Strona: Nowoczesne zarządzanie publiczne | Studia podyplomowe | Rzeszów / Centrum Studiów Podyplomowych Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej

Nowoczesne zarządzanie publiczne

Korzyści płynące z podjęcia studiów

Absolwent uzyskuje kompetencje  w zakresie nowoczesnych metod i technik zarządzania organizacjami sektora publicznego. Studia przygotowują do pełnienia funkcji specjalistycznych oraz kierowniczych na różnych szczeblach, w tym także do zarządzania programami i projektami. Atutami absolwenta są:

 • kompleksowe przygotowanie do zarządzania w sektorze publicznym obejmujące aspekty metodyczne, behawioralne oraz organizacyjne,
 • przygotowanie do obsługi podstawowych narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie.

pmanager.jpg

Cel studiów

Zasadniczym celem studiów jest przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr różnych organizacji należących do sektora publicznego i z nim współpracujących do sprawnego funkcjonowania we współczesnych warunkach. Absolwenci uzyskają wszechstronne kompetencje w zakresie stosowania nowoczesnych metod, technik i narzędzi zarządzania umożliwiających jednostkom publicznym osiąganie wysokiej skuteczności i efektywności.

Adresaci, kryteria kwalifikacji

Studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia, którzy są związani z administracją samorządową i rządową, albo planują związać z nią swoją karierę zawodową.

Ramowy plan studiów

 • Systemowa kontrola zarządcza
  • Wprowadzenie do systemowej kontroli zarządczej – 4 godz.
  • Przegląd koncepcji zarządzania publicznego – 4 godz.
  • Inspiracje w nowoczesnym zarządzaniu publicznym 1 – 4 godz.
  • Inspiracje w nowoczesnym zarządzaniu publicznym 2 – 4 godz.
 • Systemowe zarządzanie
  • Planowanie strategiczne i controlling strategii – 16 godz.
  • Planowanie i controlling procesów – 8 godz.
  • Planowanie i controlling projektów – 16 godz.
  • Organizacja systemowej kontroli zarządczej – 8 godz.
 • Kompetencje finansowe
  • Budżetowanie – 16 godz.
  • Rachunkowość zarządcza – 16 godz.
  • Analiza i ocena efektywności przedsięwzięć i organizacji – 8 godz.
  • Sprawozdania finansowe – 16 godz.
 • Kompetencje prawne
  • Zamówienia publiczne – 16 godz.
  • Partnerstwo publiczno-prywatne – 16 godz.
  • Kontrakty i claim management w sektorze publicznym – 16 godz.
 • Informatyczne wsparcie kontroli zarządczej
  • MS Project – 16 godz.
  • Zarządzanie Projektami i Przedsięwzięciami – 16 godz.

Dodatkowe informacje

 • Przy zapisie należy dostarczyć:
 • Absolwenci otrzymują:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 • Czas trwania:
  • 2 semestry, 204 godz. zajęć dydaktycznych.
 • Koszt studiów:
  • 3 999 zł (semestr I: 1 799,50 zł, semestr II: 2 199,50 zł),
  • 3 799 zł (semestr I: 1 699,50 zł, semestr II: 2 099,50 zł) - dla absolwentów Politechniki Rzeszowskiej.
 • Uwagi:
  • prócz zajęć wprowadzających, wszystkie pozostałe zajęcia mają formę warsztatową i laboratoryjną
  • zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele
  • możliwa jest realizacja zajęć w trybie zdalnym

Dołącz do nas!

Zapisz się na studia.

Kadra dydaktyczna

dr hab. Jacek Strojny, prof. PRz

dr hab. Jacek Strojny, prof. PRz
Kierownik kierunku

Profesor uczelni, kierownik Zakładu Zarządzania Projektami na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Jest m.in. asesorem Polish Project Excellence Award, członkiem Rady Programowej International Project Management Association, konsultantem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie wdrażania metodyki zarządzania projektami w sektorze rządowym oraz ekspertem Związku Miast Polskich w zakresie wdrożenia systemu monitorowania usług publicznych.

Więcej

Autor ponad 150 prac naukowych z zakresu zarządzania procesami i projektami, zarządzania publicznego, analiz wielokryterialnych oraz przedsiębiorczości i innowacji. Konsultant i trener współpracujący z instytucjami sektora publicznego, przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi. Zrealizował ponad 120 projektów naukowych, B+R, reorganizacyjnych, informatycznych oraz inwestycyjnych. Specjalizuje się we wdrażaniu systemowego podejścia procesowo-projektowego.


adw. Łukasz Barszcz

adw. Łukasz Barszcz

Od 2005 roku wykonuje samodzielnie zawód adwokata. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa karnego, prawa karnego gospodarczego, prawa cywilnego oraz sprawami z zakresu prawa rodzinnego.

Więcej

Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa upadłościowego. Brał udział w czynnościach dotyczących upadłości i restrukturyzacji dużych podmiotów gospodarczych. Prowadził obsługi wiodących podmiotów gospodarczych na rynku podkarpackim z branży deweloperskiej, budowlanej, produkcji materiałów budowanych, odzyskiwania roszczeń, motoryzacyjnej, wdrażania projektów finansowanych ze środków pozyskanych w ramach dotacji z Unii Europejskiej. Brał udział w realizacji inwestycji, które na stałe się wpisały się w krajobraz miasta Rzeszowa. Współtworzył od podstaw projekty biznesowe m.in. jednej z największych na terenie Polski wypożyczalni samochodów, opracowując system odzyskiwania wierzytelności z tytułu OC sprawcy i innych kosztów związanych z działaniem tego podmiotu. Współdziałał z licznymi stowarzyszeniami i fundacjami, wspierając je w zakresie pomocy prawnej czy prowadząc analizę ich działań pod kątem legalności i zgodności z prawem.

Jako adwokat sprawował patronat nad liczną grupą aplikantów, których część samodzielnie wykonuje zawód adwokata. Od wielu lat jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Ciepłowni Łańcut Sp. z o.o. Był członkiem Zarządu Rzeszowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego a także, przez kilka kadencji, Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego.


mgr inż. Ewelina Podlińska

mgr inż. Ewelina Podlińska

Analityk biznesowy i tester manualny. Związana z firmą Krakfin; odpowiedzialna za różne części procesu wytwarzania oprogramowania

Więcej

Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w analizowaniu i testowaniu projektów informatycznych z różnych dziedzin (finanse, zarządzanie, bankowość, ankiety, hurtownie danych, serwisy informacji publicznej). Prowadzi także szkolenia wewnątrz organizacji oraz dla osób odpowiedzialnych za obsługę programów po stronie klientów. Posiada Certyfikat Audytora wewnętrznego TUVPOL normy PN-EN ISO 19011 i PN-EN ISO 9001.


dr inż. Dariusz Wyrwa

dr inż. Dariusz Wyrwa

Adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Więcej

Jest doświadczonym konsultantem biznesowym i trenerem prowadzącym szkolenia z zakresu zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy, planowania dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej. Był konsultantem Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ukończył kurs facylitatorów prowadzony przez Fundację Partners Polska.

Realizował liczne projekty, także te finansowane ze środków krajowych, funduszy Unii Europejskiej oraz fundacji krajowych i zagranicznych. Współpracował m.in. z Podkarpackim Klubem Biznesu, INNpuls Sp. z o.o., BD Center Sp. z o. o., Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Pełnił funkcję prezesa zarządu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Rzeszowie, wiceprezesa Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w Sielcu. Był także członkiem rady nadzorczej Dreams Come True Sp. z o.o.

Autor kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych dotyczących problematyki zarządzania oraz raportów i dokumentów strategicznych i operacyjnych związanych głównie z rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacyjności województwa podkarpackiego.


Sławomir Wysocki

Sławomir Wysocki

Specjalista w dziedzinie zarządzania jednostkami sektora publicznego, obecnie współzarządzający w Związku Miast Polskich projektem ”System Monitorowania Usług Publicznych”, doświadczony konsultant, wykładowca akademicki.

Więcej

W latach 1997-2001 uczestniczył w pracach nad reformą administracji publicznej w roli doradcy Pełnomocnika Rządu ds. Reform Ustrojowych Państwa, zastępcy i dyrektora Departamentów (Polityki Regionalnej, Programowego, Analiz Programowych) w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od marca 2002 roku wspomaga procesy wprowadzania do sektora publicznego systemów, metod i narzędzi zarządzania.

Specjalizuje się w doskonaleniu procedur i procesów zarządzania organizacjami publicznymi, które podejmują się dopasowania swoich procesów do oczekiwań klienta. Inicjator szeregu innowacyjnych praktyk w administracji publicznej, m.in. rozpowszechnienia w administracji podejścia procesowego nastawionego na jakość usług i oczekiwania klienta, w tym uruchomienie w 1999 r. rządowego programu Zarządzanie jakością w administracji publicznej, wsparcie doradcze w ponad 100 wdrożeniach systemu zarządzania jakością ISO 9001 w urzędach administracji publicznej. Ekspert zastosowania Wspólnej Metody Oceny (ang. Common Assessment Framework - CAF) i doradca dla ponad 150 urzędów, które stosowały ten model diagnozy stanu zarządzania organizacją. Pomysłodawca a następnie ekspert największego projektu wdrażania podejścia procesowego w administracji rządowej pn. „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”.

Prowadził zajęcia dydaktyczne w zakresie zarządzania w administracji publicznej m.in. w Akademii im. L. Koźmińskiego, na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Warszawskim, w Społecznej Akademii Nauk, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję