracje i narzędzia z różnych koncepcji psychologicznych, coachingowych i etycznych. Promotorka licznych prac licencjackich, magisterskich i podyplomowych. W swojej pracy kieruje się standardami etycznymi i wartościami, które są dla niej ważne.

Prywatnie żona, mama, pasjonatka zwierząt oraz wegetarianka.


dr hab. Jacek Strojny, prof. PRz

dr hab. Jacek Strojny, prof. PRz

Doktor habilitowany w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, profesor uczelni, kierownik Katedry Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Specjalista z zakresu zarządzania projektami, nowoczesnego zarządzania publicznego oraz rozwoju terytorialnego.

Więcej

Autor ponad 150 prac naukowych z zakresu zarządzania systemowego, zarządzania rozwojem terytorialnym, analiz wielokryterialnych oraz przedsiębiorczości i innowacji. Prowadzi różnorodne działania we współpracy z podmiotami gospodarki narodowej – przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami sektora publicznego.

Zarządzał lub był zaangażowany w ponad 120 projektów. Jest m.in. asesorem Polish Project Excellence Award, członkiem Rady Programowej International Project Management Association, konsultantem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie wdrażania metodyki zarządzania projektami w sektorze rządowym. Specjalizuje się we wdrażaniu systemowego podejścia procesowo-projektowego w różnych organizacjach.


mgr Iwona Wojciechowska

mgr Iwona Wojciechowska

Certyfikowany trener, doradca biznesowy, coach (Practitioner Coach Diploma, akredytacja Noble Manhattan Coaching oraz International Institut of Coaching & Mentoring), pracownik badawczo-dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej, aktywny członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Więcej

Członek Komitetu Eksperckiego Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, specjalista w bazie HR Polska. Na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej pełni funkcję koordynatora Zespołu ds. komunikacji z otoczeniem.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: komunikacji w social media, kompetencji menedżerskich, profesjonalnej obsługi klienta, kompetencji osobistych i społecznych, komunikacji kryzysowej, kreowania wizerunku, wystąpień publicznych, kompetencji trenerskich oraz w szkoleniach antymobbingowych. Wielokrotnie brała udział w opracowywaniu oraz wdrażaniu wewnętrznych procedur antymobbingowych. Pełniła także rolę doradcy w sprawach związanych z zarządzaniem ludźmi i rozwiązywaniem problemów w organizacjach. Prowadzi indywidualne sesje coachingowe oraz coachingi grupowe.

Współpracowała jako ekspert merytoryczny przy opracowywaniu strategii przeciwdziałania bezrobociu w woj. podkarpackim oraz przy projektach wykorzystujących innowacyjne narzędzia dydaktyczne (kursy e-learningowe, gry symulacyjne).

Absolwentka studiów doktoranckich w Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie, Zarządzania i Marketingu (Politechnika Rzeszowska), Akademii Trenerów Biznesu (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Europeistyki (Uniwersytet Rzeszowski i IUT De Saint-Denis Universite Paris Nord) oraz Kwalifikacyjnego Studium Pedagogicznego (Politechnika Rzeszowska). Ukończyła również kurs koordynatora i trenera Instytutu Przedsiębiorczości CISCO.

Łączy świat nauki i biznesu, jest wielką pasjonatką wykorzystania naukowej, empirycznie zweryfikowanej wiedzy (evidence based) w praktyce.


mgr Beata Zarembianka

mgr Beata Zarembianka

Aktorka teatralna i filmowa, producentka i lektorka. Współwłaścicielka teatru „Ave Teatr”. Aktorka Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (wcześniej Teatru Polskiego w Bielsku Białej i Teatru Bo Tak). Magister socjologii.

Więcej

Wcześniej aktorka w Teatrze Polskim w Bielsku Białej i Teatrze Bo Tak. Zagrała około 80 ról teatralnych, wystąpiła w kilku filmach i serialach telewizyjnych. Za swój największy sukces zawodowy uważa stworzenie prywatnego teatru „Ave Teatr”, w którym jest zarówno aktorką jak i producentką spektakli teatralnych.

Przez 20 lat w Polskim Radiu Rzeszów tworzyła oraz prowadziła audycję poetycko – muzyczną „Słowa”. Pracuje jako lektorka; ma na swoim koncie udział w wielu słuchowiskach radiowych oraz dubbingu. Jest prelegentką na różnego rodzaju wydarzeniach i szkoleniach dla przedsiębiorstw. W latach 2000 – 2004 w TVP Oddział w Rzeszowie prowadziła program informacyjny „Aktualności”.

Laureatka znaczących nagród i odznaczeń, m.in. Złotego Krzyża Zasługi oraz Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję