Product manager

Ważnym obszarem zarządzania w większości współczesnych organizacji jest wdrażanie innowacji produktowych. Sprawność tego procesu decyduje o sukcesie rynkowym zarówno w sektorach wysokich technologii, jak i w branżach tradycyjnych. W krajach rozwiniętych (USA, Niemcy, Finlandia, Korea Południowa, Japonia) specjaliści posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania wdrażaniem nowych produktów zajmują bardzo wysoką pozycję zawodową. Trend ten w coraz większym stopniu widoczny jest także w Polsce. Studia podyplomowe na kierunku Produkt Manager adresowane są do wszystkich, którzy odpowiadają za rozwój nowych produktów lub w przewidują rozwój swojej kariery zawodowej w tym obszarze. Zatem jeżeli:

 • realizujesz projekty wdrożenia nowych produktów, ale chcesz doskonalić swoje kompetencje w tym zakresie,
 • nie masz doświadczenia w przedsięwzięciach B+R, ale interesuje Cię kariera w sektorach o dużym potencjale innowacyjnym,
 • chcesz poznać najbardziej efektywne techniki i narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie projektem wdrożenia nowego produktu,
 • chcesz poznać nowych ludzi i nawiązać kontakty branżowe,

to studia podyplomowe Product Management są Twoim najlepszym wyborem.

pmanager.jpg

Korzyści:

 • możliwość zdobycia kompetencji niezbędnych w branżach wysokotechnologicznych, szczególnie w przemyśle, ale także sektorze informatycznym, biotechnologicznym, farmaceutycznym, itd.,
 • kompleksowe podejście do procesu wdrożenia nowego produktu, obejmujące aspekty technologiczne, prawne, marketingowe, zarządcze a także finansowe,
 • innowacyjny model dydaktyczny, oparty na najlepszych doświadczeniach uczelni amerykańskich i brytyjskich oraz studiach MBA, ukierunkowany na kształcenie poprzez rozwiązywanie realnych problemów w organizacjach reprezentowanych przez uczestników,
 • doświadczona kadra trenerów, składająca się z pracowników akademickich oraz praktyków realizujących wdrożenia nowych produktów,
 • praktyczne zajęcia prowadzone w trybie warsztatowym,
 • prace dyplomowe przygotowywane w grupach w oparciu o realizowane w trakcie całego toku studiów case study.

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy, niezbędnej do zarządzania projektem wdrażania nowego produktu. Uczestnicy poznają aspekty technologiczne, organizacyjne, prawne i finansowego tego przedsięwzięcia a także nowoczesne oprogramowanie wspierające jego przeprowadzenie. Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje (wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne), umożliwiające podejmowanie różnych ról w projekcie wdrożenia nowego produktu.

Ramowy plan studiów

 • Moduły techniczne:
  • Wzornictwo przemysłowe (warsztaty: 16h)
  • Konstrukcyjno-technologiczne przygotowanie produkcji wyrobów (warsztaty: 16h)
  • Produkt Live Cycle Analysis (warsztaty: 8h)
 • Moduły marketingowe:
  • Badania rynku i szacowanie popytu (warsztaty: 8h, laboratoria: 8h)
  • Wprowadzenie produktu na rynek: (warsztaty: 16h)
 • Moduły zarządcze:
  • Kaskadowe zarządzanie projektem (warsztaty: 16h)
  • Zwinne zarządzanie projektem (laboratoria: 16h)
  • Techniki kreatywnego myślenia (warsztaty: 16h)
  • Negocjacje (warsztaty: 8h)
 • Moduły IT:
  • Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie cyklem życia produktu (laboratoria: 8h)
  • Narzędzia informatyczne wspomagające planowanie i controlling produktu (laboratoria: 16h)
 • Moduły prawne:
  • Prawo autorskie (warsztaty: 8h)
  • Prawo patentowe (warsztaty: 8h)
 • Moduły finansowe:
  • Źródła i zasady finansowania projektów B+R (warsztaty: 16h)
  • Controlling działalności B+R (warsztaty: 16h)
 • Seminarium (konsultacje: 4h)

Dodatkowe informacje

 • Przy zapisie należy dostarczyć:
  • kwestionariusz zgłoszeniowy
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis)
  • kserokopia dowodu osobistego
 • Absolwenci otrzymują:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Czas trwania:
  • 2 semestry, 204 godz. zajęć dydaktycznych
 • Koszt studiów:
  • 3 999 zł (płatne w dwóch ratach)
  • 3 799 zł (płatne w dwóch ratach) - dla absolwentów Politechniki Rzeszowskiej
 • Uwagi:
  • zajęcia mają formę warsztatową, odbywają się średnio 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele

Dołącz do nas!

Zapisz się na studia.

Kadra

Trenerzy to osoby z doświadczeniem w zakresie wdrażania nowych produktów oraz zarządzania projektami. Reprezentują zarówno środowisko akademickie, jak i przemysł, umiejętnie łącząc inspiracje teorią ze znajomością realiów różnych sektorów. Potrafią nie tylko dzielić się własnymi spostrzeżeniami i wiedzą, ale także umiejętnie wydobywać potencjał uczestników, pozwalając na osiągnięcie efektu synergii, który znacząco podnosi skuteczność procesu kształcenia.

Jacek Strojny

dr Jacek Strojny
Koordynator kierunku

Adiunkt, Katedra Ekonomi, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, w 2006 roku obronił pracę doktorską na temat zarządzania w małej i średniej firmie.

Więcej

Posiada wieloletnie doświadczenie wdrożeniowe w zakresie reorganizacji przedsiębiorstw (organizacja produkcji, systemy motywacyjne, systemy zarządzania projektami, lean management).
Od 2002 r. prowadzi kursy w zakresie: przedsiębiorczości, zarządzania zespołami projektowymi, zarządzania projektowego oraz obsługi oprogramowania MS Project. Współpracował z wieloma przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie szkoleń komercyjnych oraz współfinansowanych ze środków UE. Prowadził także zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania projektami, zarządzania – współpraca z uznanymi uczelniami m.in. w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie.
Autor i współautor ponad 100 publikacji z zakresu zarządzania, marketingu i przedsiębiorczości, w tym 20 monografii.


Maciej Chrzanowski

dr Maciej Chrzanowski

Adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności. Opiekun specjalności: Start-up, kreowanie innowacyjnego biznesu, w ramach której studenci uczą się m.in. metod, technik i narzędzi akceleracji biznesu w oparciu o istniejące narzędzia internetowe, metod lean analytics, promocji i sprzedaży w Internecie i mediach społecznościowych oraz innych aspektów bliskich przedsiębiorstwom typu start-up.

Więcej

Ponadto pracuje jako broker technologii w Podkarpackim Centrum Innowacji, gdzie dosłownie i w przenośni łączy naukę z biznesem. Miedzy innymi bada zapotrzebowanie podkarpackich przedsiębiorców na prace badawczo-rozwojowe, obecnie realizowane poza województwem. Analizuje potrzeby przedsiębiorców względem przyszłych pracowników, względem współpracy na linii nauka-biznes oraz względem instytucji otoczenia biznesu.
Jest również prezesem zarządu spółki MECH, która działa w obszarze rekrutacji.
Co więcej, od kilku lat systematycznie doradza przedsiębiorcom stawiającym swoje pierwsze kroki na rynku. Prowadzi szkolenia z zakresu akceleracji biznesu przy wykorzystaniu metod lean start-up (lean customer development, lean analytics, running lean, lean product) oraz internetowych narzędzi wsparcia biznesu.
Posiada doświadczenie i najbardziej aktualną wiedzę z zakresu marketingu (internetowego), sprzedaży, negocjacji, copywritingu oraz współczesnych metod i technik zarządzania. Współpracował z wieloma firmami, korporacjami, urzędami i instytucjami otoczenia biznesu.
Pasjonat życia, świata i ludzi.


dr Katarzyna Chudy-Laskowska

Adiunkt w Katedrze Metod Ilościowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej, w 2006 roku obroniła pracę doktorską w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na temat: „Wykluczenie społeczne w ujęciu regionalnym, jako efekt zmian administracyjno-gospodarczych (na przykładzie województwa podkarpackiego)”.

Więcej

Prowadzi zajęcia w formie laboratoriów i wykładów na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Prowadzone przedmioty (Statystyka opisowa, Wnioskowanie statystyczne, Statystyczna analiza danych transportowych) dotyczą wykorzystania metod statystycznych w różnych obszarach badawczych. Bazuje na danych ilościowych i jakościowych (ankiety). Analizy prowadzone są w programie Statistica i Excel. Jest promotorką licznych prac licencjackich i magisterskich.
Uczestniczyła w realizacji grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki nt. „Synteza autonomicznego identyfikatora półpasywnego, dedykowanego do pracy w wielokrotnych, dynamicznych systemach RFID”.
Realizowała wiele projektów badawczych. Należą do nich:

 • Opracowanie koncepcji podziału środków finansowych na dyspozytornie medyczne działające w województwie podkarpackim, na zlecenie Oddziału Ratownictwa Medycznego, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
 • Udział w międzynarodowych badaniach naukowych dotyczących wpływu kultury organizacyjnej na zdolności antykorupcyjne pracowników. Ministry of Education and Science of Ukraine. Lviv Polytechnic National University.
 • Opracowanie koncepcji doskonalenia kadr w zakresie „Poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania obiektów sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowych” przygotowane w ramach przedsięwzięcia GOCiN Sp. z o.o. oraz opracowanie strategii konkurencji przedsiębiorstwa turystycznego, opartej na koncepcji »Blue Ocean Strategy«, przygotowane w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Innowacyjne usługi turystyczne w firmie AVANTI”.
 • Udział w projekcie badawczym nt.: Analiza strategiczna technicznego i technologicznego obszaru makrootoczenia dla branży HORECA w kontekście podejmowania decyzji inwestycyjnych i zarządzania obiektem, przygotowana w ramach przedsięwzięcia pt. „Wpływ zastosowania (nowoczesnych/innowacyjnych) rozwiązań technologicznych w budowie obiektu hotelowego na podniesienie jakości obsługi klienta, zarządzanie operacyjne obiektem oraz postrzeganie hotelu na tle branży turystycznej w województwie podkarpackim”.

Współautorka 2 monografii i ponad 80 artykułów opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.


gebarowski_marcin.png

dr hab. Marcin Gębarowski

Adiunkt, Katedra Zarządzania Procesowego, Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej, w 2005 roku obronił pracę doktorską poświęconą znaczeniu targów w działalności promocyjnej przedsiębiorstw, a w 2018 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie oceny dorobku, na który składał się cykl publikacji poświęcony współczesnym wydarzeniom wystawienniczym.

Więcej

Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami w formie interaktywnych wykładów, ćwiczeń, oraz konwersatoriów na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Ponadto podczas szkoleń wykorzystuje interaktywne formy kształcenia – takie, jak: wykłady moderowane, dyskusje, ćwiczenia indywidualne oraz w grupach, analizy studiów przypadku, projekty. Tematyka zajęć obejmuje zróżnicowane obszary marketingu, w tym w szczególności: marketing targowy, merchandising, zarządzania marką, autoprezentację i wystąpienia publiczne, techniki sprzedaży, budowanie zespołu. Jest promotorem licznych prac licencjackich oraz magisterskich. Oprócz aktywności dydaktycznej aktywnie działa w obszarze badawczym. Jest autorem lub współautorem ponad dwustu opracowań naukowych i popularyzatorskich, w tym kilku książek.
Od kilkunastu lat prowadzi praktykę doradczą oraz szkoleniową z zakresu marketingu, w tym wprowadzania nowych produktów na rynek. W tym czasie współpracował z wieloma podmiotami – zarówno z sektora B2C, jak i obszaru B2B.
Pasję pozaakademicką stanowią samodzielnie planowane, odległe podróże.


Marzena Hajduk-Stelmachowicz

Dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz

Adiunkt, Katedra Ekonomii, Politechnika Rzeszowska. Absolwentka m. in. Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Studiowała także na Universidade da Beira Interior. Audytor m. in. systemów: zarządzania środowiskowego, energią, jakością, bezpieczeństwem informacji i ciągłości działania. Ukończyła studia podyplomowe Menedżer innowacji i transferu wiedzy oraz Zarządzanie ekoinnowacjami i wdrożeniem technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego w logistyce oraz ekologiczne rozwiązania w przemyśle w ramach projektu Przedsiębiorczy Eko Menedżer dla realizacji strategii Europa 2020.

Więcej

Autorka licznych badań oraz publikacji naukowych z zakresu rozwiązań proekologicznych i ekoinnowacyjnych prezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach i warsztatach (m. in. w Dubaju, Paryżu, Amsterdamie, Rydze, Helsinkach, Ankarze, Lizbonie, Faro). Członek komitetu organizacyjnego oraz naukowego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo Energetyczne na wspólnym rynku energii UE", oraz I, II, III „Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polityka energetyczna UE – filary i perspektywy rozwoju”. Specjalista w zakresie wdrażania i doskonalenia rozwiązań ekoinnowacyjnych (m. in. dotyczących aspektów środowiskowych, analizy Life Cycle Assessment) w praktyce gospodarczej. Zrealizowała we współpracy z biznesem ekoinnowacyjne projekty m. in w ramach inicjatyw „NAUKA IDZIE W PRAKTYKĘ” i „TRASFERENCIA” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy” Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”). Ekspert merytoryczny oraz trener spotkań regionalnych organizowanych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw” (projekt systemowy "Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji" finansowany z EFS ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.3). Certyfikowany konsultant ds. innowacyjności oraz członek panelu celów strategicznych współpracujący w ramach realizacji projektu systemowego Samorządu Województwa Podkarpackiego pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim” w ramach poddziałania 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji PO Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
W wolnych chwilach aktywnie zwiedza ciekawe miejsca i spotyka się z przyjaciółmi.


Hanna Hall

dr Hanna Hall

Adiunkt, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska. Absolwentka UMCS w Lublinie (Filia w Rzeszowie, Wydział Ekonomiczny) oraz SGH w Warszawie (studia doktoranckie). W 2002 roku obroniła pracę doktorską na temat projektowania strategii marketingowych.

Więcej

Prowadzi zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń, na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych z zakresu badań marketingowych, pomiaru satysfakcji i lojalności klientów, psychologii zachowań konsumenckich. Preferuje praktyczne podejście do zajęć dydaktycznych oparte na projektowaniu i kompleksowej realizacji przez studentów badań marketingowych, z różnych obszarów tematycznych, w tym m.in. dotyczących satysfakcji i lojalności klientów oraz różnych aspektów rynkowych zachowań konsumenckich. Od kilkunastu lat jest promotorką prac licencjackich i magisterskich z obszaru marketingu.
Jest autorką ponad 100 publikacji, w tym między innymi monografii, rozdziałów w monografiach oraz artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Jest także redaktorem i współredaktorem naukowym kilku monografii z ww. obszarów tematycznych. Większość publikacji opiera się na zaprojektowanych i zrealizowanych przez autorkę badaniach marketingowych. Była także konsultantem i realizatorem takich badań dla kilku firm i organizacji non profit.
Uwielbia zwierzęta, poezję śpiewaną, filmy psychologiczne a także jazdę na rowerze i inne formy aktywności fizycznej.


Agnieszka Jedrusik

dr inż. Agnieszka Jędrusik

Zawodowo związana z przemysłem, pracuje na stanowisku Program Managera. Ponadto od lat współpracuje ze środowiskiem akademickim. Obecnie Adiunkt, Katedra Ekonomii, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska. Absolwentka Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, w 2015 roku obroniła pracę doktorską na temat technologii cięcia, oczyszczania i spawania laserowego cienkich blach ze stopu Inconel 718.W 2018 ukończyła studia EMBA w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

Więcej

Prowadzi zajęcia w formie ćwiczeń, projektów z technik definiowania i harmonogramowania projektu oraz zarządzania projektem produkcyjnym. Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody nauczania: dyskusje, analizy studium przypadku oraz podejście warsztatowe.
Oprócz pracy dydaktycznej aktywnie działa jako Przewodnicząca Podkarpackiej Grupy Project Manager IPMA Polska. Certyfikowany Project Manager IPMA level C oraz Prince Practitioner.
W wolnych chwilach miłośniczka tanecznej Zumby oraz pływania.


Wojciech Lelito

mgr Wojciech Lelito

Wojciech Lelito – konsultant biznesowy z zakresu wzornictwa i wdrożeń, współzałożyciel i współwłaściciel marki HORIZON DESIGN – studia projektowego ze specjalizacją z zakresu wzornictwa przemysłowego. Ukończył politologię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i studia podyplomowe z marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Więcej

Specjalizuje się we wdrażaniu nowych produktów oraz w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, wynikającej z efektywnego wykorzystania wzornictwa przemysłowego. Zajmuje się tworzeniem dla przedsiębiorstw kompleksowych rozwiązań produktowych, wzorniczych i wdrożeniowych (w tym opracowywaniem strategii rynkowych i wzorniczych, opracowywaniem założeń projektowych, kierowaniem i koordynacją prac projektowych, prototypowaniem i wdrożeniami do produkcji). Wspiera firmy w procesie transferu wiedzy, komercjalizacji technologii, działaniach spin off/out.
Współpracował ze Studiem Projektowym MH-ART, gdzie pełnił rolę dyrektora ds. rozwoju. Kierował pracami rozwojowymi spółki Synergy Technologies, wprowadzając z sukcesem na rynek produkty o dużej skali innowacyjności. Prowadził spółkę produkującą zaawansowane technologicznie skutery nurkowe, oparte o szereg unikatowych, opatentowanych rozwiązań, m.in. unikatowy na skalę światową napęd dla jednostek podwodnych. Obecnie współpracuje także z instytucjami otoczenia biznesu, wspierając przedsiębiorstwa w procesach wzorniczych i opracowywaniu strategii marek i produktów.


nobody_w.png

mgr Ewa Pondel

Asystent w Katedrze Prawa i Administracji Wydziału Zarzadzania Politechniki Rzeszowskiej – absolwentka UMCS  na Wydziale Prawa i Administracji. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu praw własności intelektualnej i przemysłowej (wynalazki, patenty, znaki towarowe) na kierunkach technicznych i społecznych, prawo policyjne, kryminologia, administracja terenowa w systemie bezpieczeństwa.

Więcej

Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody zarządzania: dyskusje tematyczne ,analizy studium przypadku.
Do 2017 roku biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie z zakresu prawa autorskiego i znaku towarowego.
Uczestniczka wielu szkoleń, konferencji , seminarium międzynarodowych z dziedziny ochrony praw własności intelektualnej, organizowanych przez właścicieli praw. Brała czynny udział w seminariach międzynarodowych w Holandii, Hiszpanii na Ukrainie, Słowacji z tematyki własność intelektualna ,była czynnym wykladowcą na międzynarodowych szkoleniach: Fighting Against Brand Counterfeitingin Three Key European Member States. Towards a More Comprehensive Strategy – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Warszawa- Italia/unicri /. Uczestniczyła również jako prelegent w seminarium: Computer Crimes Training Seminar- tematyka przestępczość komputerowa i terroryzm - U.S Departament Of Justice Federal Bureau of Investigation - Ambasada USA w Warszawie, Była prelegentem wielu szkoleń w kraju i zagranicą z zakresu ochrony patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych. Prowadziła aktywnie szkolenia w instytucjach rządowych.
Przygotowywała pracowników służb mundurowych do pracy z zakresu ochrony praw autorskich . Prowadziła otwartą konferencję w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim dla kadry administracji rządowej zespolenej oraz samorządów terytorialnych z zakresu ochrony własności intelektualnej.
Jako wykładowca twinngowy prezentowała zagadnienia z ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej na międzynarodoym seminarium- Ukraina-Słowacja-Polska. Współautorka publikacji Prawo własności intelektualnej, Wyd. PRz, Rzeszów 2013 (monografia) oraz artykułów naukowych .W wolnych chwilach lubi popedałować po górkach ,interesuje się historia starożytną planując podróże wybiera kraje historycznie atrakcyjne, aktywny sport.


nobody_w.png

dr hab. Marta Pomykała

profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa i Administracji na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Zajmuje się problematyką prawa administracyjnego, w tym zagadnieniami form działania administracji i planowania administracyjnego. Dodatkowy obszar jej zainteresowań stanowi problematyka ochrony własności intelektualnej.

Więcej

Prowadzi zajęcia z zakresu prawa autorskiego i patentowego oraz organizacji administracji publicznej dla studentów i doktorantów. Jest autorką licznych publikacji naukowych, w tym monografii, podręczników i artykułów naukowych, z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa własności intelektualnej. Aktualnie pełni funkcję Prodziekana ds. Studenckich na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej i odpowiada za organizację działań na rzecz ochrony antyplagiatowej.


Sabina Rokita

dr Sabina Rokita 

Doktor nauk ekonomicznych (specjalność: Rachunkowość), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Adiunkt Politechniki Rzeszowskiej w Zakładzie Finansów, Bankowości i Rachunkowości. Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej oraz w zarządzaniu finansami projektów.

Więcej

Od 2001 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne i szkolenia z tej tematyki. Autorka artykułów z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami oraz współautorka książek: „Rachunkowość. Teoria i zadania” i „Rachunkowość zarządcza”. Posiada również kilkunastoletnią praktykę gospodarczą w obszarze rachunkowości i zarządzania finansami m.in. projektów unijnych (konsultacje i ostateczne zatwierdzanie budżetów projektów składanych na konkursy, zapewnianie płynności finansowej w projektach, monitoring finansowy, wnioski o płatność, sprawozdania z przebiegu realizacji projektów w części finansowej).


Maciej Rząsa

mgr inż. Maciej Rząsa

Inżynier, programista, Scrum Master. Pracuje w firmie TextMaster. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych z różnych dziedzin (tłumaczenia, turystyka, telewizja, recycling) oraz w tworzeniu i rozwijaniu zespołów. Brał odpowiedzialność za różne części procesu wytwarzania oprogramowania – od komunikacji z interesariuszami przez implementację po wdrożenia i utrzymanie. Od lat pracuje w międzynarodowym, rozproszonym geograficznie środowisku.

Więcej

Interesuje się zwinnym podejściem do tworzenia oprogramowania i uważa, ze umożliwia ono tworzyć produkty odpowiadające na potrzeby klienta w sposób na najlepsze wykorzystanie mocnych stron zespołu.
Prowadzi zajęcia dotyczące zwinnego zarządzania projektami w formie wykładów, laboratoriów i projektów na studiach licencjackich i magisterskich z zarządzania. Gościnnie wykłada również na kierunkach technicznych (informatyka, automatyka).
Aktywnie zaangażowany w społeczność branżową. Współorganizator Rzeszów Ruby User Group – lokalnych spotkań poświęconych programowaniu. Prelegent podczas informatycznych konferencji branżowych (zarówno krajowych jak i międzynarodowych).
W wolnym czasie wspina się, chodzi po górach i czyta książki. Interesuje się historią.


Justyna Stecko

dr Justyna Stecko

Adiunkt, Katedra Nauk Humanistycznych, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na którym obroniła dysertację doktorską z zakresu nauk humanistycznych, specjalność: etyka. Ponadto absolwentka studiów „Psychologia Zmian Postaw i Zachowań" prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski. Jest również coachem – certyfikat Szkoły Coachów „The Art & Science of Coaching” (Uniwersytet Jagielloński Wszechnica).

Więcej

Zajęcia prowadzi w formie warsztatów, konwersatoriów jak również wykładów na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych. Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody nauczania. Promotorka licznych prac licencjackich, magisterskich i podyplomowych.
Autorka kilkudziesięciu publikacji zarówno w polskich jak i zagranicznych periodykach. Dorobek naukowy mieści się w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Sekretarz czasopisma naukowego „Humanities and Social Sciences” oraz członek redakcji: „Modern Management Review”.
Prywatnie mama Kaliny i Mikołaja.


Jolanta Stec-Rusiecka

dr Jolanta Stec-Rusiecka

Adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Wydział Zarządzania,  Politechnika Rzeszowska. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych UE we Wrocławiu (2015).

Więcej

Obecnie Doświadczenie w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2014 w województwie podkarpackim” nr projektu WND-POKL.08.02.02-18-001/08 (koordynator zadania nr 8) oraz Public Policy Living Laboratory (projekt transgraniczny, finansowany z funduszy strukturalnych) / INTERREG 1.2. oraz w latach 2009 – 2010 współrealizacja projektu SPINAKER wiedzy – regionalny program wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Współpraca w ramach projektu „Innowacje organizacyjne” nr POKL.08.02.01-10-001/12 (doradztwo indywidualne dla przedsiębiorstw). Posiada doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i wdrożeniach w szczególności w zakresie doradztwa, zarządzania projektami i budżetowania, przedsiębiorczości, finansowania działalności gospodarczej oraz zarządzania jakością. Assessor w „Polish Project Excellence Award”.
Prowadzi działalność dydaktyczną i naukową. Zajęcia w formie laboratoriów, ćwiczeń i wykładów na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych prowadzi z obszarów zarządzania zasobów ludzkich, podstawy przedsiębiorczości, zarządzanie projektami, zarządzanie personelem w projekcie. Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody nauczania.
Główne zainteresowania naukowe obejmują problematykę zarządzania projektami oraz społecznej odpowiedzialności organizacji.


Dariusz Wyrwa

dr inż. Dariusz Wyrwa

Adiunkt, Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska. Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, w 2005 roku obronił pracę doktorską na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Więcej

Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych z zakresu zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem problemów zarządzania strategicznego oraz zarządzania projektami. Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody nauczania: dyskusje, analizy studium przypadku i projekty. Promotor licznych prac licencjackich i magisterskich.
Oprócz pracy dydaktycznej aktywnie działa w obszarze badawczym. Uczestnik grantów finansowanych ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej, głównie skoncentrowanych na problematyce opracowania i realizacji strategii innowacji. Autor kilkudziesięciu artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz rozdziałów w monografiach.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami oraz zarządzania strategicznego wynikające z aktywności w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Rzeszowie, Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w Sielcu oraz współpracy z przedsiębiorstwami i jednostkami samorządu terytorialnego.
W wolnych chwilach jeździ na rowerze, czyta, spędza czas z rodziną.


Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję